Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 174 

 

§ 174

Asianro 2931/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kellomäen puutarha / Kelloniemi

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kellomäen entiselle puutarha-alueelle asuinrakentaminen, nykyisen virkistysreitin yhteyden jatkuminen ja Kelloniementielle toimiva liikenneratkaisu. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laajennetaan kahden Kellotarhantien varressa olevan erillispientalotontin rajoja ja mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän jatkuminen Kellotarhantieltä Talasniemeen, mikä lyhentää koulumatkan alle 3 kilometriin. Asemakaavamuutos alueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita, jotka turvataan oikealla rakentamisen sijoittamisella ja asemakaavamääräyksillä.

 

Kaava-alue                                    Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kelloniemessä, noin 3,5 kilometriä keskustasta pohjoiseen/koilliseen. Asemakaavamuutoksen aluerajausta on laajennettu vireille tulovaiheen rajauksesta liittämällä siihen osa Kellotarhantietä ja Kelloniemenpuistoa.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Veikko ja Liisa Räsäsen kuolinpesän osakkaiden hakemuksesta 9.5.2012.

 

Kaavatyö sisältyy vuosien 2015 ja 2016 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoituksen työohjelmiin.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Asemakaavassa tontti 23-48-1 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi puutarhatoimintoja varten ja tontit 23-38-1 ja 23-38-2 erillispientalojen korttelialueeksi.

 

Nykyinen tilanne                        Kellomäen puutarhan liiketoiminta päättyi vuonna 1999. Sen jälkeen alue on ollut asuinkäytössä. Alueella ei enää nykyisin sijaitse kasvipuutarhatoimintaan sopivia rakennuksia ja kaikki muutkin jäljellä olevat rakennukset ovat huonokuntoisia.

 

Nykyinen voimassa oleva asemakaava ja keskeisen alueen yleiskaava eivät mahdollista asuinalueen rakentamista ilman asemakaavan muutosta.

 

Kaupungilla ei ole omaa asuintonttitarjontaa tällä alueella, joten rakennettavalle asunnoille syntyy hyvä kysyntä.

 

Maanomistus                              Asemakaavan muutosalueella maan omistaa kokonaan Veikko Räsäsen kuolinpesä.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti 23-48-1 (entinen kasvipuutarha-alue) on kaavoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja tontit 23-38-1 ja 23-38-2 erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus tontilla 23-48-1 (entinen kasvipuutarha-alue) on n. 7 000 k-m2 ( e=0.26) ja tonteilla 23-38-1 ja 23-38-2 yhteensä 877 k-m2 (e=0.40).

 

Autopaikkanormiksi on esitetty tontille asuinkerros- ja rivitaloille 1,3 autopaikkaa asuntoa kohti ja erillispientaloille 2 autopaikkaa asuntoa kohti. Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (2 pp/asunto).

 

Rantaan mahdollistetaan vene- ja uimalaitureiden rakentaminen (w-2).

 

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalueet on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Rannassa säilytetään puustoinen kulkuyhteys (pl-28) ja luonnontilaisena säilytettävä alueen osa (pl-29). Kelloniemenpuisto on lähivirkistysaluetta, jossa ympäristö säilytetään (/s-15). Kelloniemenpuistoon on osoitettu kevyen liikenteen väylän rakentaminen, jonka kautta koulumatka jää alle kolmeen kilometriin, eikä näin ollen edellytä kaupungilta koulukuljetuksen järjestämistä.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 29.4.2015 § 80. Airokujan ja Kellotarhantien asukkaille lähetettiin kirjeet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 4.5.2015 – 2.6.2015. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä, mutta saatiin useita yhteydenottoja.

 

Kaavoituksen käynnistämissopimus allekirjoitettiin 19.5.2015.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.6.2016 § 117. Naapurikiinteistöjä tiedotettiin kirjeitse ja järjestettiin kuulemistilaisuus 6.6.2016. Valmisteluaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 4.7.–12.8.2016 Kaava-aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat

-vastuualueelle. Kaupungin sidosryhmille järjestettiin lausuntokokous.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Kuopion Vesi Liikelaitokselta, Laajennetulta kaupunkikuvatyöryhmältä, ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta, Kuopion Energia Kuopion Sähköverkko Oy:ltä ja Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi asukasyhdistys ry:ltä. Lisäksi saatiin kolme mielipidettä alueen asukkailta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke tiivistää ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kelloniemeen sijoittuvat asuintilat lisäävät alueen palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 23. kaupunginosan Kelloniemi korttelin 38 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 48 tonttien 2 ja 3 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

14

2931/2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta,julkaistaan internetissä)

 

15

2931/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

2931/2015 Asemakaavan_seurantalomake liite 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

17

2931_2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen liite 2

 

18

2931/2015 kaavakartta merkintöineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

2931/2015 kaavaselostuksen liite 3.1 havainnekuvat

 

20

2931/2015 poistokartta ja ote ajantasa-asemakaavasta liite 4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

2931/2015 kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

2931/2015 kaavaselostuksen liitteet 6.1...6.2(ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

2931/2015 kaavaselostuksen liite 7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

2931/2015 kaavaselostuksen liite 8 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

2931/2015 kaavaselostuksen liite 9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

2931/2015 kaavaselostuksen liite 10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, havainneaineisto / rakentamistapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimus (kopio), kaupunkirakennelautakunnan päätös, kuulutus nähtävänäolosta, lausuntokokousmuistio, valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen, rakennusten inventointi, pohjatutkimus, liikenneverkko, infraverkosto, liito-oravaselvitys, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.