Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 84


 

 

§ 84

Asianro 8656/10.03.00.02/2015

 

 

Päätös maa-aineslupahakemuksesta / MS-Sora Oy / Käärmelahti, Haapamäki (476-405-25-40)

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

MS-Sora Oy on 1.12.2015 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi tilalta Haapamäki (476-405-25-40). Alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin, nyt lupaa haetaan 3,1 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 40 000 m3. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

                            

Hakija                                              MS-Sora Oy

Keskimmäisentie 308

71890 Hamula

 

 

Asian vireilletulo                         Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 1.12.2015.

 

 

Hakemuksen sisältö                  MS-Sora Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseksi tilalta Haapamäki (476-405-25-40). Alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin ja tällä hakemuksella haetaan jatko olemassa olevalle toiminalle. Nyt lupaa haetaan 3,1 hehtaarin alueelle (kaivualue noin 1,2 ha) kymmeneksi vuodeksi ja haettu ottamismäärä on yhteensä 40 000 m3, alimman ottotason ollessa +96.00 (N2000).

 

Hakemuksen mukaan alueen jälkihoitotyönä ottorintaukset luiskataan ja muotoillaan maisemaan sopiviksi. Alueen annetaan metsittyä luontaisesti. Mikäli taimettuminen ei tapahdu luontaisesti, metsittymistä autetaan lisäistutuksin.

 

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaavassa ottamisalue on osoitettu EO-1/MU merkinnällä maa-ainesten ottoalueeksi (Oleva maa-ainesten ottoalue, jälkihoidossa tulee erityisesti ottaa huomioon aluekokonaisuuden maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden palauttaminen sekä pohjavesien suojelu).

 

Toiminta sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeällä (I-luokan) pohjavesialueella (Harjamäki-Käärmelahti, 0847651).

 

Ottamisalue rajautuu Repomäen harjualueeseen, mikä kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan (Repomäki, HSO080062).

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueen pohjoispuolella noin 170 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta.

 

 

Asian käsittely                             Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla sekä Kuopion kaupungin nettisivuilla 26.4.-27.5.2016. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu naapureita 27.4.2016 päivätyllä kirjeellä.

 

Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. Mäntyrinteentien, Repomäentien ja Tervahaudantien asukkaiden 23.5.2016 päivätyssä muistutuksessa todetaan mm. seuraavaa:

 

Onko normaalia, että maa-ainesta otetaan jatkolupia hakemalla, onko tietoa minkä verran soraa on jäljellä, onko ELY-keskus antanut lausunnon maa-aineslupahakemukselle?

 

Murskausta ei pidä sallia edelleenkään asutusalueen lähellä, aiheutuu melua, pölyä ja tärinää. Eikä maa-ainesten ottamista ja poiskuljettamista aikaistaa. Liikenteestä sora-alueelle aikaisin aamulla varsinkin Tervahaudantien asukkaille meluhaittaa. Samoin aikainen toiminta soraotto alueella häiritsee koko asutus alueen asukkaita.

 

Meidän mielestä kesäaikaan myös työskentely lauantaisin tulisi kieltää. Asutusalueen asukkaat viikonloppuisin haluavat levätä, rentoutua ja viettää vapaa-aikaa sekä kesälomaa mahdollisimman rauhallisissa olosuhteissa.

 

Tervahaudantien ja sora-alueelle johtavan tien sekä soranottoalueelle välinen metsä on hakattu pois joten melu ja pölyhaitta on lisääntynyt.

 

Käärmelahden osayleiskaavassa Mäntyrinteen asutusalue laajenee lähemmäs soranottoaluetta, jonka vuoksi soranotto täytyisi lopettaa ja maisemoida alue turvalliseksi nykyisille ja tuleville asukkaille sekä alueen muille liikkujille.

 

Sora-aluetta kiertää valkoiset huomionauhat jotka ovat olleet jo vuosia tällä alueella ja haprastuneet. Nämä nauhat pitäisi olla värikkäimmät tai kaksiväriset.

 

Onko soranottoalueella merkittyä työkoneiden säilytyspaikkaa? Alueella on useimpiakin koneita kuten pyöräkuormaajia, kaivinkone ja seulakone. Soran kuormausta näyttää tekevän moni sora-auton kuljettaja itsekin, onko heillä koneiden säilytyspaikasta tietoa ja miten toimia jos sattuu esimerkiksi öljyvuoto työkoneissa. Onko yrittäjä varautunut mahdolliseen öljyvahinkoon soranottoalueella ja onko öljyntorjuntavälineitä saatavilla vahingon tapahtuessa.

