Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 167 

 

§ 167

Asianro 6935/10.03.01.02/2016

 

 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 - tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             FCG Oy laatii vuosittain kuntien toimeksiannosta yhdyskuntateknisten palvelujen ulkoista palvelukykyä mittaavan tutkimuksen. Tutkimuksessa oli vuonna 2016 mukana 27 kuntaa (parillisina vuosina kuntia on mukana aina enemmän). Kysely toteutettiin arvoasteikolla 1 - 5 siten, että neutraalin arvon 3 alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1992. Kuopio on osallistunut kyseiseen tutkimukseen viime aikoina joka vuosi. Tutkimusta esitettiin lautakunnalle myös viime vuonna.

 

Kunnat valitsivat itse otoskoon. Kuopiossa kysely postitettiin 1 500 taloudelle, joista tällä kertaa 431 taloutta palautti kyselylomakkeen, pieni osa vastasi kyselyyn verkossa. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 29 %, jonka voi katsoa vastaavan maan keskiarvoa.

 

Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon. Ensimmäistä kertaa kyselyssä oli mukana liikuntapaikkojen hoito.

 

Joka toinen vuosi tutkimuksessa kysytään myös panostus- ja viihtyvyystekijöitä katujen ja puistojen osalta kuten myös asiointi- ja tiedotusasioita teknisen toimen kanssa.

 

Tässä esityksessä tuodaan Kuopion tulokset tiivistettynä katujen ja yleisten alueiden hoidon sekä jätehuollon osalta kaupunkirakennelautakunnan tiedoksi. Koko tutkimus on löydettävissä internetissä.

 

Kuopiolaisten vastauksissa näkyi edellisestä vuodesta poiketen merkittäviä muutoksia muutamissa kyselykohteissa. Talvihoidossa oli kautta linjan taannuttu. Asuntoalueiden puistojen sekä leikkipaikkojen hoito oli sujunut aikaisempaa vuotta paremmin.

 

Joiltakin osin ero kuntien keskiarvoon on merkittävä, niin kuin huomataan yhteenvedosta kohdassa 2. Kuopio on kuntien keskiarvoa merkittävästi parempi mm. asuinkatujen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnon osalta. Liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä sekä katuvalaistusasiat sujuvat muita kaupunkeja paremmin. Jätehuollon osalta järjestetyn jätteenkuljetuksen ja paperin keruupisteet saivat kaupunkien keskiarvoa paremmat arvosanat. Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainnin osalta tilanne oli päinvastainen.

 

Tulokset                                         Katujen hoidon osalta Kuopio sijoittui kuten aikaisemminkin kuntien keskiarvoa paremmin. Talvihoidon osalta muutos oli kuitenkin ollut kaikilla mitattavilla kysymyksillä negatiivinen. Niin liikenneväylien ylläpito- mittari kuin talvihoito-mittari osoittivat alaspäin.

 

Puistojen ja lähimetsien hoidon osalta Kuopion arvosanat olivat parantuneet edellisestä vuodesta. Tätä osoittaa puistojen hoito-mittarin paraneminen.

 

Jätehuolto hoidetaan Kuopiossa muita kaupunkeja keskimääräisesti paremmin jätehuolto-mittarin perusteella.

 

Katuvalaistuksen osalta Kuopion on edelleen kärjen joukossa, joskin sijoitus kuntien joukossa oli hieman tippunut.

 

Katujen panostuskohteiden osalta kyselyssä tärkeimmäksi nostettiin päällysteiden kunnossapito, johon viime aikoina onkin vankasti panostettu. Puistojen osalta penkit, istuimet ja lasten leikkipaikat nousivat tärkeimmiksi.

 

Viihtyvyystekijöinä tärkeimmät ovat katujen osalta hiekan nopeampi poisto keväällä ja päällysteet sekä puistojen osalta puhtaanapito ja siivous. Ympäristön siisteyttä, rauhallisuutta ja turvallisuutta arvostettiin keskustan ja asuinalueen ympäristöjen viihtyvyystekijöinä.

 

Kysyttäessä asioinnista henkilöstön kanssa Kuopion voidaan katsoa pärjänneen varsin keskiarvoisesti muiden kaupunkien kanssa. Vastaajien määrä on ollut pieni, joten tulosten voidaan katsoa olevan vain suuntaa-antavia.

 

Tiedottamisen osalta internet oli noussut tärkeimmäksi tietolähteeksi. Sanomalehtien artikkelit ja ilmaisjakelulehdet tulivat kuitenkin välittömästi internetin imussa. Paikallisradion osuus on vaatimaton. Kunnan tiedote tai julkaisu pärjää Kuopion osalta vielä ihan hyvin.

 

Arviointia kunnossapitoalueittain

 

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla, joka varsin hyvin vastaa aluejakoa.

 

Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että alueelliset vertailut korostavat talvihoidon taantumista edelliseen talveen verrattuna.

 

Keskeisellä kaupunkialueella läntistä aluetta hoitava yksityinen urakoitsija pärjää katujen talvihoidossa omaa liikelaitostamme paremmin. Katujen kunnon ja puistojen hoidon osalta tilanne on kuitenkin päin vastainen. Erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria.

 

Puistojen osalta myös keskustaa parempi hoitoluokitus erottaa sen muista alueista.

 

Alueelliset vastaukset ovat esityksen liitteenä (julkaistaan varsinaisen tutkimuksen tapaan vain internetissä).

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

Viiteaineisto

11

6935/2016 Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

6935/2016 Kuopio alueelliset tulokset 2016 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.