Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 80


 

 

§ 80

Asianro 5018/10.03.00.00/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-428-6-96 / Nuottarannantie 145 / Va. rakennuslupainsinöörin (läntinen) rakennuslupapäätös 17.5.2016 § 390 / saunarakennuksen laajennus ja puuvajan siirto

 

 

Rakennuslupainsinööri Henri Humala
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                                          Tiivistelmä

 

Va. rakennuslupainsinööri on 17.5.2016 § 390 myöntänyt rakennusluvan kiinteistölle 297-428-6-96 osoitteeseen Nuottarannantie 145 Kortejoki. Luvan rakentamistoimenpiteitä ovat saunarakennuksen laajennus ja puuvajan siirto.

 

Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen 297-428-6-51, 6-57 ja 6-63 omistajat ovat 2.6.2016 tehneet rakennusluvasta oikaisuvaatimuksen. Luvan hakijoilta on 10.6.2016 pyydetty vastine, jonka he ovat toimittaneet 5.7.2016.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja lautakunta ottaa lupa-asian käsiteltäväkseen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Oikaisuvaatimus 1.6.2016      

 

Kohde Lupatunnus 15-1105-R

Rakennuspaikka 297-428-0006-0096

 

Hakija

Naapurikiinteistöjen Kallioranta 6:51, 6:57 ja 6:63 omistajat

 

Oikaisuvaatimus

Rakennusluvan ilmoituksessa ei ollut mukana piirustusliitteitä eikä sijaintimittoja rajasta ja rannasta. Henri Humalan lupapäätöksen mukaan kaikki lupahakemukseen tarvittavat tiedot on esitetty, mutta meille ei ole toimitettu korjattua asemakaavapiirustusta.

 

Päätöksessä todetaan vanhalla saunalla olevan rakennuslupa 104 1956. Tällä samalla lupanumerolla on toinen saunarakennusta koskeva rakennuslupa ”mantereella” rannan ulkopuolella ja sisältää myös asemapiirustuksen. Vanha rakennuslupa ei sisällä asemapiirustusta rantasaunan osalta eikä sen korvaavia sijainnin mittatietoja. Rakennuslupahakemuksessa todetaan, että rakennuslupa voidaan myöntää ilman asemapiirustusta. Asemapiirustuksen puuttuessa on selostettava samat asiat, jotka tulisi ilmetä asemapiirustuksessa.

Päätöksessä 7. syyskuuta 1956 ei selviä kumpaa rakennuspaikkaa se koskee. Kyseenalaistamme, onko alkuperäinen rannassa oleva saunarakennus rakennusluvan mukainen ja voidaanko siihen pohjautuvalle laajennukselle myöntää rakennuslupa. Humala myös viittaa lupapäätöksessään alkuperäisiin kuviin.

 

Oikaisuvaatimuksemme koskee lisäksi rantasaunaan liittyviä rakenteita. Laituria varten rantaa on täytetty laituriterassia ja pitkää pääosin uivaa laituria varten. Näitä rakenteita ei ole esitetty lupahakemuksessa. Ihmettelemme myös Henri Humalan linjauksia hyväksyä lähellä tontin rajaa ja rantaa sijaitsevan saunarakennuksen laajentaminen ja kasvattaminen rannan suuntaan.

Henri Humalan mukaan rakennusvalvonta toteaa asemapiirustukseen merkittyjen rakennusten yhdenmukaisuuden toteutuneen kanssa katselmuksissa. Tältä osin jäämme seuraamaan tilannetta.

 

Emme pidä rakennusluvan voimaantuloa nykyisellä esityksellä mahdollisena.

 

Luvan hakijoiden vastine 3.7.2016                  

 

Vastine oikaisuvaatimukseen koskien rakennuslupapäätöstä 17.5.2016 § 390 lupatunnus 15-1105-R

 

1) rakennuslupakuvia oli päivitetty tarvittavilla mitoilla enne luvan myöntämistä

 

2) 1956 myönnetyllä saunan rakennusluvalla ei silloinen tontin omistaja ollut rakentanut saunarakennusta. 1963 tontin omistajiksi tulivat ”(henkilötiedot poistettu)”. He rakensivat tontille saunarakennuksen ilman haettua rakennuslupaa. Tämä sauna on edelleen samalla paikalla. Tätä saunaa on tällä rakennusluvalla laajennettu 1980 luvulla.

