Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.09.2016 Pykälä 59


 

 

§ 59

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

 

 

Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.9.2016 (§56) hyväksynyt palvelualueuudistuksen jatkokehittämiseen liittyvän organisaatiomallin. Palvelualueuudistusta on aiemmin käsitelty lautakunnan kokouksessa kesäkuussa 2016 ja tällöin lautakunnan lausunto on toimitettu edelleen kaupunginkansliaan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyä varten. Kaupunginvaltuustossa on palvelualueuudistus linjattu alla olevan mukaisesti:

 

1.       Vetovoimaisuuden palvelualue ja konsernipalvelu yhdistetään yhdeksi palvelualueeksi, jonka nimeksi tulee Elinvoima- ja konsernipalvelut. Palvelualueelle tulee kaksi vastuualuetta: Konsernipalvelut sekä Elinvoimapalvelut. Palvelualuetta johtaa kaupunginjohtaja ja palvelualueen toimielimenä toimii kaupunginhallitus.

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalvelusta kaupunkiympäristön palvelualueelle

Strateginen maankäytön suunnittelu on konsernipalvelun vastuualue. Maankäytönsuunnittelu jakautuu kahdelle palvelualueelle.

Sujuvampi kaavoitusprosessi

Parempi resurssien käyttö

Kaupunkirakennelautakunta

 

Kaupunginhallitus

Tapahtumiin liittyvä koordinointi ja tuki keskitetään elinvoimapalveluihin.

Kuopio- Tahko matkailumarkkinointi Oy:n roolia tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkailussa vahvistetaan. 

Samalla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta tapahtumapalvelut lakkaa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on taide- ja tapahtumapalvelujen vastuualue. Tapahtuma-avustukset valmistellaan vetovoimaisuuden palvelualueella ja tuetaan myös muutoin tapahtumajärjestäjiä. Kaupunki ei tuota eikä järjestä tapahtuma-, kokous- ja kongressipalveluja.

Parempi koordinaatio ja sujuvampi palveluprosessi

 

Kuopion kehittyminen tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkailussa

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kaupunginhallitus

Työllisyyspalvelut siirtyvät perusturvan palvelualueelta aikuissosiaalityön vastuualueelta osaksi elinvoimapalveluja.

Maahanmuuttajien (ja myös muiden muuttajien) Kuopioon kotoutumisen koordinointi organisoidaan elinvoimapalveluihin.

 

Pakolaisyksikkö jää edelleen perusturvan palvelualueelle.

Työllisyyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityönpalveluja.

Aikuissosiaalityön palveluissa toimii myös pakolaisyksikkö.

Turvapaikanhakijatilanteeseen on suunnattu määräaikainen erillisresurssi.

Sote- ja maakuntauudistuksessa kunnille on jäämässä rooli vaikeimmin työllistyvien henkilöiden tukemisessa

Työllisyyspalvelujen ja yrityspalvelujen vahvempi yhteistyö

 

Varautumista tuleviin muutoksiin tulevaan

 

Maahanmuuttajien nopeaa kotoutumista

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

Kaupunginhallitus

Kuopion Innovation Oy:n toiminta intergroidaan osaksi kaupungin elinvoimapalveluja.

 

Yhtiön mahdollinen lakkauttaminen ratkaistaan myöhemmin

Kuopio Innovation Oy toimii yhtiömuotoisesti pääosin kaupungin ostopalvelurahan ja hankerahoituksen turvin.

Palveluissa on osin päällekkäisyyttä muiden toimijoiden kanssa.

Parempi palveluprosessi ja selkeämmät roolitukset

 

Kaupunginhallitus

Kaupunkitasoinen asiakaspalvelu toteutetaan syventämällä palvelualueiden asiakaspalvelujen keskinäistä yhteistyötä ja ohjaamalla palveluprosessia kaupunkitasoisesti

Asiakaspalvelu on hajallaan tai osittain keskitetty

Parempi asiakaspalvelu ja resurssien käyttö

Ei muutosta nykyiseen

 

2.       Kaupunkiympäristön palvelualueelle kootaan kaupunkisuunnittelukokonaisuus ja pääosa ulkoilu- ja virkistyspalveluista.  Strateginen maankäytönsuunnittelu siirtyy konsernipalveluista osaksi kaupunkisuunnittelun vastuualuetta.  Yleiskaavoitusta ohjaa edelleen kaupunginhallitus.

