Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2016 Pykälä 301


 

 

§ 301

Asianro 2119/07.03.00.01/2016

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Virtuaalinen yhden luukun palvelupiste

 

 

                                                          Valtuustoaloite 14.3.2016

                                                          Marja Berg ja 9 muuta valtuutettua

 

Kuopion kaupungin yrityspalvelut/Vetovoimaisuuden palvelualue/Työllistämispalvelut

 

Pääministeri Juha Sipilän sanoin (SS 5.3.2016) on yleisesti tiedossa, että suurin osa työpaikoista syntyy pien- ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjän arki on useinkin työntäyteistä ydinliiketoiminnan hoitamista ja voimavaroja tutkia mahdollisia tukia yrityksen kasvuun ja kehittymiseen voi olla niukalti. Myös uuden työntekijän paikkaaminen tarpeesta huolimatta saattaa olla riski liiketoiminnan kannattavuudelle. Erilasia palkkatukia on olemassa, mutta riittääkö yrittäjällä aikaa ja aktiivisuutta ottaa selvää palkkatukimuodoista?

 

Yrittäjiksi aikoville on tarjolla kaupungin tukemaa palvelua mm uusyrityskeskus Versossa, mutta jo toimivat yritykset eivät välttämättä osaa huomioida kaupungin tarjoamia palveluita riittävästi. Kuopion kaupungin johto tapaa säännöllisesti Kuopion Yrittäjien edustajia ja myös vuosittaiset kaupungin tarjoamat yrittäjälounaat on markkinoitu Kuopio Yrittäjien verkkosivuilla. Kaikki alueen PK - yritykset eivät kuitenkaan ole yrittäjäjärjestön jäseniä ja osin vuorovaikutus voi jäädä yksipuoliseksi.

 

Yrityspalvelua on saatavana monista lähteistä kuten ELY-keskukselta, uusyrityskeskukselta, kauppakamareilta, yrittäjäjärjestöiltä, yrityshautomoista, toisilta yrityksiltä, rahoituslaitoksilta ja Finnveralta. Oppilaitokset tekevät myös yhteistyötä eri tahojen kanssa, sillä kouluttavathan oppilaitokset työntekijöitä yrityksiin ja järjestävät koulutusta yrittäjille. Erilaisia tahoja on siis varsin runsaasti, jotka kaikki omilla saroillaan tekevät työtä yritysten kanssa ja yrittäjien hyväksi. Oikean tiedon löytäminen oikeaan aikaan voi siten olla haasteellista yrittäjille.

 

Kuopion kaupungilla on mahdollisuus toimia edellä mainittujen toimijoiden yhteisenä koordinaattorina yrityksiin päin ja auttaa yrityksiä mm kasvussa, markkinoinnissa, verkostoitumisessa, digitalisoitumisessa, työllistämisessä, kansainväistymisessä ja rahoituksen hakemisessa kasvuun. Tuotteena voisi olla räätälöity virtuaalinen tietopankki kaikille mikro- ja PK - yrityksille kaupungissa ns yhden luukun periaatteella edellä mainittujen tahojen palveluista sekä yrityksiin jalkautuva, PK - yrityksiä kuunteleva ja valmentava kaupungin yritysasiamies. Yritysasiamiehen jalkautuminen voisi tarkoittaa useampien saman alan yrittäjien ja yritysasiamiehen tapaamisia, missä tapaamisissa tapahtuu luonnostaan myös yrittäjien verkostoitumista.

 

Toiminnassa korostuisi asiakaslähtöisyys, jolloin yrittäjät voisivat itse kertoa toiminnastaan ja kehittämisajatuksistaan. Lisäksi kaupungin työllistämispalveluita kohdennettaisiin oman alueen yrityksiin samalla, kun yritysten tietoisuutta saada työllistämiseen tukea lisätään. Hyötyjiä olisivat yritysten lisäksi myös työn hakijat.

 

Kaupungin yrityspalveluiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen sekä kaupungin johdon tietoisuutta ja tiedon keruuta alueellaan toimivista PK - yrityksistä, niiden kannattavuudesta, kansainvälistymis- ja digitalisoitumisasteesta sekä työllistämisvaikutuksesta, pitää edelleen lisätä. Toiminnassa pitää korostua tietoon perustuva toimintamalli, jolloin myös kaupungin toimien yritysvaikutusten arviointia voidaan paremmin analysoida.

 

Me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunkiorganisaatiossa selvitetään mahdollisuudet lisätä tukea Kuopion kaupungin alueella toimiville mikro- ja PK - yrityksille perustamalla virtuaalinen yhden luukun palvelupiste ja parantaa yritysasiamiesten toiminnan vaikuttavuutta yritysten tarpeet huomioiden ja alueen yrityksistä saatavaan tietoon perustuen tähdäten erityisesti jo olemassa olevien ja toimivien PK - yritysten kasvun ja työllistämismahdollisuuksien lisäämiseksi.

 

 

                                                          Lausunto vt. elinkeinojohtaja Unto Juutinen

                                                          Yrityspalvelu

 

                                                          Marja Berg ja 9 muuta valtuutettua ovat jättäneet 14.3.2016 päivätyn valtuustoaloitteen selvittää virtuaalisen yhden luukun palvelupisteen perustaminen auttamaan alueella toimivia mikro- ja pk-yrityksiä.