 

Edellä mainittujen syiden vuoksi ei jatkolupaa kahdelle vuodelle tule myöntää maa-ainesten ottoon, vaan aloittaa maisemointi ja mahdollisten maisemoinnista ulottuvien sora-ainesten ja jo seulottujen maa-ainesten ottaminen tämän kesän aikana.

  

 

Pyydetyt lausunnot

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on antanut 31.5.2016 päivätyn lausunnon, jossa todetaan mm. seuraavasti:

 

ELY-keskus esittää, että lupa myönnettäisiin vain kaksivuotiseksi, kuten oli itsekin alun perin tarkoittanut. Perusteena on läheiselle asutukselle aiheutuva häiriö, josta on oltu yhteydessä ELY-keskukseen. Lyhyt lupa-aika mahdollistaisi maisemoinnin ja jälkihoidon pikaisen aloittamisen, mikä tukisi myös pohjaveden suojelunäkökulmaa.

 

Toiminnassa tulee kiinnittää tavallista enemmän huomiota kohteen jälkihoitoon juuri läheisestä asutuksesta johtuen. Turvallisuuden takaamiseksi hakemuksessa esitetty ottamisalueen eristäminen värinauhoin yhdessä kieltokylttien kanssa ei ole riittävä, vaan tarvitaan aitaamista.

 

Maa-ainesten ottaminen pohjavesialueelta edellyttää, että alueelle laaditaan pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailuohjelma. Lisäksi toimijan on osallistuttava alueella laadittavaan yhteistarkkailuohjelmaan. Pohjaveden laatunäyte on otettava havaintoputkista P6/09, P7/09 sekä P10/12 ennen toiminnan aloittamista, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava 2 kertaa vuodessa edellä mainituista havaintoputkista.

 

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia on seurattava pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10).

 

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä. Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoitus on sijoitettava tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alue tulee ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tukitoiminta-alue sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee alueella olla riittävä 4 metrin suojakerros pohjaveteen.  Tukitoiminta-alue tulee varustaa vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella varustettuun suoja-altaaseen. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä ylitäytön estämiseksi.

 

Tukitoiminta-alueen lisäksi myös motorisoitujen seulojen ja muiden pohjavedelle haitallisia aineita sisältävien laitteistojen alla oleva maaperä on suojattava.

 

Laitteiden ja ajoneuvojen huolto tulee tehdä pohjavesialueen ulkopuolella. Mikäli huolto joudutaan tekemään pohjavesialueella, on huoltoalueelle varattava imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, joilla voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen. Toiminta-alueelle on tehtävä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

Toiminta tulee toteuttaa niin, että mahdollisimman pieni alue ottoalueesta on paljastettu ja toiminnassa. Jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä heti ottotoiminnan niin salliessa. Jälkihoitotoimenpiteenä on muodostettava kunnollinen kasvualusta ja puusto palautettava siementämällä ja istuttamalla.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että toiminta voidaan toteuttaa hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.

 

                                                          Hakijan vastine

 

                                                          Hakija on antanut seuraavan 18.7.2016 päivätyn vastineen: Lupahakemuksen johdossa esitetyssä lausunnossa ja muistutuksessa ei ole esitetty mitään sellaista seikkaa, joka estäisi haetun luvan myöntämisen.

 

Kysymyksessä oleva jatkolupahakemus koskee samaa soranottomäärää, joka on jo aikaisemmin hakijalle myönnetty, mutta jatkolupa tarvitaan koska sorasta on ehditty ottaa vasta osa. Jatkoluvan myöntäminen on normaalia lupakäytäntöä.

 

Kiven murskausta koskevan luvan myöntämiselle ei ole olemassa esteitä. Murskauksesta ei aiheudu sellaista haittaa, joka estäisi luvan myöntämisen. Useilla muilla soranottoalueilla murskataan kiviä paljon lähempänä asutustu kuin mistä nyt kysymyksessä olevassa asiassa on kyse.

