Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 171 

 

§ 171

Asianro 6532/10.00.02.00/2016

 

 

Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki omistaa Puistokadun ja Torikadun kulmauksessa Multimäen kaupunginosassa korttelissa 22 sijaitsevat tontit 297-4-22-1, 2 ja 5 rakennuksineen. Korttelin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Sijainti esitettynä opaskartalla

 

Sijainti esitettynä kanta- ja kaavayhdistelmäkartassa

 

Tontti 297-4-22-1 on rakentamatonta pysäköintialuetta. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisten pysäköintilaitosten korttelialueeksi (LPY/ya4). Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1014 m². Keskustan pysäköintipiirijako on purettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.4.2015 § 26, joten pysäköintilaitosvaraus on käynyt tarpeettomaksi.

 

Tontti 297-4-22-2 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). Rakennusoikeutta on 1500 k-m². Tontilla on vuonna 1953 valmistunut kolmekerroksinen toimistorakennus kerrosalaltaan rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 940 k-m² ja vuonna 1949 valmistunut kaksikerroksinen rakennus kerrosalaltaan rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 486 k-m². Rakennukset tyhjenevät syyskuun 2016 loppuun mennessä. Tarkoituksena on, että rakennukset puretaan uuden rakentamisen tieltä.

 

Tontti 297-4-22-5 on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontilla sijaitsee vuonna 1895 valmistunut puurakenteinen rakennus kerrosalaltaan rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 283 k-m² ja vuonna 1900 valmistunut puurakenteinen rakennus kerrosalaltaan rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 340 k-m². Rakennukset on merkitty keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa kaavamerkinnällä sr-1, jonka mukaan kyseessä on rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, joka tulee suojella.  Puiset päärakennukset on siis tarkoitus säilyttää. Puurakennuksissa on saksalaisen päiväkodin, Steiner-päiväkodin sekä kaupungin päivähoidon tiloja. Lisäksi tontilla sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 1976 valmistunut varastorakennus. Päiväkodeille pyritään tilakeskuksen toimesta etsimään korvaava paikka.

 

Korttelin tontit ja niillä olevat rakennukset ovat käyneet kaupungille pääosin tarpeettomiksi. Kortteli on vuoden 2016 asemakaavoitusohjelmassa. Asemakaavoituksen, tilakeskuksen ja maaomaisuuden hallintapalveluiden kesken korttelista on valmisteltu rakennuttajille suunnattu tontinluovutuskilpailu, jota esitetään kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kilpailuohjelma jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Suunniteltavien rakennusten ja niihin liittyvien ulkotilojen kaupunkikuvallisen tason, ympäristöön sopeutumisen ja toimivuuden varmistamiseksi sekä toteuttajan etsimiseksi kortteliin esitetään järjestettäväksi tontinluovutuskilpailu. Tontinluovutuskilpailun ja sen pohjalta käynnistettävän asemakaavoituksen tarkoituksena on selvittää korttelin täydennysrakentamismahdollisuudet ja säilytettävien rakennusten tuleva käyttötarkoitus.

 

Kilpailussa useilta toimijoilta saadaan perusteltu kilpailuehdotus siitä, kuinka alueen täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa ja millaista käyttöä säilytettäville puurakennuksille esitetään. Kaupunkikuvan ja toimivuuden kannalta paras ratkaisu saadaan todennäköisimmin kilpailun kautta valitsemalla asiantuntijoista koostuvassa arvosteluryhmässä paras kilpailuehdotus asemakaavatyön pohjaksi. Tällä kilpailumenettelyllä pyritään lisäksi rakentamisen mahdollisimman nopeaan aloittamiseen, mitä edesauttaa se, että rakennuttaja on itse laatimassa suunnitelmia alusta alkaen.

 

Tontinluovutuskilpailussa osallistujat tekevät omat ehdotuksensa koko kilpailualueen rakentamiseksi. Kilpailuajan päätyttyä kilpailuehdotukset arvostellaan perustettavan arvosteluryhmän toimesta. Alueen asemakaavan laatiminen aloitetaan kilpailun ratkettua. Asemakaava laaditaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta siten, että kaavoituksella pyritään mahdollistamaan voittaneen ehdotuksen mukainen rakentaminen kuitenkin voittajaehdotusta tarpeen mukaan kehittäen. Tarkoituksena on, että korttelissa olevat tontit myydään rakennuksineen tontinluovutuskilpailun voittajalle uuden asemakaavan tultua voimaan.

 

Kilpailun voittajan kanssa on tarkoitus kilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdä kiinteistökaupan esisopimus, jossa sovitaan mm. tonttien hinnoittelusta, korttelin rakentamisaikataulusta, lopullisen kiinteistökaupan tekemisen edellytyksistä ja muista ehdoista. Esisopimusluonnos on esityslistan liitteenä ja tulee myös kilpailuohjelman liitteeksi.

 

Esisopimusluonnoksen mukainen rakennusten ja tonttimaan hinnoittelu perustuu hankittuun kiinteistöarviolausuntoon, joka on asiakirjoissa. Säilytettävien puurakennusten hinnaksi esitetään 450 000 euroa. Lisäksi asemakaavoituksella muodostuvasta lisärakennusoikeudesta peritään lisäkauppahintaa rakennusoikeuden määrän perusteella. Yksikköhinnoiksi esitetään asuinrakennusoikeudelle 450 euroa/k-m² ja liikerakennusoikeudelle 200 euroa/k-m². Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1906. Muut kauppaehdot ilmenevät esityslistan liitteinä jaettavista kiinteistökaupan esisopimusluonnoksesta ja sen liitteeksi tulevasta kauppakirjamallista.

 

Vaikutusten arviointi                Kilpailuohjelman kohteena olevan alueen asemakaavoitus ja rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta, joten päätösesitys on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen. Asuntorakentamisella on rakennusalaa ja -teollisuutta työllistävä yritysvaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin no 22 tontinluovutuskilpailun järjestämistä esityslistan liitteenä olevan kilpailuohjelman mukaisesti.

 

Lisäksi esitän seuraavaa:

 

1.        Maaomaisuuden hallintapalvelut ja kaupunkiympäristön suunnittelupalveluiden asemakaavoitus järjestävät kilpailun ja määrittävät sen aikataulun.

2.        Kaupunginhallitus nimeää arviointiryhmään edustajansa ja kaupunkirakennelautakunta hänelle varahenkilön.

3.        Kilpailuohjelmaan saadaan tehdä teknisiä lisäyksiä tai tarkistuksia kansliatoimenpitein.

4.        Kiinteistökaupan esisopimuksessa noudatetaan esityslistan liitteenä olevan esisopimusluonnoksen mukaisia ehtoja, joihin voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia tai tarkistuksia. Kaupunginhallitukselle valmistellaan tontinluovutuskilpailun lopputuloksen pohjalta päätösesitys kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisestä kilpailun voittajan kanssa.

5.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Lisätietoja asiasta antavat tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen puh. 044 718 5531, kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell puh. 044 718 5431 ja kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen puh 044 718 5141.

 

 

 

Liitteet

11

6532/2016 Kilpailuohjelmaluonnos

 

12

6532/2016 Kiinteistökaupan esisopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta nimesi kaupunginhallituksen arviointiryhmän edustajan varahenkilöksi Eero Wetzellin.