 

3) Rantaa laiturin kohdalle on kymmenien vuosien saatossa käsin rannalta ja vedestä nostettu kiviä röykkiöksi. Tämän päälle on tehty n. 9m2 kevytrakenteinen puinen tasanne enne laituria. Emme näe, että tällainen rakennelma vaatisi toimenpidelupaa (tai edes toimenpideilmoituksen tekoa). Laiturin kokonaispinta-ala jää reilusti alle 20 m2.

 

Kantamme on, että saunarakennus yli 50 vuoden paikallaan olon aikana muodostunut pysyväksi luvalliseksi rakennukseksi.

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta muuttaa oikaisuvaatimuksen johdosta va. rakennuslupainsinöörin rakennuslupapäätöstä 17.5.2016 § 390 seuraavasti:

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät kyseenalaistavat että onko alkuperäinen saunarakennus lupapäätöksessä mainitun luvan 107/1956 mukainen. Esitän että päätöksestä poistetaan viittaukset kyseiseen lupaan koska on ilmeistä, että kyseinen vanha lupa ei koske tätä rakennusta. Myös luvan hakijat ovat samaa mieltä asiasta.

 

Esitän, että lupapäätöksen lisäselvityksessä mainittu teksti ”Rakennuslupa on myönnetty 1956 lupanumerolla 104 (Kuopion maalaiskunta). Luvan mukaan saunan pinta-ala on noin 12m2. Toteutus vaikuttaa olevan hieman tätä pienempi noin 10m2.” korvataan tekstillä ”Alkuperäinen saunarakennus on ollut paikallaan yli 50 vuotta ja se on sijainnut hyvin lähellä rantaa. ”.

 


 

Lisäksi esitän, että lisäselvityksessä mainittu teksti ”Todetaan, että olevaa saunarakennusta voi laajentaa rakennusluvalla. Vaikka laajennus on rakennettu luvatta jo 30 vuotta sitten, voidaan sille hakea lupaa jälkikäteen. Alkuperäinen saunarakennus on ollut pieni ja sauna on laajennuksenkin jälkeen maltillisen kokoinen. Etäisyys rantaan määräytyy alkuperäisen rakennusluvan perusteella. Alkuperäinen rakennusluvalla ratkaistu sauna on jo hyvin lähellä rantaa. Laajennuksen vähäinen lähentyminen rannan suuntaan ei ole este luvan myöntämiselle.” korvataan tekstillä ”Todetaan, että alkuperäinen sauna on ollut paikallaan yli 50 vuotta ja sen katsotaan saavuttaneen pysyvän paikkansa kiinteistön rannalla alkuperäisessä sijainnissaan. Todetaan lisäksi, että rakennuslupa voidaan myöntää jälkikäteen 1980-luvulla toteutetulle luvatta toteutetulle laajennukselle. Alkuperäinen saunarakennus on ollut pieni ja sauna on laajennuksenkin jälkeen maltillisen kokoinen. Laajennuksen etäisyys rannasta on määrittynyt alkuperäisen rakennuksen sijainnin perusteella. Laajennuksen vähäinen lähentyminen rannan suuntaan ei ole este luvan myöntämiselle.”

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää muut oikaisuvaatimuksessa esitetyt kohdat perusteettomina. Rakennuslupapäätös on lähetetty tiedoksi huomautukset tehneille tahoille. Rakennusvalvonnan käytännön mukaisesti heille on lähetetty pelkästään kopio lupapäätöksestä. Piirustusten mittatäydennyksillä ei ole ollut merkitystä naapurin asemaan. Piirustukset lähetetään naapureille tämän päätöksen liitteenä.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät kertovat, että rakennuslupa on todettu voitavan myöntää ilman asemapiirustusta. Tällaista toteamusta ei ole tehty ja lupapäätöksen liitteenä on asemapiirustus hankkeesta tarvittavine mittatietoineen.

 

Oikaisuvaatimuksen on esitetty koskevan myös muita rantasaunaan liittyviä rakenteita kuten laituriterassia ja pitkää uivaa laituria. Lupapäätös ei kata kyseisiä rakenteita eikä niille ole haettu lupaa. Oikaisuvaatimus ei voi koskea lupapäätöksen ulkopuolisia rakenteita.

 

Viiteaineisto

*

5018/2016 Va. rakennuslupainsinöörin päätös 17.5.2016 § 390 pääpiirustuksineen (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Henri Humala

puh.  044 718 5189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.