 

Työskentely soranottoalueelle tulee sallia normaaleina työskentelyaikoina eli kello 6-22 välillä. Soranottoalueella ei työskennellä sunnuntaisin. työskentelyaikojen enempi rajaaminen vaikeuttaa liiketoimintaa, koska sorakuormia tarvitaan rakennustyömailla aamulla aikaisin ja myös lauantaisin.

 

Soranottoalueella huomioidaan kaikki turvallisuuden vaatimat seikat. Mahdolliset puutteet korjataan. Soranottoalue aidataan Pohjois-Savon ELY-keskuksen vaatimalla tavalla.

 

Soranottoaluetta ympäröi suurelta osin läpipääsemätön metsä ja soranottoaluetta pääosin kiertää korkeat penkat. Soranottoalueelle ei maastossa kulkiessaan joudu vahingossa. Niiltä osin soranottoalueen reunoja, joissa ei ole läpipääsemätöntä metsää ja pengerrystä, soranottoalueen reuna on nauhoitettu ja tasoitettu niin loivaksi, ettei kenelläkään ole olemassa minkäänlaista vaaraa.

 

Katselmus

 

Alueella on pidetty maastokatselmus 20.4.2016 (Jouni Hoffren).

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys         

MS-Sora Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 2.11.2015 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,2 ha:n kaivualueelta (ottamisalue 3,1 ha). Ottamismäärä on enintään 40 000 m3.

2.       Alin kaivutaso on +96,00 m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään neljän metrin paksuinen koskematon maakerros.

3.       Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ottamispaikalla tulee olla selkeästi merkittynä, että toiminta sijoittuu pohjavesialueelle. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

4.       Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

5.      Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (Leq) ei saa ylittää VNp 993/1992 mukaisia raja-arvoja:

                                                                                                                                  klo 7-22        klo 22-07

ympäröivien asuinkiinteistöjen             55 db             50 db

                      piha-alueet                       

 

ympäröivien loma-asuntojen                 45 db            40 db

piha-alueet                                                                   

 

Seulontaa saa tehdä arkipäivisin 7.00-18.00. Valmiiden tuotteiden lastausta ja kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin 6.00-21.00 ja lauantaisin 7.00-18.00.

 

Melumittaukset on tarpeen käynnistää sellaisissa tilanteissa, joissa melusta selvästi todetaan aiheutuvan haittaa tai haitoista perustellusti valitetaan valvontaviranomaiselle. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä.

 

6.       Toiminnasta yhdessä alueella olevien muiden toimintojen kanssa aiheutuva hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus asuin- ja loma-asuntokiinteistöillä ei saa ylittää VNa 38/2011 4 §:n mukaisia raja-arvoja.

 

Tarvittaessa ottamisalueelle johtavan tien pölyämistä on torjuttava kastelulla.

 

Ilmanlaatumittaukset on tarpeen käynnistää sellaisissa tilanteissa, joissa pölystä selvästi todetaan aiheutuvan haittaa tai haitoista perustellusti valitetaan valvontaviranomaiselle. Ilmanlaatumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä.

 

7.       Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata alueelle asennetuista havaintoputkista P6/09, P7/09 sekä P10/12 vähintään 2 kertaa vuodessa.

Pohjaveden laatua tulee seurata alueelle asennetuista havaintoputkista.  Pohjaveden laatunäyte tulee ottaa ennen toiminnan jatkamista ja vuosittain toiminnan aikana (mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Pohjavesinäytteistä tehtävät määritykset ovat: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Ottamisen aikana tulee varautua muutoksiin analyysivalikoimassa. Vuotuiset tarkkailutulokset on toimitettava Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

8.       Toiminnanharjoittajan tulee liittyä harjualueelle suunnitteilla olevaan pohjaveden yhteistarkkailuohjelmaan.

9.       Kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoituspaikka tulee sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa on 4 metrin suojakerros pohjaveteen. Paikoitus- ja polttoaineiden jakelupaikka tulee olla varustettu öljyhiilivetyjen vaikutusta kestävällä pinnoitteella tai suojakalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n suojamaakerrokselle. Maaperäsuojauksen reunat tulee muotoilla niin, että alueelta öljy yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti. Suojausrakenteen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan.

