Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 79


 

 

§ 79

Asianro 4659/10.03.00.00/2016

 

 

Jätevesiviemärin sijoittaminen tilan Pääsky 297-449-22-63 alueelle

 

 

Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

                                                          Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on hakenut viemärijohdon sijoituslupaa 29.4.2016 päivätyllä ja 15.6.2016 muutetulla hakemuksella kiinteistön 297-449-22-63 alueelle vaihtoehto VE1 mukaisesti.

 

                                                          Hakija on esittänyt kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa ja niiden kustannusvertailun.

 

                                                          Kiinteistön omistajan kanssa on neuvoteltu, mutta johdon sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen.

 

Tällöin asiasta päättää MRL 161 §:n nojalla kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

 

 

Rakennuspaikka                         Pääsky 297-449-22-63

 

Hakija                                              Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta

 

Toimenpide                                  Viemärijohdon sijoittaminen tilan 297-449-23-63 (Pääsky) alueelle/Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.4.2016 (muutos 15.6.2016)

 

Hakemus                                       Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee lupaa sijoittaa viemäriputki (paineviemäri M50-10) tilan Pääsky 297-449-23-63 alueelle Savo-Karjalan Ympäristötekniikka Oy:n laatiman suunnitelmakarttaotteen, päivätty 29.4.2016, vaihtoehdon VE 1 mukaisesti.

 

Sovellettavat lainkohdat        

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä säädetään yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta seuraavasti: 

"Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

 

Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:ssä säädetään aloittamisoikeudesta seuraavasti: ” Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Oikeudesta päätetään edellä tarkoitetun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitetussa asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian ratkaisusta tehtävän valituksen yhteydessä.

 

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.”

 

Hakemuksen käsittely            

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on laatinut kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa putken sijoittamisesta. Vaihtoehto VE0 sijoittuu peltoalueelle tilustien itäpuolelle. Vaihtoehto VE 1 sijoittuu tilustien länsipuolelle olevan vesijohdon ja tien väliselle alueelle. Vaihtoehto VE2 sijoittuu tilan rajalle olevan vesijohdon länsipuolelle.

Vaihtoehdot 1 ja 0 voidaan rakentaa kaivinkoneella kaivamalla, mutta vaihtoehto 2 on tehtävä vaakaporaamalla.

 

Suunnitelmista on 17.6.2016 pyydetty kiinteistön 297-449-22-63 vastine. Kiinteistön omistaja on antanut 13.7.2016 päivätyn vastineen kirjallisesti. Maanomistajan vastineeseen on 26.7.2016 pyydetty hakijan vastine. Hakija on antanut 18.8.2016 päivätyn vastineen kirjallisesti.

 

Maanomistajan vastine           Kiinteistön 297-449-22-63 omistaja vastustaa vaihtoehtoja VE0 ja VE 1, mutta sallii vaihtoehdon VE2 mukaisen rakentamisen, jossa viemäriputki sijoitetaan kiinteistöjen 297-449-22-63 ja 297-449-22- rajalle.

 

Hakijan vastine                           Hakija ilmoittaa jo tulleensa asiassa vastaan ja esittävänsä vaihtoehtoa 1. Hakijalle sopii myös vaihtoehto 0. Vaihtoehto 2 ei tule kuitenkaan kyseeseen, koska rajalinjalla on jo aiempia rakennettuja rakenteita; vesijohtoja ja mahdollinen maalämpöputkisto. Kaivaminen ilman rikkoutumisriskiä on mahdotonta ja poraaminen tulisi huomattavasti kalliimmaksi.

 

Kaavatilanne                                Yleiskaavan RA-1 alue (oleva loma-asuntoalue)

 

Rakennuspaikalla käynti          Rakennuslupainsinööri Kankkunen on käynyt rakennuspaikalla 31.8.2016.

                                                          Muistio liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys

                                                          Lautakunta hyväksyy viemärijohdon sijoittamisen VE1 mukaisesti tilan Pääsky 297-449-22-63 alueelle.

 

                                                          Perustelut

                                                          Viemärijohto sijoittuu jo rakennetun vesijohdon ja olevan tilustien väliselle alueelle.  Tilustien ja kiinteistörajan välisen alueen leveys vaihtelee 0-7 m:iin.  Maakaistaleen hyödyntäminen maa- ja metsätalousmaana tai rakennusmaana on vaikeaa, joten se on käytännössä joutomaata. Johtojen sijoittaminen tälle alueelle ei aiheuta kiinteistön omistajalle tarpeetonta haittaa.

 

                                                          Huonoin ja kallein vaihtoehto on VE2, koska viemärijohto menisi olevan vesijohdon kanssa kolme kertaa ristiin. Johdon sijoittaminen tälle alueelle kaivamalla ei ole hakijan ilmoituksen mukaan mahdollista, koska alueella on olevia vesijohtoja ja lisäksi kiinteistön 297-449-22-61 maalämpöputkisto. Alue on kiinteistöllä olevan omakotitalon rakennettua piha-aluetta. Johdon sijoittaminen VE2 mukaisesti on kallista ja jatkossa kunnossapito ja uusien liittymien tekeminen on vaikeaa.

 

                                                          Vaihtoehto VE0 on kiinteistön 297-449-22-63 kannalta huonompi vaihtoehto kuin VE1. Johto sijoittuisi tilustien itäpuolella olevalle peltoalueelle.  VE0 ja VE1 ovat kustannuksiltaan samansuuruiset.

 

                                                          Johtojen sijoittaminen alueelle ei vaikeuta kaavan toteuttamista vaan rakennettavat tekniset järjestelmät edesauttavat kaavan toteuttamista.

 

Liitteet

1

4659/2016 Muistio (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

2

4659/2016 Hakemus liitteineen (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

3

4659/2016 Tilan 297-449-22-63 omistajan vastine (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

4

4659/2016 Hakijan vastine (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Kankkunen

puh.  044 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.