Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2016 Pykälä 293


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

80 §

20.9.2016

 

§ 293

Asianro 6435/12.04.01.00/2016

 

 

Liikuntatilojen yksityinen tuottamismalli

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016 80 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on hankinta- ja palveluohjelmassa (kaupunginvaltuusto 30.9.2013, Asianro 1261/02.08.00/2012) vahvistanut tavoitteen kehittää liikuntatilojen tuottamismallin, joka mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan strategisena tavoitteena vuodelle 2016 on valmistella esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista.

 

Yksityiset tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa toteuttaa erilaisia liikuntatiloja kaupunkiin. Liikuntatilahankkeen yksityinen toteuttaja haluaa myös kaupungin mukaan hankkeisiin rahoituksen varmistamiseksi – mm. valtionavustuksen saaminen edellyttää kaupungin linjausta - ja yrittäjän riskin minimoimiseksi. Yhteistyön aloittamisessa on harkittava tarkoin, kuinka tärkeä hanke on kaupungin kannalta. Onko suunnitelma kaupunkistrategian mukainen, mitkä ovat hankkeen elinkeinovaikutukset, miten se vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin, onko suunniteltu liikuntatila kaupungin oman sisäliikuntasuunnitelman kanssa yhdenmukainen.

 

Rahoituksen epävarmuus ja yrittäjäriskin suuruus voi estää hankkeen toteuttamisen. Jos kaupunki pitää hanketta tärkeänä, ja voisi periaatteessa toteuttaa sen itse investointimäärärahojensa puitteissa, voidaan yksityisen toimijan tuella vähentää kaupungin investointitarvetta ja saada tavoiteltuja hyötyjä. Lisäksi pitkällä tähtäimellä tavoitteena on rakentaa toimintakulttuuria, joka kannustaa asukkaita hankkimaan liikuntapalveluja omatoimisesti ja markkinavetoisesti, mikä mahdollistaisi elinkeinon kehittymisen. Kaupunki voisi suunnata tukea niille kohderyhmille, joita erityisesti halutaan tukea, esim. lapset, nuoret, ikäihmiset ja erityisryhmät kuten työttömät.

 

Yhtenä haasteena on, että järjestöä ei voi pakottaa käyttämään ko. liikuntatilaa ja taloudellinen riski jää liikuntatilan omistajalle. Epävarmuus voi estää investoinnin toteuttamisen. Tämän vuoksi on tärkeää kaupungin omassa tilasuunnittelussa ottaa huomioon se, ettei kaupunki estä omalla toiminnallaan liikuntatilamarkkinoita esimerkiksi kompensoimalla omien liikuntatilojen vuokria liikaa. Tämä edellyttää läpinäkyvyyttä kaupungin omien liikuntatilojen vuokriin ja tukipolitiikkaan. Hyvänä mallina voi toimia jäähinnoittelu ja kaupungin avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen. Kaupungin ei ole viisasta lähteä takamaan hankkeita tai osaomistajaksi hankkeisiin, koska mahdollisten toiminnallisten haasteiden ilmaannuttua, vastuu jää usein kaupungin kannettavaksi. Mikäli kuitenkin yhteisomistajuus esimerkiksi kiinteistöyhtiössä todetaan toiminnan järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi järjestää liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille, käsitellään hankkeet tapauskohtaisesti erikseen.

 

 

Vaikutusten arviointi             Liitteenä

 

 

Esitys                                         Esitän hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja edelleen kaupungin hallitukselle Kuopion kaupungin linjauksiksi yksityisten liikuntatilojen mahdollistamiseksi seuraavaa:

 

Kuopion kaupungin tarkastellessa liikuntapaikkaverkostoa ja sen kehittämistä kokonaisuudessaan, huomioidaan sekä julkinen että yksityinen liikuntapaikkarakentaminen. Verkostotarkastelun lähtökohtana on kuopiolaisten liikunnan harrastajien tilatarve. Keskeinen tavoite on asukkaiden liikkumismahdollisuuksien edistäminen. Hankkeen täytyy olla kaupungin strategian kanssa yhdenmukainen ja tukea liikuntapaikkasuunnitelman toteuttamista.

 

Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä arviointikriteereinä ovat:

 

·        harrastajamäärä

·        tilan saavutettavuus harrastajiin nähden

·        tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö

·        muut hyvinvointivaikutukset

·        yritysvaikutukset

·        imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset

 

1.      Kaupunki voi osallistua mahdollisiin rakennushankkeisiin normaalina elinkeinorakentamisena, joka tarkoittaa käytännössä yhteistyötä kaavoituksessa ja tonttien esirakentamisessa.

 

·        Mikäli rakentamiseen on julkista hankerahoitusta, kaupunki voi osallistua hankerahoitukseen de minimis -tuen mukaisella osuudella.

·        Kaupunki voi myöntää erityisistä syistä harkinnanvaraista tukea liikunta- ja kulttuurirakentamisessa. Yritystuista päättää kaupunginhallitus. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta.

 

2.     Kaupunki voi tukea asukkaiden palvelunkäyttöä harkinnanvaraisesti.

 

·        Kaupunki voi vuokrata tilaa tai käyttöaikaa asukkaiden palvelujen järjestämiseksi toimijan kanssa sovitulla tavalla määräaikaisesti tai toistaiseksi.

·        Kaupunki voi tukea harkinnanvaraisesti liikuntajärjestöjä, jotka käyttävät tilaa. Avustuksista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

 

Tuet ja avustukset vaativat aina hankekohtaiset päätökset ja tarvittavat resurssoinnit. Mahdolliset tuet ja avustukset päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä.

 

Liitteet

 

6435/2016 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

Pekka Vähäkangas

puh.  017 18 2792

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Allu Koskinen poistui kokouksesta klo 17.51 tämän asian käsittelyn aikana.

 

 


 

 

 

Liitteet

4

6435/2016 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

Pekka Vähäkangas

puh.  017 18 2792

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.