10.   Ottamisalueella ei sallita:

-         nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia

-         koneiden ja laitteiden huoltoa

-         kiinteän ja nestemäisen jätteen varastointia ja hautaamista

Mikäli alueella suoritetaan kiven murskausta voi kuitenkin ko. toiminnassa käytettäviä polttoaineita säilyttää ja murskauslaitetta huoltaa Alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden hyväksymällä tavalla.

11.    Mikäli alueella suoritetaan kiven murskausta, tulee maaperän suojaus ja tarkkailu toteuttaa Alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden hyväksymällä tavalla. Murskaustöistä on tehtävä Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Mikäli kiviainesta käsitellään vähintään 50 vrk, tulee toiminalle hakea ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

12.   Kaivualueelle ei saa johtaa eikä imeyttää tie- tai muilta riskialueilta tulevia pinta- tai kuivatusvesiä.

13.   Kaivualueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota.

 

Toiminta-alueelle on laadittava valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle. Valmiussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille 31.12.2016 mennessä.


 

14.   Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran 30.9.2021. Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille.

15.   Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia.

Jälkihoitotoimenpiteitä tulee tehdä alueella sitä mukaa kuin maa-ainesten ottamisen edistyessä niitä on mahdollista tehdä. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

16.   Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia.

17.   Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

18.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

19.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 10 200 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.3.2027 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

Toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 365,00 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 630,00 euroa.

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 30.9.2026 saakka.

 

 

Perustelut                          Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottosuunnitelmassa ja ottoalueen rajauksessa on huomioitu ottoalueen eteläpuolella oleva, ottoalueeseen rajautuva, valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Repomäen harjualue. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

                                            Ottamisalue ei kohoa ympäröivää maastoa merkittävästi korkeammalle. Näin ollen ottamistoiminnalla on vain vähäinen merkitys kaukomaisemassa. Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Lisäksi puustoa uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Näin ollen maisemakuva ei turmellu ja alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta ja puustoa sekä muuta kasvillisuutta uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

 

Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään riittävän paksu suojakerros. Lisäksi nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden ja ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia ei sallita ottamisalueella. Ottamistoiminnan jälkeen tiivistyneet teiden ja varastoalueiden pohjat pehmennetään ja alueen jälkihoidossa käytetään vettä läpäiseviä maa-aineksia. Näin ollen pohjaveden laatu tai antoisuus ei vaarannu.

 

Toiminnalle on annettu raja-arvot toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle. Toiminnan keskeinen vaikutus ilmanlaatuun on vaikutus pölypitoisuuksiin. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadun raja-arviosta. Raja-arvot on annettu nimenomaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Vastaavista toiminnoista saadun kokemuksen perusteella toiminnot alittavat annetutut hengitettävien hiukkasten raja-arvot. Lupamääräyksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Lupamääräyksellä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle. Melumittauksilla varmistetaan toiminnan aiheuttamat melutasot ja valvotaan annettuja melutason raja-arvoja. Vastaavista toiminnoista saadun kokemuksen perusteella toiminnot alittavat annetutut melutasojen raja-arvot. Lupamääräyksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Alueella aiemmin myönnetyn luvan mukaista kaikkea maa-ainesta ei ole vielä otettu. Jatkoluvan myöntäminen tällaisessa tapauksessa on normaalia lupakäytäntöä. Lupa on perusteltua myöntää kahta vuotta pidemmäksi ajaksi, koska kaikkea luvan mukaista maa-ainesta ei todennäköisesti tule otetuksi kahdessa vuodessa. Maa-aineshuollon kannalta on perusteltua hyödyntää olemassa olevat ottamisalueet mahdollisimman tehokkaasti.

 

Valvovan viranomaisen tehtävänä on valvoa maa-ainesten ottamistoimintaa suoraan maa-aineslain ja maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen säännösten perusteella. Tällä maa-ainesten ottamisalueella suoritetaan valvontakäynti vähintään kerran vuodessa.

 

Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, koska kyseessä on jo olemassa oleva toiminta.

 

 


 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 48)

 

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Liitteet

8

Muistutus Mäntyrinteentien, Repomäentien ja Tervahaudantien asukkaat

 

9

Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskus

 

10

Vastine MS Sora Oy

 

Viiteaineisto

*

Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Hoffren

puh.  044 718 2186

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

                                                          Merkitään, että ympäristönsuojelutarkastaja Jouni Hoffrén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.