Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 85


 

 

§ 85

Asianro 4649/11.01.00/2016

 

 

Päätös ympäristölupahakemuksesta / Rouhiala, 297-511-4-61, Nilsiä

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Tilalla on nyt 24 lypsypaikan parsinavetta, jota remontoidaan pihatoksi. Navettan laajennukseen on tulossa paikat nuorkarjalle. Tällä hetkellä nuorkarjaa on reilu 30. Navetta muutetaan pihatoksi ja asennetaan lypsyrobotti. Lehmien määrä nousee 65:een mukaan lukien umpilehmät. Nuorkarjan määrä nousee reiluun 40 eläimeen. Kuitenkin aloitusvaiheessa lehmiä on alle 60. Sonnivasikat lähtevät välitykseen ternivasikkana tai välitysvasikkana.

 

Tilalla on useampi lietesäiliö, joista kaksi sijaitsee päätilalla Rouhialassa ja kaksi toisella tilalla Mattilassa, joka on myös hakijan omistuksessa. Mattilassa on tyhjillään oleva sikala ja kaksi lietesäiliötä ja kuivalantala. Mattilan säiliöiden välittömässä läheisyydessä on noin  50 hehtaaria peltoa, joten etäsäiliöiden tyhjennysmatka on todella lyhyt. Pihaton jätevedet johdetaan lietesäiliöön.

 

Peltoa tilalla on 149,33 hehtaaria, joista omaa on 101,03 ja vuokrapeltoa 48,30. Tilakeskuksen, Rouhialan,  yhteydessä peltoa on noin 80 hehtaaria, ja sen kauimmaiset lohko sijaitsevat 12 km päässä. Loput pellot sijaitsevat 17-22 km päässä lähellä Mattilaa. Tällä hetkellä säilörehu tehdään paaleihin, mutta tilalle rakennetaan laakasiilot. Näin  muovijätettä syntyy jatkossa huomattavasti vähemmän. Nurmialaa on laitumien kanssa n.25 hehtaaria ja loput 124 ha viljalla. Nurmiala tulee  nousemaan eläinmäärän kasvun myötä n.60 hehtaariin.

 

Ehdotuksena on, että toiminnalle myönnetään ympäristölupa.

 

Asia                                                  Eläinsuojan ympäristölupahakemus

 

Toiminnanharjoittaja               

                                                          Saramäentie 575

                                                          73410 Pieksänkoski

 

Toiminta ja sen sijainti             Kyseessä on tila, jonka toimintaa muutetaan. Tilalla on parsinavetta lypsylehmille ja nuorelle karjalle. Tila sijaitsee Kuopion kaupungissa Nilsiän Murtolahdessa, Rouhiala 297-511-0004-0061-3. Navetta muutetaan pihatoksi.

 

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

                                                          Hakija saneeraa vanhaa navettaa ja muuttaa sen pihatoksi. Muutoksen jälkeen tilalla on paikat 65 lypsylehmälle, 11 hieholle, 12 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 20 paikkaa vasikoille (alle 6 kk).

 

                                                          Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee 50- 150 lypsylehmän eläinsuojan ympäristöluvan.

 

 

Asian vireilletulo                         Hakemus on tullut vireille 23.6.2016.

 

Toimintaa koskevat muut luvat ja ilmoitukset ja kaavoitustilanne

 

                                                          Toiminta on merkitty aikaisemmin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Alueella ei ole kaavaa.

                                                          Tilalla on vuokrasopimus lietesäiliöstä ja pellon vuokrasopimuksia.

 

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

 

                                                          Maatila sijaitsee Murtolahden kylässä maaseutuvaltaisella alueella. Tilalla on eläinsuoja, lietesäiliöt ja kalustovaja ja öljysäiliöt.

Eläinsuojan toiminta                

                                                          Eläinsuojan eläimistä lietelannalla ovat lypsylehmät ja nuorkarja. Kuivikepohjalla ovat umpilehmät ja poikivat lehmät sekä juottovasikat. Tilalla on käytössä lietetilavuutta yhteensä 3720 m3. Kuivalantalan tilavuus 0n 115 m3. Lantalat ovat betonirakenteisia ja kuivalantala on katettu.