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalveluista kaupunkiympäristön palvelualueelle muodostettavaan kaupunkisuunnittelun vastuualueelle.

 

Yleiskaavoitusta johtaa edelleen kaupunginhallitus.

Strategisen maankäytön suunnittelu on konsernipalvelun vastuualue. Suunnittelupalvelut (asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu) on kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualue.

Sujuvampi palveluprosessi ja parempi resurssien hyödyntäminen

Kaupunginhallitus

 

Kaupunkirakennelautakunta

Eräitä ulkoilu- ja virkistyspalveluita koskevia tehtäviä siirtyy hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen omatoimisen hyvinvoinnin palveluista kaupunkiympäristön palvelualueelle maaomaisuuden hallintapalveluihin ja rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kokonaisuutta on sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella että kaupunkiympäristön palvelualueella. Vastuut ovat hajautuneet usealle taholle, mikä hankaloittaa toimintaa.

Paremmin suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta hallittava ja johdettava kokonaisuus

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

 

3.       Perheneuvola siirretään 1.1.2017 alkaen perusturvan palvelualueelle. Syksyllä 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella selvitetään yhteistoiminnallisesti, millainen kokonaisuus lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen osalta on järkevintä muodostaa.

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Kasvatus- ja perheneuvola siirtyy kasvun ja oppimisen palvelualueelta kasvun ja oppimisen tuen palveluista perusturvan tai terveydenhuollon  palvelualueelle.

Kasvatus- ja perheneuvola on kasvun ja oppimisen tuen palveluprosessi, joka palvelee 0-12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. 13 v. ja sitä vanhempien kasvatus- ja perheneuvonnan lakisääteiset palvelut puuttuvat ydinkaupungin osalta (asiakkaat ohjautuvat Sihtiin)

Lapsiperheiden palvelukokonaisuus  ja palvelujen saatavuus paranee

 

Varaudutaan tulevaan sote-uudistukseen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

Syksyllä 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella selvitetään yhteistoiminnallisesti,
millainen kokonaisuus lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista on järkevintä muodostaa.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuus on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla suhteellisen hajanainen kokonaisuus.

Varaudutaan tulevaan sote-uudistukseen.

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

 

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle palvelualueuudistuksen vaikutukset ovat seuraavat:

1.       Organisaatio

 

Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuus kootaan asiakkuuksien ja talouden hallinnan kehittämisen näkökulmasta uudeksi palvelukokonaisuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvatus- ja perheneuvolan siirtymistä kasvun ja oppimisen palvelualueelta perusturvan tai terveydenhuollon palvelualueelle. Uudistuksella tavoitellaan lapsiperheiden palvelukokonaisuuden rakentumista yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, jonka kautta tavoitellaan palvelujen saatavuuden parantumista.

 

 

 

2.       Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö

 

Palvelualueiden toimintasääntöä päivitetään vastaamaan valtuuston hyväksymää organisaatiota ja tuodaan lautakuntien vahvistettavaksi kaupunginhallituksen käsiteltyä hyvinvoinninedistämisen palvelualueen henkilöstöjärjestelyt. Lisäksi toimintasääntöä tarkistetaan vastaamaan Kasvun ja oppimisen palvelualueen vastuualueiden uudelleen järjestelyä varhaiskasvatuspalveluiden ja kasvun ja oppimisentuen palveluiden osalta.

 

3.       Vaikutukset palvelualueen talouteen

Palvelualueuudistuksen yhteydessä tarkistetaan myös kasvun ja oppimisen sekä varhaiskasvatuksen resursseja muutoksen edellyttämälle tasolle. Kasvatus- ja perheneuvolan siirtyminen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle tarkoittaa palvelualueen talousarvion toimintakuluissa -702 963 €.

 

4.       Vaikutus henkilöstöön

Valtuuston päätöksen mukaisen palvelualueuudistuksen jatkototeuttaminen etenee siten, että organisaatiouudistuksessa siirtyvän henkilöstön osalta käydään lain Kuntatyönantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 mukaiset kuulemistilaisuudet ja tehdään tarvittavat virka- ja tehtäväjärjestelyt yhdessä Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee suunnitelman palvelualueuudistuksen toteuttamisesta tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.