Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 26 

Kaupunginhallitus

323 §

24.10.2016

 

§ 26

Asianro 3582/02.02.00/2016

 

 

Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.10.2016 323 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

                                                                 

                                            Valmistelija 

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Liitteet

 

3582/2016 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 13.10.2016 § 30 liitteineen

 

 

3582/2016 Talousarvion korjaussivut, kh. 24.10.2016

 

 

3582/2016 Talousarvion korjaussivu / Tilakeskus, kh. 24.10.2016

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

1.  Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.  Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2016 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2016 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2017 talousarviossa olisi määrärahaa.  Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.

3.  Osayhteisvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.

Talous- ja strategiapalvelu oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa viimeisenä asiakohtana.

 

Merkittiin, että varajäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että jäsen Neeta Röppänen saapui hänen tilalleen kokoukseen.

 

Merkittiin, että kokoukseen osallistuville jaettiin korjaussivut (liitteet 13-14)

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman.

 

1. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 13

 

kohta 1.1.4 Hyvinvointi

 

kohtaan 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi lisääntyy

 

lisätään kohta

 

• edistetään lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistään lasten ja nuorten yksinäisyyttä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän muutosesityksen.

 

2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 28 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

 

sivu 29 ylin laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla 75, 86, 124 ja 134:

 

Lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen virke: ” Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 29 Tasapainoinen talous

 

sivu 30 alempi laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla sekä vastaavaan laatikkoon sivuilla 95, 112 ja 135:

 

Lisätään virke: "Vain sellaiset helpotukset otetaan käyttöön, jotka eivät kohtuuttomasti heikennä kuntalaisten palveluja ja yhdenvertaisuutta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 30 Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

 

Sivu 30 kolmanneksi alin kappale:

 

Poistetaan virke ”Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja sen kautta asetetaan myös tuotto- ja muut tavoitteet.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesin esityksen rauenneeksi.

         

5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 46

 

kohta 1.4.2 Toimintatuotot ja toimintakulut

 

Lisätään kappaleeseen lause: Asiakastaksoissa jatketaan alueellisten vyöhykehinnoittelun eteenpäin vientiä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Minna Reijosen tekemän muutosesityksen.

 

6. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 72

 

Lähidemokratia

 

Pitäjäraati-lauseen perään lisätään lause:

 

Vuonna 2017 lähidemokratiatyötä jatketaan, jotta tulevaisuudessa Kuopiolla on yhtenäinen koko kaupungin kattava lähidemokratiamalli.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän muutosesityksen.

 

7. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavan muutoksen

 

”sivu 72

 

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

 

Viimeinen kappale

 

Poistetaan sivulause:”…, mikäli määrärahat sen sallivat.” ja korvataan se sivulauseella: ”myönnettyjen määrärahojen puitteissa.”

 

8. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Pekka Kantanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 121

 

Toiminnan painopisteet

 

poistetaan toisesta kappaleesta lause:” Omaishoidossa tuen myöntämiskriteerejä joudutaan tarkastelemaan uudelleen koska budjettivaraus ko. tukeen on pienenemässä edellisvuoden tasolta n. 28 % eli n. 135.000 €.”

 

ja lisätään lause

 

”Omaishoidon määrärahat pidetään ennallaan.”

(vastaava summa lisätään toimintakuluihin)”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Pekka Kantasen tekemän muutosesityksen.

 

9. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 121

 

Toiminnan painopisteet

 

Lisätään virke: ”Vahvistetaan lastensuojelun ja vanhuspalvelujen henkilöstövoimavaroja 500 000 eurolla.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

 

10. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 146

 

Sivun ylälaidasta poistetaan teksti luottamushenkilöiden palkkioiden korotusvarauksen osalta sekä valtuustoryhmien tukemisen osalta. Samalla korjataan summa taulukosta edellistä vastaavaksi.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin ja että kaupunginhallitus on muilta osin hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Toni Vainikainen, Pirjo Salmelainen, Riitta Puustinen, Kaisa-Maria Poikonen ja Markku Mattila poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 


 

                                                         

 

                                                          Valmistelija     

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Liitteet

9

3582/2016 Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017 - 2020

 

10

3582/2016 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 13.10.2016 § 30 liitteineen

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Puheenjohtaja ehdottaa, että asian käsittelyjärjestys olisi seuraava:

- kaupunginjohtaja käyttää asiasta esittelypuheenvuoron
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron
- valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot
- käydään yleiskeskustelu.

Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että asia käsiteltäisiin mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa osayhteisvaltuuston kokouksessa 14.11.2016.
 

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemät ehdotukset asian käsittelyjärjestykseksi. 

 

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen käytti ensin asiaan liittyvän puheenvuoron. Tämän jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen käytti asiaan liittyvän puheenvuoron. Valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä.

 

Merkittiin, että valtuutettu Marja Berg poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Anton Laakso.

 

Merkittiin, että valtuutetut Pauli Ruotsalainen, Mika Wallius ja Kimmo Kivelä poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja ettei heidän tilalleen kokoukseen saapunut varavaltuutettuja.  

 

Keskustelun jälkeen osayhteisvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 14.11.2016.