Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.10.2016 Pykälä 328


 

§ 328

Asianro 1979/02.07.00/2016

 

 

Savon Kuituverkko Oy:n valokuituverkon myynti omistajakunnille ja verkon takaisinvuokraus yhtiölle

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Savon Kuituverkko Oy:n esitys

 

Savon Kuituverkko Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille seuraavan, 3.10.2016 päivätyn päätösesityksen koskien yhtiön valokuituverkon myyntiä omistajakunnille ja verkon takaisinvuokrausta yhtiölle:

 

”Savon Kuituverkko Oy:n osakkaat hyväksyivät yksimielisesti yhtiön omistaman valokuituverkon myynnin osakaskunnille sekä verkon takaisinvuokrauksen yhtiölle ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.10.2015.

 

Pyydettyjen jatkoselvitysten jälkeen 20.9.2016 pidetty osakaskuntien info-/keskustelutilaisuus linjasi asian siten, että suurin osa kunnista kannatti lähtökohtaisesti asian viemistä päätöksentekoon kunnissa yhtiön esittämällä mallilla.

 

Savon Kuituverkko Oy pyytää Kuopion kaupunkia käsittelemään seuraavan esityksen ja samalla hyväksymään liitteenä olevat sopimukset (viestintäverkkoa koskeva kauppakirja sekä sopimus viestintäverkon vuokraamisesta ja muusta yhteistyöstä):

 

Yhtiö myy omistamansa, Kuopion kaupungin alueella sijaitsevan viestintäverkon Kuopion kaupungille per 1.1.2017. Kauppa toteutetaan verkon kaupantekohetken tasearvolla. Samassa yhteydessä yhtiö solmii Kuopion kaupungin kanssa pitkäaikaisen (10 vuotta) sopimuksen verkon takaisinvuokraamisesta.

 

Yhtiö toivoo, että esityksen mukaiset päätökset saataisiin käsiteltyä 30.11.2016 mennessä”

 

Savon Kuituverkko Oy:n esitys jaetaan liiteaineistona.

Taustaa yhtiöstä

 

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien (pl. Rautavaara) 26.10.2010 perustama tietoverkko-osakeyhtiö, jonka toimialana yhtiöjärjestyksen mukaan on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja, tuottaa tietoliikennepalveluita sekä harjoittaa alan konsultointia Suomessa. Yhtiön osakkaana on nykyään 18 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100 %. Kuluva vuosi on yhtiön kuudes toimintavuosi. Yhtiön alkuperäisenä toiminta-ajatuksena oli toteuttaa Pohjois-Savon haja-asutusalueiden laajakaista­hankkeet valokuitutekniikalla pääosin vuosina 2013 – 2016. Yhtiö tarkoitus on samalla ollut rakentaa kuntien ja kuntatoimijoiden hallinnollista tietoverkkoa eli ns. maakuntaverkkoa.

 

Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden toteutuksen taustana on liikenne- ja viestintäministeriön ”Laajakaista kaikille 2010 – 2015” –hanke sekä sen mahdollistama julkinen rahoitus. Sen mukaiset laajakaistahankkeet toteutetaan alueille, joille ei muutoin oleteta syntyvän (ns. kaupallisten operaattoreiden toimesta) tarjontaa nopeille laajakaistayhteyk­sille. Näiden tukikelpoisten laajakaistahankkeiden lisäksi Savon Kuituverkko Oy on toteuttanut yhteistyössä omistajakuntien kanssa myös ns. markkina-ehtoisten alueiden tarjontaa, koska näihin kunta- ja kylätaajamiin ei kaupallista tar­jontaa olisi muutoin syntynyt. Markkinaehtoisilla alueilla tarkoitetaan niitä taaja­mia/kuntakeskuksia sekä ns. kaupallisia laajentumisalueita, jotka laajakaistatukilain mukaan on määritelty markkinaehtoisiksi alueiksi. Yhtiön rakentamat verkot sijaitsevat kahdeksan kunnan/kaupungin alueella siten, että eniten verkkoa on rakennettu Kiuruveden kaupungin alueelle ja toiseksi eniten Vesannon kunnan alueelle.