 

                                                          Eläimiä laidunnetaan. Eläimet ovat laidunkauden ulkona. Laitumella on kiertävä ruokintapaikka. Osa laitumesta rajoittuu vesistöön. Eläimillä on juottopaikka, johon vesi tulee verkostosta. Tilalla ei ole jaloittelupaikkaa.

 

                                                          Maitohuoneen jätevedet johdetaan lietesäiliöön. Wc-vedet johdetaan myös lietesäiliöön.

 

                                                          Rehu tehdään pyöröpaaleihin. Paalit avataan eläinsuojassa kiinteällä alustalla. Tilalle rakennetaan myöhemmin laakasiilot, jolloin muovijätteen määrä vähenee.

 

                                                          Tilalla on käytettävissä lannan käsittelyyn 149.33 ha peltoa, josta omaa on 101,30 ha vuokrapeltoa 48.03 ha. Levitys ajoittuu pääasiassa kevääseen ja kesään.

 

                                                          Tilalla on kaksi polttoainesäiliötä 5000 l ja 2800 l ja ne on varustettu lukituksella, ylitäytönestolla, ja laponestolla. Säiliöihin rakennetaan suoja-altaat ja katos kesällä 2017.

Jätteet

                                                          Tilalla syntyy seuraavia jätteitä

 

                                                          Sekajäte           1,5 tn                                               Jätekukko Oy

                                                          Muovit              0,5 tn                                               Jätekukko Oy

                                                          kuolleet eläimet                         0,5 tn                  Honkajoki Oy

                                                          jäteöljyt                                         200 l/a                Jätekukko Oy

                                                          lääkkeet                                         0.05 l/a              apteekki

                                                          pilaantunut rehu                        2 tn                     lannoitteeksi peltoon

                                                          paperi, pahvi                                                             kierrätyspiste

                                                          metalli                                            0,5 tn                  keräys

                                                          pilaantunut maito                      0,5 tn/a             lietesäiliö

 

Arvio ympäristövaikutuksista

                                                          Toiminta on normaalia maataloustoimintaa; Lietteen sekoittamisesta ja levittämisestä syntyy hajuhaittoja. Liete mullataan säännösten mukaisesti. Suurin osa lietteestä levitetään keväällä ja kesällä. Levityksessä käytetään letkulevitintä. Kuivalantalat on katettu ja lietelantaloista on katettu 70 %

 

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

                                                          Suurin riski aiheutuu mahdollisista vuodoista lantaloissa. Niitä ehkäistään tarkkailulla ja kunnossapidolla. Rakenteissa noudatetaan rakentamis-määräyksiä. Eläinten hankinnassa noudatetaan Eviran ohjeita. Sähkökatkoihin on varauduttu varavoimalaitteilla. Häiriötilanteita varten on laadittu varautumissuunnitelma.

 

Parhaan käyttökelpoisen toiminnan soveltaminen

                                                          Tilan lantalat on katettu suurimmaksi osaksi. Konekalusto on pidetty nykyaikaisena ja turhaa ajoa pelloilla pyritään välttämään suunnittelulla. Tilalla on panostettu säilörehun tuotantoon ja hyvään saatavuuteen pellolta. Eläinsuojan kennolevyt viilentävät navettaa kesäisin ja vähentävät energiankäyttöä viilennykseen. Valaistuksessa käytetään led-valoja ja maitoputkistossa on lämmön talteenottojärjestelmä.

 

Tarkkailu ja raportointi

                                                          Rakennusten ja säiliöiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja rikkoontuneet osat korjataan välittömästi. Lantavarastojen tiiveys tarkastetaan tyhjennysten yhteydessä.

 

Lupahakemuksen käsittely   

                                                          Hakemus on kuulutettu Kuopion kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla 23.6-5.8.2016. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjeitse asianosaisille.

 

Muistutukset ja lausunnot

                                                          Ympäristöterveydenhuolto on osallistunut hakemuksen käsittelyyn. Neuvottelumuistio on laadittu 2.9.2016.

 

 

Esitys                                              Toiminnanharjoittajalle myönnetään ympäristölupa seuraavin lupaehdoin:

 

 

 

Lupamääräykset

1.       Eläinten ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että eläinten yhteenlaskettu lannantuotanto ei ylitä lupahakemuksessa ilmoitettujen eläinmäärien lannantuotantoa.

