Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2016 Pykälä 302 

Kaupunkirakennelautakunta

153 §

28.9.2016

 

§ 302

Asianro 6286/10.02.03/2016

 

 

Lausunto valtuustoaloitteeseen / Finnpulp -tehdashankkeen keskeyttäminen ja v. 2006 alkaneen Sorsasalon kaavoitustyön jatkaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 28.9.2016 153 §

 

Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
Asemakaavoitus

 

 

Kaksi Kuopion kaupunginvaltuuston jäsentä on valtuuston työjärjestykseen viitaten tehnyt aloitteen, että Kuopion kaupunginhallitus ei toimeenpane 5.9.2016 tehtyä valtuuston päätöstä asemakaavasta sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevasta sitovasta tonttijaosta, vaan keskeyttää sanotun kaavatyön Finnpulpin tehdashankkeen osalta. Lisäksi em. valtuuston jäsenet esittävät, että Sorsasalon kaavoitustyötä jatketaan yritysalueen pienen ja keskisuuren teollisuuden tarvepohjalta, joka on käynnistetty jo v. 2006, mutta keskeytetty ilmeisesti 2013 Finnpulp-tehdashankkeesta johtuen. Perusteluina esitetään seuraavat seikat: tämän maailman suurimman havusellutehtaan (biotuotetehtaan) rakentamiselle ei ole olemassa toiminnallisia ja terveydellisiä edellytyksiä Sorsasalon saareen ja myös maankäytölliset edellytykset puuttuvat tehtaan rakentamiselle tässä asemakaavassa.

 

Asemakaavoitus on valmistellut valtuustoaloitteesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraavan lausuntoesityksen:

 

Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 18.7.2016 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon. Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. Sorsasalon itäosaa koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 5.9.2016. Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 52 §:n mukaan vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. MRL 188 §:n mukaan kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusperuste on lainvastaisuusperuste.

 

Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää 13 §:n mukaan muun muassa muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee muun muassa vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen suorittama laillisuuden valvonta kohdistuu niihin seikkoihin, joilla voi tehdä kunnallisvalituksen (lainvastaisuusperuste). Kuntalain 2 §:n mukaan kuntalakia sovelletaan, jollei laissa toisin säädetä. Tällä viitataan yleislakina toimivan kuntalain ja erityislakina noudatettavan MRL:n keskinäiseen suhteeseen.

 

Vaikka kuntalakiin sisältyy kunnanhallitukselle velvoite vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, menevät erityislakina noudatettavan MRL:n säännökset yleislakina sovellettavan kuntalain säännösten edelle. Näin ollen MRL:ssä on säädetty kunnanvaltuuston tehtäväksi hyväksyä merkittävä asemakaava, ja muutoksenhaku siihen tapahtuu MRL:ssä säädetyn mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksena. Kuopion kaupunginvaltuusto on tehnyt hyväksymispäätöksen toimivaltansa puitteissa. Kyseessä on vielä lainvoimaa vailla oleva päätös. Kaupunginhallituksella ei ole tässä tilanteessa täytäntöönpanoon eikä laillisuusvalvontaan liittyvää toimivaltaa puuttua valtuuston tekemään kaavan hyväksymispäätökseen. Lisäksi todettakoon, että kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavan hyväksymispäätöksen kaupunginhallituksen kuntalain mukaisesti tekemän päätöksen valmistelun ja hyväksymisesityspäätöksen pohjalta. Tällöin kaupunginhallitus on ilmaissut kantansa kaava-asiaan.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi edelleen kaupunginhallitukselle vastauksena valtuustoaloitteeseen. Samalla todetaan, että valtuustoaloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Liitteet

 

6286/2016 Valtuustoaloite 5.9.2016

 

 

                                            Valmistelija                                          

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                              Merkitään, että va. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Markku Söderström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

4

6286-2016 Valtuustoaloite

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.