 

Lisäksi yhtiö on toteuttanut kunnille ja kuntatoimijoille suunnitellun ja suunnatun lähiverkkojen yhdistämispalvelun eli kunnallistoimijoiden hallinnollisen tietoverkon, ns. maakuntaverkon. Maakuntaverkko on Pohjois-Savon kuntia, kuntayhtymiä, kuntien liikelaitoksia ja yhteistyökumppaneita yhdistävä verkkorakenne, joka perustuu suurikapasiteettisille valokuituyhteyksille varmennuksineen. Maakuntaverkko toimii samassa fyysisessä tietoverkossa laajakaista-palvelujen ja -asiakkuuksien kanssa, mutta loogisesti verkot ja palvelut on eriytetty toisistaan. Maakuntaverkon palvelutuotantoa ja –tarjontaa koskeva yhtiön puite-/palvelusopimus Istekki Oy:n kanssa on uusittu 1.7.2015. Tämän sopimuksen kautta tuotetaan keskeiset palvelut maakuntaverkkoon sekä sen lisäksi myös keskeiset ns. runkoverkkopalvelut koko yhtiön runkoverkkoon (runkolaitteiden omistus, asennukset, ylläpidot, konfiguroinnit, päivitykset).

 

Vaikka Savon Kuituverkko Oy on 100 prosenttisesti kuntien omistama ja toteuttaa yhteiskunnan ja omistajiensa määrittelemää yhteiskunnallista tehtävää (tasa-arvo tietoliikenne-yhteyksissä), se ei kykene hyödyntämään omistajiensa nauttimaa mahdollisuutta alhaisiin lainamarginaaleihin. Korkeista rahoituskustannuksista johtuen yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi ja toiminnan jatkuminen on vaarassa, jos nykyistä rahoitusrakennetta ei pystytä muuttamaan. Yhtiö ei ole myöskään kyennyt saavuttamaan perustamisvaiheessa laaditun liiketoimintasuunnitelman mukaista liikevaihto- ja kannattavuustasoa, vaan liiketoiminta on jäänyt huomattavasti tavoiteltua suppeammalle tasolle. Toiminta ei ole ollut kannattaa yhdelläkään tilikaudella, ja vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan yhtiö teki vielä 2.034,54 euron tappion. Tappiollisen toiminnan seurauksena yhtiön taseeseen on kertynyt tappioita 739.141,37 euroa ja omavaraisuusaste on vuoden 2015 tilinpäätöksessä laskenut 12 %:n tasolle.

 

Kuopion kaupungin omistusosuus

 

Kuopion kaupungin omistusosuus yhtiöstä on kuntaliitosten myötä kasvanut 8,73 %:sta 22,72 %:iin, ja kaupunki on siten yhtiön suurin yksittäinen omistaja. Kuopion omistamien osakkeiden tasearvo on 335.523,00 euroa, mikä vastaa yhtiöön tehdyn sijoituksen määrää perustamisvaiheessa. Kuopion kaupungin vastuulle on Maaningan kuntaliitoksen myötä tullut kantatie 77:n

suuntaisen Siilinjärven kunnan rajalta Pielaveden kunnan rajalle kulkevan runkoverkon toteuttamiseen annettu 40 %:n takaus 87.550 euron lainalle. Kuopion kaupungin takausvastuun enimmäismäärä on siten 35.020 euroa. Juankosken kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 3,77 %, joten Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitoksen myötä Kuopion omistusosuus yhtiöstä on nousemassa 26,49 %:in. Yhtiö ei ole rakentanut laajakaistaverkkoa Juankosken kaupungin alueella eikä Juankoskella ole siten takausvastuita yhtiön velvoitteista.

