Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 257 

Kaupunkirakennelautakunta

133 §

24.8.2016

 

§ 257

Asianro 3468/14.05.00.01/2016

 

 

Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.8.2016 133 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä

                                                      Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen. Kangaslahden vesiosuuskunta on esittänyt vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentumisen niille alueille, jonne vesijohtoverkosto on rakennettu osuuskunnan toimesta.

                                        

1.     Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

 

 

2.     Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon tai tarvittaessa jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

3.     Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunnot valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

 

4.    Kangaslahden vesiosuuskunnan perustietoja

 

Kangaslahden vesiosuuskunta toimii Rautavaaran kunnan ja Kuopion kaupungin alueella Nilsiän pohjoisosassa. Osuuskunta on perustettu vuonna1983 ja sen vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty Nilsiän kaupunginvaltuustossa 11.10.2005. Osuuskuntaan kuluu 74 liittyjää, joista Kuopion alueella sijaitsee 19 liittyjää. Talousvesi johdetaan osuuskunnan omalta ottamolta, joka sijaitsee Harsukankaan pohjavesialueella. Vedenkulutus on 50–60 m3/vrk. Lisäksi osuuskunnalla on yhdysvesijohto Suojärven vesiosuuskunnan kautta Rautavaaran taajaman vesijohtoverkostoon.

Alueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti, eikä ole aluetta ole esitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmassa jätevesiviemäröinnin selvitysalueeksi harvan asutuksen vuoksi.

 

5.      Kangaslahden vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueen tarkistamiseksi, nähtävänä olo sekä lausunnot ja mielipiteet

 

Kangaslahden vesiosuuskunta on 18.3.2016 jättänyt vesihuoltolain mukaisesti  esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi. Esitys sisältää vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentumisen niille alueille, jonne verkostoalue on jo pääosin rakennettu valmiiksi. Tarkistettu toiminta-alue on vesihuollon kehittämissuunnitelman linjausten mukainen.

 

Kangaslahden vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisesta kuulutettiin 21.5.2016 kaupunginvaltuuston määrittelemässä virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli julkisesti nähtävänä 23.5.–23.6.2016 Kuopion valtuusto-virastotalolla ja Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

 

1)      Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)      Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)      Kuopion Vesi Liikelaitos

7)      Vesiosuuskunta Vellikangas

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Y-vastuualue), Kuopion alueellinen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteistyössä Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa sekä vesiosuuskunta Vellikangas. Alueen kiinteistön omistajat tai haltijat eivät jättäneet mielipiteitä tai kannanottoja nähtävänä oloaikana. Lausunnot vastineineen on esitetty liitteessä 2.

 

Kangaslahden vesiosuuskunnan esittämää vesijohtoverkoston toiminta-alueen rajausta ei ole muutettu lausuntojen tai mielipiteiden perusteella. Toiminta-aluekartassa on esitetty myös YKR-2013 määritelmän mukaiset taajama-alueet. Kangaslahden vesiosuuskunnan toiminta-alue ei sijaitse YKR:n mukaisella taajama-alueella.

 

Vaikutusten arviointi             Ympäristövaikutuksiltaan Kangaslahden vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentuminen on neutraali. Hyväksyttäväksi esitettävä toiminta-alue on vesihuollon kehittämissuunnitelman linjausten mukainen alue.

 

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että Kangaslahden vesiosuuskunnan esittämä tarkistettu vesijohtoverkoston toiminta-alue hyväksytään osuuskunnan esityksen mukaisesti (liitekartta 1).

 

 

 

Liitteet

 

3468/2016 Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohtoverkoston toiminta-aluekartta

 

 

3468/2016 lausunnot vastineineen

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

7

3468/2016 Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohtoverkoston toiminta-aluekartta

 

8

3468/2016 lausunnot vastineineen

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen. 

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.