Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.10.2016 Pykälä 309


 

 

§ 309

Asianro 5680/01.01.03/2016

 

 

Ympäristöjohtajan valinta

 

 

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus

 

 

                                                      Kuopion kaupungin ympäristöjohtajan virka tulee avoimeksi edellisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.1.2017 alkaen. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.8.2016 ( § 238) julistaa ympäristöjohtajan viran yleisesti haettavaksi ja nimesi edustajakseen valintaa valmistelevaan haastatteluryhmään puheenjohtaja Pekka Kantasen.

 

Virka oli haettavana ajalla 19.8.2016 – 12.9.2016. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon mol.fi –sivulla, Kuntarekryssä, Kuopiorekryssä, Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Savon Sanomissa  ja Helsingin Sanomissa  21.8.2016.

 

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä johtamiskokemus sekä suomenkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, muu kielitaito luetaan eduksi.  Lisäksi arvostetaan laaja-alaista kehittämisnäkemystä, vuorovaikutus- ja viestintäosaamista, paineensietokykyä sekä hyviä johtamistaitoja. Ympäristöjohtajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiantuntemusta ympäristölainsäädännön osalta.

 

Määräaikaan mennessä virkaan saapui yhteensä 40 hakemusta. Hakijoista 39 täytti viran kelpoisuusehdot. Hakemuksista kootun yhteenvedon perusteella haastatteluun kutsuttiin kahdeksan kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Haastatteluun kutsuttavien valinnassa painotettiin hakuilmoituksen kriteereitä ja johtamiskokemusta.  Haastattelut pidettiin 21.9.2016 ja haastatteluista laadittiin muistio.

 

Haastatteluryhmässä olivat mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Iris Asikainen, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Lind, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja rekrytointiasiantuntija Marjo Lehto. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi työn ja organisaatioiden erikoispsykologi Pauli Kallio (Psykologiatoimisto Kallio Oy). Haastatteluissa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa ja haastatteluista laadittiin muistio.

 

Haastattelun jälkeen pidettyyn henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnissa arvioitiin monipuolisesti hakijoiden soveltuvuutta ympäristöjohtajan virkaan. Henkilöarviointi toteutettiin 30.9.2016.

 

Haastatteluryhmä päätyi arviossaan yksimielisesti siihen, että ympäristöjohtajan viran edellytykset parhaiten täyttää maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja hallintotieteiden maisteri Tanja Leppänen. Näkemys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon hakemusasiakirjat, niistä laadittu ansiovertailu, haastattelut ja henkilöarviointi sekä muut valintakriteerit. Tanja Leppäsellä on hakijoista parhaat edellytykset viran hoitoon työkokemuksensa, johtamiskokemuksensa sekä haastattelussa ja henkilöarvioinnissa osoittamansa laaja-alaisen kehittämisnäkemyksen perusteella. Hän on toimiessaan mm. Nilsiän kaupungin teknisenä johtajana saanut käytännön kokemusta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun johtamisesta. Hänellä on haastattelun, henkilöarvioinnin ja aikaisempien näyttöjen perusteella hyvät valmiudet asiantuntijaorganisaation johtamiseen ja haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen.

 

                                                     

Sovellettavat säännökset     Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 § 3 – 8
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) § 24.1, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) § 125.2.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) § 65, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) § 66

                                                      Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa § 3 (kv 10.11.2014)

 

Kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan hakijaluettelo ja ansiovertailuyhteenveto kaikista ympäristöjohtajan virkaa hakeneista.

 

Kokouksessa ovat nähtävinä seuraavat hakijoiden vertailuihin liittyvät asiakirjat:

·        hakuilmoitus

·        haastattelumuistio ja haastatteluryhmän muistio

·        kolmen hakijan osalta soveltuvuusarvioinnin tulokset (viranomaisten toiminnasta annetun lain 21.5.1999/621 24.1 §:n 29 kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa)

                                                                                 

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että ympäristöjohtajan virkaan valitaan 1.1.2017 alkaen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja hallintotieteiden maisteri Tanja Leppänen.


Valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Lääkärintodistus on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

 

 

Liitteet

2

5680/2016 Hakijat ja haastateltavat (jaetaan kokoukseen osallistuville)

 

3

5680/2016 Ympäristöjohtaja ansiovertailu (jaetaan kokoukseen osallistuville)

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus päättää, että

1. ympäristöjohtajaksi valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja hallintotieteiden maisteri Tanja Leppänen;

2. virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta;

3. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5 840,69 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset;

4. viran työaika: kokonaistyöaika;

5. valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista lääkärintodistus terveydentilastaan.


 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.