 

Yhtiö on lähettänyt vastaavan sisältöisen esityksen myös muille kunnille, joiden alueella yhtiön omistamaa verkkoa sijaitsee.  Tällaisia kuntia ovat Kiuruveden kaupunki, Pielaveden kunta, Siilinjärven kunta, Tervon kunta, Tuusniemen kunta ja Vesannon kunta. Kunkin kunnan alueella sijaitsevista ja toisiinsa liitetyistä viestintäverkoista muodostuu yhtenäinen ja kattava viestintäverkkokokonaisuus. Kuopion kaupungin osalta kaupankohteena olisi Savon Kuituverkko Oy:n omistama, Kuopion alueella sijaitseva valokuituteknologiaan pohjautuva viestintäverkko, josta runkoverkon kaapelia on 63 km ja tilaajaverkon kaapeli 3 km. Lisäksi kaupan kohteena olisivat Kuopion kaupungin alueella sijaitsevat aktiivilaitteet. Kauppa toteutettaisiin kaupankohteen tasearvosta 1.1.2017, jolloin ostettavan omaisuuden arvo olisi yhtiön ilmoituksen mukaan noin 426.596 €.

 

Kaupanteon yhteydessä Savon Kuituverkko Oy tekee Kuopion kaupungin ja muiden myytävää verkkoa omistavien kuntien kanssa 10-vuotisen vuokrasopimuksen verkkoa koskien. Yhtiö vastaisi kaikesta toiminnasta ja palveluiden tarjoamisesta kunnille myytävässä ja yhtiölle takaisinvuokrattavassa viestintäverkkokokonaisuudessa. Verkkoa ei vuokrattaisi yhtiölle yksinoikeudella, vaan sitä voitaisiin vuokrata myös muille toimijoille. Savon Kuituverkko Oy:n maksaman vuokran määrä Kuopion kaupungille olisi 1.753 €/kk (alv. 0 %), mikä vastaa 4,93 %:n osuutta verkon kauppahinnan mukaisesta tasearvosta. Vuokrasopimus olisi voimassa 10 vuotta allekirjoituspäivästä, jonka jälkeen Savon Kuituverkko Oy:llä on oikeus lunastaa verkko omakseen verkon jäännösarvosta.

 

Kaupungin teknologia- ja arkkitehtuuriasiantuntija Jarmo Voutilainen on antanut kaupankohteena olevaa omaisuutta ja sen hintaa koskien tämän esityksen liitteenä olevan lausunnon.

 

 

Savon Kuituverkko Oy:n tekemän esityksen arviointi

 

Teleyrityksenä toimiminen

 

Mikäli Savon Kuituverkko Oy:n esitys hyväksytään, Kuopion kaupungista tulee järjestelyn seurauksena tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) tarkoittama teleyritys. Vuokrasopimuksen mukaan yhtiö kuitenkin huolehtisi kaupungin puolesta tietoyhteiskuntakaaren ja lain laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille (22.12.2009/1186) ja niiden perusteella annettujen säädösten ja määräysten mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä vuokrakohdetta koskien. Vaikka Savon Kuituverkko Oy sopimusehdoin vastaisikin teleyritykselle asetettujen vastuiden ja velvoitteiden hoitamisesta mukana lukien lakisääteiset maksut, kaupunki on verkon omistajana joka tapauksessa viimesijaisessa vastuussa viestintäverkon lainmukaisuudesta, toiminnasta, kunnossapitämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Jos esimerkiksi teleyrityksiä

 koskevissa tarkastuksissa havaittaisiin, että verkon rakentaminen ei täytä laajakaistatukilain tai tietoyhteiskuntakaaren ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, olisi kunta verkon omistajana ja verkkoyrityksenä se, joka velvoitettaisiin saattamaan asia säädösten edellyttämälle tasolle. Käytännössä kaupungin on resursoitava henkilö tai henkilöitä vastaamaan teleyritykselle kuuluvien vastuiden ja velvoitteiden täyttämisestä sekä valvomaan ja ohjeistamaan yhtiön toimintaa. Tietoyhteiskuntakaaren sisällöstä ja sen teleyritykselle asettamista vastuista ja velvoitteista on teetetty viestintäoikeuden dosentti, OTT Riku Neuvosen laatima, omistajakuntien yhdessä kustantama selvitys, joka jaetaan päätösesityksen liitteenä.