 

2.       Eläinsuojan, lanta- ja rehuvarastojen pohja- ja kuilurakenteiden sekä pumppu-, tyhjennys-, puristeneste-, ja umpikaivojen tulee olla vesitiiviitä.

Lietelannan kuormausalueet tulee muotoilla ja tiivistää niin kovapohjaisiksi, että valumat voidaan poistaa. Kuivalantalan tulee olla tiivis ja se on varustettava ajoluiskalla ja kuormauslaatalla. Kuormauslaatta on rakennettava ennen kuin uusi pihatto otetaan käyttöön. Muutostöiden valmistumisesta on ilmoitettava Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.

 

3.       Lannan varastointitilavuutta on oltava 12 kk varastointia varten. Lietelantaloiden mitoituksessa on otettava huomioon myös niihin johdettavat puristenesteet ja jätevedet. Wc-jätevesiä ei saa johtaa lietesäiliöön vaan ne on käsiteltävä erikseen. Kattamattomien lietesäiliöiden pinnan kuorrettumista ei saa poistaa.

 

4.       Lantavarastot on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkistettava vuosittain. Havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Varastojen siirtotiet ja ympäristö on pidettävä puhtaana lannasta. Siirto- ja levityslaitteiden on oltava ehyitä.

 

5.       Lannan levitykseen käytettävä peltopinta-ala on oltava riittävä syntyvään lantamäärään nähden. Levityksessä on noudatettava asetuksella annettuja ohjeita (1250/2014).

 

6.       Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa valittaessa on otettava huomioon ympäristön viihtyisyyteen liittyvät seikat ja pyrittävä minimoimaan hajuhaitat naapureille. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä.

 

7.       Lanta, rehut, polttoaineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperä, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

 

8.       Kuolleet eläimet on varastoitava suojatussa säilytyspaikassa tiiviillä alustalla ja peitettynä siten, etteivät ne aiheuta terveys- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa viipymättä asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Hyötyjätteet on toimitettava asianmukaiseen  keräykseen.

Vaaralliset jätteet, kuten öljyt, ja akut, on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyksen vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet on varastoitava ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin.

 

9.       WC-jätevedet on johdettava omaan jätevesien käsittelyjärjestelmään.

 

10.   Tankkaukseen käytettävät polttoainesäiliöt on rakennettava hakemuksen mukaisesti kesällä 2017. Säiliöiden on oltava tiiviitä, kaksivaippaisia tai suoja-altaalla varustettuja. Niissä on oltava lukitus, laponesto ja ylitäytönesto. Myös tankkauspaikan on oltava tiivis. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava polttoaineen imeytysainetta.

11.   Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan ja ympäristönkannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon tilalla.

 

12.   Luvan saajan tulee varautua riittävästi häiriötilanteisiin (polttoainevuodot, lantaloiden rikkoontuminen), jotka voivat aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Häiriötilanteisiin on puututtava välittömästi ja niistä on myös ilmoitettava valvontaviranomaisille.

 

13.   Eläinsuojan, lantaloiden, rehuvarastojen ja säiliöiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja mahdolliset puutteet on korjattava.

 

14.   Luvan saajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta.

Kirjanpidossa on oltava seuraavat asiat:

-         eläinmäärät

-         muutokset lannan käsittelyssä, peltopinta-aloissa ja vuokrasopimuksissa

-         toteutuneet lantamäärät ja lannan varastointitilavuuden riittävyys

-         jätteet ja niiden määrät ja toimituspaikat ja käsittely

-         Lanta-analyysit

-         polttoainesäiliöiden tarkkailu

-         eläinsuojan ja varastojen rakenteiden tarkkailu

-         toiminnassa havaitut ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriöt tai muut poikkeukselliset tilanteet

Kirjanpitotiedot tulee pyydettäessä toimittaa valvontaviranomaiselle ja niiden on oltava valvontaviranomaisen saavissa tarvittaessa.

 

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut lupapäätökselle

 

                                                          Luvan myöntämisen edellytykset

 

                                                          Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa esitetyt luvanmyöntämisen esteet voidaan poistaa ympäristölupamääräyksillä.