 

Yrityspalvelu toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Yrittäjille on Kuopiossa runsaasti erilaisia neuvontaan liittyviä palveluita tarjolla. Palveluiden tuottajat tekevät yhteistyötä keskenään. Haasteena on, ettei kokonaisuus hahmotu riittävän hyvin asiakkaille.

 

Käynnissä olevan palvelualueuudistuksen yhtenä tavoitteena on saada muodostettua sellainen organisaatiorakenne sekä yhteistyörajapinta muiden kaupungin ulkopuolisten yritystoimijoiden kesken siten, että yritysten kehittämispalvelut ovat entistä vaikuttavimpia ja helpommin saavutettavissa.

 

Valtuuston 5.9.2016 hyväksymien linjausten mukaisesti muodostetaan vuoden 2017 alusta Elinvoima- ja konsernipalvelut-palvelualueet. Elinvoimapalvelut tulevat koostumaan nykyisestä Yrityspalvelusta, Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelusta sekä aiemmin sosiaalipalveluiden alla olleesta työllisyysyksiköstä. Lisäksi kaupunginvaltuusto linjasi, että osana tätä työtä pääosin Kuopion kaupungin omistaman kehitysyhtiö Kuopio Innovation Oy:n rooli tässä palvelukokonaisuudessa ratkaistaan.

 

Yritysten kehittämispalveluiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että Kuopio Innovation Oy:n alla toimineet erityisesti tiedelaakson osaamisesta lähtöisin olevat alkavien yritysten neuvontapalvelut, ns. Start Up-palvelut, siirtyvät osaksi elinvoimapalveluita (Yrityspalveluun). Samoin siirtyvät Kuopio Innovation Oy:n kasvuyrityspalvelut (Next Level-kehittämishanke). Tämä tuo synergiaetuja, kun Innovation Oy:n ja kaupungin yrityspalvelun palvelut tulevat yhden johdon alle.

 

Palvelualueuudistuksen yhteydessä on selvitetty myös alkavien ja toimivien yritysten neuvontapalveluiden kokoamista asiakasnäkökulma huomioiden entistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Neuvotteluissa ovat kiinteästi olleet mukana kaupungin yrityspalvelun lisäksi Kuopio Innovationin Start Up-palveluista vastaavat henkilöt, Kuopion seudun Uusyrityskeskus sekä alueen oppilaitokset. Taustakeskusteluja on käyty mm. Kuopion ja Savon Yrittäjien, Kuopion Kauppakamarin, ELY-keskuksen sekä Finnveran kanssa. Lisäksi on haettu hyviä malleja muista kaupungeista.

 

Neuvottelut yritysten neuvontapalveluiden asiakaslähtöisestä organisoinnista ovat vielä kesken. Tavoitteena on löytää malli, jossa kaupungin yrityspalvelun, Uusyrityskeskuksen ja Kuopio Innovationin Start Up-palvelut muodostaisivat yhden kokonaisuuden, jota täydentäisivät oppilaitosten yrittäjyyspalvelut. Tavoitteena on se, että riippumatta neuvojien palkan maksajista, palvelut näyttäisivät ulospäin ns.”yhdeltä luukulta” tuotetuilta. Tämä antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi erilaisia sähköisiä palveluita, mm. yhteiset weppisivut, jonne kootaan mm. kaikki yritysneuvontaan liittyvät palvelut. Tavoitteena on järjestää kootusti yrittäjyyteen ja sen eri vaiheisiin liittyviä tapahtumia/klinikoita esimerkiksi oppilaitosten ja muiden sidosryhmien toteuttamina. Tämä omalta osaltaan vapauttaa resursseja henkilökohtaisen neuvonnan järjestämiseen.

 

Osana tätä prosessia on käynyt ilmi, että erityisesti toimivien pienyritysten neuvontaan tulisi suunnata lisäresursseja. Asia pyritään ratkaisemaan Uusyrityskeskuksen neuvontahenkilöstön lisäresurssoimisella, joka huomioidaan kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Yrityspalvelu on käynyt neuvotteluita myös Savon Yrittäjien kanssa yritysten omistajanvaihdoksiin sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyvän neuvontatarpeen ratkaisemisesta sen jälkeen, kun heidän toteuttamansa EU-kehittämishanke päättyy keväällä 2017. Tavoitteena on jatkaa tärkeää palvelua kuntarahoitteisesti koko Pohjois-Savoa koskien. Kaupungin rahoitusosuuteen varaudutaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että edellä mainituilla järjestelyillä saadaan entistä toimivampi sekä nykyistä paremmin resurssoitu yritysten neuvontakokonaisuus. Erityistä huomiota on tarkoitus kiinnittää siihen, että markkinoinnin ja viestinnän keinoin uudesta ”Yritys Kuopiosta” saadaan muodostettua riittävän tunnettu paikka, mihin niin alkavat kuin toimivatkin yritykset voivat ottaa yhteyttä. Tämä edellyttää ammattitaitoista viestintä- ja markkinointiosaamista palvelujen tuottajien puolelta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Unto Juutinen

puh. +358 044 718 2084

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.