 

Esitetyn järjestelyn jälkeen laajakaistaverkon lisärakentaminen jää kuntien vastuulle. Rakentamisen toteuttamiseen Savon Kuituverkko Oy tarjoaisi omia palveluitaan. Tämän tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että laajakaistatukihankealueiden kilpailutuksiin osallistuminen, muu rahoituksen järjestäminen ja hankkeiden toteuttaminen on täysin kuntien vastuulla, vaikka yhtiön asiantuntemusta voitaisiinkin käyttää kilpailutuksiin osallistumisessa ja rakentamisessa apuna. Verkon omistuksen pirstaloituessa usean kunnan omistukseen verkon kehittäminen ja laajentaminen pitkäjänteisesti voi vaarantua, mikäli omistajakunnat tai uutta verkkoa rakentavat kunnat eivät ole yksimielisiä tehtävistä ratkaisuista.

 

Kilpailuneutraliteetti ja valtiontukisäännökset

 

Esitettyyn järjestelyyn sisältyy kuntalain 126 §:n mukaisia kilpailuneutraliteettiin liittyviä haasteita. Mikäli järjestelyn katsottaisiin olevan kuntalain tarkoittamalla tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla toimimista, sitä ei voitaisi harjoittaa kuntaorganisaatiomuodossa vaan verkkojen omistaminen jouduttaisiin yhtiöittämään. Tätä riskiä ei voida täysin sulkea pois etenkään markkinaehtoisilla alueilla sijaitsevien verkkojen osalta mutta ei myöskään koko ostettavan kokonaisuuden osalta. Lopullinen selvyys asiaan voidaan saada viime kädessä vasta järjestelyn toteuttamisen jälkeen kilpailuneutraliteettia valvovan viranomaisen tarkastelussa.

 

Kilpailulainsäädännön ja valtiontukisäännösten perusteella omaisuuden myynti ja vuokraus taloudellisen toiminnan harjoittajalle tulee tapahtua markkinaperusteiseen hintaan, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä. Verkon vuokra tulisi siten määrittää markkinaperusteiselle tasolle. Mikäli näin ei tehdä, sekä mahdollinen euromääräinen tukiosuus että kyseisen tuen myöntämisen mahdollisuus valtiontukisäännösten puitteissa tulisi luotettavasti selvittää ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Myös esitykseen sisältyvää, yhtiön oikeutta verkon takaisinostamiseen sen jäännösarvosta vuokrasopimuksen päättymistilanteessa, on tarkasteltava valtiontukisäännösten valossa. Jotta myöhemmin mahdollisesti toteutettava kauppa ei sisältäisi kiellettyä valtiontukea, takaisinmyynti olisi toteutettava markkinaehtoiseen hintaan. Savon Kuituverkko Oy:n esityksen yhteydessä ei ole toimitettu selvitystä siitä, onko esitetty verkon vuokra määritetty tuettomalle tasolle tai sisältääkö mahdollinen takaisinmyynti jäännösarvosta julkista tukea. Yhtiön esittämässä päätöksentekoaikataulussa tällaisia selvityksiä ei ole myöskään ole ollut mahdollista teettää kaupungin virkatyönä tai toimeksiantona ulkopuoliselta asiantuntijalta. Lisäksi mahdollinen järjestelyyn sisältyvä valtiontuki on viime kädessä notifioitava työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä EU:n komissiolle.

 

 

Yhtiön taloudellisen aseman arviointi

 

Savon Kuituverkko Oy:n tulevaisuuden taloudelliseen asemaan sisältyy esitetystä järjestelystä huolimatta edelleen riskejä. Yhtiön esityksessä ei tuoda esille, millaisiin ennusteisiin yhtiön tulevaisuuden kannattavuus perustuu. Jos yhtiön kehitys ei toteudu sen odotusten mukaisesti, yhtiöllä voi ilmetä maksuvaikeuksia. Viime kädessä epäsuotuisa taloudellinen kehitys voi vaarantaa yhtiön vuokranmaksukyvyn, yleiset toimintaedellytykset sekä viime kädessä asiakkaiden palvelut.