 

                                                          Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

 

                                                          Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

 

                                                          Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.

 

                                                          Luvan myöntämisen yleiset perustelut

 

                                                          Kyseessä on toiminnan laajentaminen ja uudelleenjärjestely. Asia käsitellään ympäristölupana, koska toimita on aikaisemmin merkitty vain ympäristönsuojeluntietojärjestelmään.

 

                                                          Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläinpaikkamäärälle.

 

                                                          Eläinsuoja sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi toiminnaksi.

 

                                                          Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta muuta haittaa, kun toimitaan tämän päätöksen mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta. Lyhytaikaista hajuhaittaa voi aiheutua lannan käsittelyssä ja levityksessä. Luvassa on annettu määräyksiä hajuhaittojen vähentämiseksi.

 

                                                          Lupamääräyksillä velvoitetaan luvan saaja ottamaan käyttöön toimialan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa tilalle soveltuvassa laajuudessa.

 

                                                          Edellä esitetyn perusteella eläinsuojan toiminta täyttää luvan myöntämisedellytykset, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaan. Lupa voidaan myöntää.

 

                                                          Lupamääräysten perustelut

 

                                                          Eläinten ikäjakauman muutokset eläinpaikkamäärän ja sitä vastaavan eläinyksikkömäärä puitteissa ovat mahdollisia, jos toiminnan ympäristövaikutukset eivät lisäänny merkittävästi. Lupamääräys 1. 

 

                                                          Rakenteiden tiiveydellä estetään valumia ympäristöön. Myös tiiviit lannan lastauspaikat ja kuormauslaatta estävät          valumia. Ilmoitus rakenteiden valmistumisesta on tarpeen valvontaa varten. Lupamääräys 2.

                                                         

                                                          Asetuksen 1250/2014 mukaan lantatilavuutta on oltava 12 kk ajalle. Lantaloiden suojarakenteet ovat tarpeen hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 3.

 

                                                          Lantavarastojen vuosittaisella tyhjennyksellä varmistetaan lantaloiden riittävyys ja samalla voidaan tarkastaa niiden kunto. Lupamääräys 4.

 

                                                          Noudattamalla asetusta 1250/2014 voidaan päästöjä ympäristöön vähentää oleellisesti. Lupamääräys 5.

 

                                                          Levitysajankohta vähentää toiminnan vaikutuksia ympäröivään asutukseen. Lupamääräys 6.

 

                                                          Lannan, rehujen, vaarallisten jätteiden  ja jätteiden käsittely ja varastointi on määräysten mukaista.  Eläinten raadot toimitetaan asianmukaisesti keräykseen. Lupamääräys 7 ja 8.

 

                                                          Wc-jätevesin johtaminen erilleen on tarpeen tautien ehkäisemisen kannalta. Lupaehto 9.

 

                                                          Polttonesteistä annetut määräykset ovat tarpeen pohjaveden ja maaperän suojelemisen vuoksi. Lupamääräys 10.

 

                                                          Luvansaajan on seurattava alalla tapahtuvaa kehitystä. Lupamääräys 11.

 

                                                          Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä aiheuttamistaan riskeistä. Lupamääräys 12.

 

                                                          Kirjanpito on tarpeen toiminnan seurannan ja valvonnan suorittamiseksi. Lupamääräys 12 ja 13.

 

Luvan voimassaolo

                                                          Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti.

 

Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen

                                                          Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen täytäntöönpano

 

                                                          Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

 

Sovelletut säännökset

                                                          Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 16, 17,27,29,48,49,52,58,62,66,70,87,94,170,190,191,198,§

                                                          Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 15 §

                                                          Jätelaki (646/2011) 6,8,12,13,15-17, 118,119,122 §

                                                          Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9,20 § ja liite 4

Valtioneuvoston asetus eräiden  maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

                                                          Käsittelymaksuna peritään 1900 € Kuopion kaupungin alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

 

 


 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksuista valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

 

 

                                                         

 

 

Liitteet

11

Päätös ympäristölupahakemuksesta4649/2016 Päätös ympäristölupahakemuksesta, Pekkarinen Tatu, Rouhiala, Nilsiä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh.  044 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

                                                          Merkitään, että ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen ja ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.