 

Mikäli kaupunki päättää, ettei se osallistu yhtiön esittämään järjestelyyn verkon ostamisesta ja takaisinvuokrauksesta yhtiölle, se voi olla osakassopimuksen perusteella kuitenkin velvollinen rahoittamaan yhtiötä muulla tavoin. Yhtiön osakassopimuksen kohdan 12.2 mukaan:

 

”Voimassa olevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Osakkaat sitoutuvat rahoituksen riittävyyteen ja saatavuuteen, mukaan lukien tilapäistarkoituksiin varattu käyttöpääoman varmistaminen, liiketoimintasuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjen suhteiden mukaisesti.  Kukin osakas sitoutuu suorittamaan yhtiölle sopimuskohdassa mainittua rahoitusta ainoastaan kuhunkin kuntaan kohdistuvien kulujen osalta.”

 

Myös yhtiön mahdollinen rahoittaminen muilla keinoin on kuitenkin tehtävä valtiontukisäännökset huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vieraan pääoman rahoituksesta perittävä korko on asetettava markkinaehtoiselle tasolle, mikä ei tuo toivottua helpotusta yhtiön rahoituskustannusten alentamiseen. Myös oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen sisältyy valtiontuellisia haasteita. Pääomittamiseen liittyen täytyisi laatia selvitykset sen valtiontukisäännösten, mutta myös osakeyhtiölain ja osakassopimuksen mukaisuudesta sekä viime kädessä notifioida mahdollinen valtiontuki työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä EU:n komissiolle. Yhtiön esittämässä päätöksentekoaikataulussa pääomittaminen ei siten enää ole käytännössä mahdollista.

 

Mikäli yhtiön rahoitusasemaan liittyviä haasteita ei saada ratkaistua, yhtiö voi ajautua maksukyvyttömyystilaan ja sitä kautta joko selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. Kuopion kaupunki voi tällöin menettää yhtiöön sijoittamansa pääoman ja joutua takausvastuuseen enintään 35.020 euron määrästä. Lisäksi yhtiön asiakaskunnan yhtiöltä hankkimat palvelut todennäköisesti keskeytyisivät ja maakuntaverkon toiminta kokisi vakavia häiriöitä aiheuttaen niin Kuopion kaupungille kuin muillekin maakuntaverkkoa hyödyntäville toimijoille haittaa.

                                                      

Yhtiön esitykseen sisältyvät riskit ja velvoitteet huomioon ottaen yhtiön taloudellisen aseman kohentamisen ensisijaisena vaihtoehtona tulisi selvittää yhtiön pääomittamisen mahdollisuudet.

                                                     

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen osayhteisvaltuustolle, että

 

1. Kuopion kaupunki ilmoittaa Savon Kuituverkko Oy:lle, että kaupunki ei tässä vaiheessa ryhdy yhtiön esittämiin järjestelyihin viestintäverkon ostamisesta Kuopion kaupungille per 1.1.2017 ja verkon takaisinvuokraamisesta yhtiölle,

 

2. Kuopion kaupunki ilmoittaa Savon Kuituverkko Oy:lle, että kaupunki on valmis osakassopimuksen mukaisesti pääomittamaan yhtiötä vuonna 2017 Kuopion kaupungin alueen valokuidun rakentamiseen otettujen lainojen vuoden 2017 lyhennysten suhteessa, mikäli tämä on valtiontukisäännösten mukaan mahdollista ja sille viime kädessä saadaan EU:n komission hyväksyntä ja

 

3. Osayhteisvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan eri osapuolten kesken täytäntöönpanon yksityiskohdat niiltä osin kuin päätöksenteko ei kuulu valtuustolle. Mahdolliset pääomittamisen edellyttämät talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

 

 

Liitteet

1

1979/2016 Savon Kuituverkko Oy:n esitys

 

2

1979/2016 Verkon rakenteet ja laitteet Kuopio

 

3

1979/2016 Viestintäverkkoa koskeva kauppakirja

 

4

1979/2016 Sopimus viestintäverkon vuokraamisesta ja muusta yhteistyöstä

 

5

1979/2016 Oikeudellinen lausunto

 

6

1979/2016 Tietohallinnon teknologia- ja arkkitehtuuriasiantuntijan lausunto kuituverkon omistajamuutoksista

 

7

1979/2016 Vaikutusten arviointi SK Oy

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle talous- ja rahoitusjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Talous- ja rahoitusjohtaja oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Vainikainen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.