Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 344


 

 

§ 344

Asianro 5364/10.03.00.01/2016

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen / Poikkeaminen Maaninka 476-408-2-28 ja 476-408-3-55

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Asia                                               Poikkeamisluvan hakija on jättänyt 4.9.2016 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavajohtajan 30.8.2016 julkipanon jälkeen anta-masta päätöksestä, päätöspäivä 24.8.2016 26 § / 2016. Päätös koskee kielteistä poikkeamispäätöstä loma-asunnon rakentamiseen vaihtoehtoisesti joko kiinteistöllä 476-408-2-28 tai 476-408-3-55 Kuopion kaupungissa, Maaningan Tavinsalmessa.

 

Valitusoikeus                              Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viran-omaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii kaupunginhallituksen käsittelyä, oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja puoltavan poikkeamispäätöksen tekemistä.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

 

Hakemuksessa on kyse loma-asunnon (noin 120 k-m2) rakentamisesta yleiskaavan mukaiselle maatalousvaltaiselle alueelle (MT).

Ensisijaiseksi rakennuspaikaksi on esitetty kiinteistöä 476-408-3-55 Leppäpelto, pinta-ala 0,2522 ha. Toissijaisena rakennuspaikkana hakija esittää kiinteistön 476-408-2-28 Kontu, pinta-ala 0,5025 ha.

 

Perusteluina hakija esittää seuraavaa:

 

Tilanne alueella on kaavantekovaiheesta muuttunut. Rakentaminen, ympäristön ja maiseman suojelu, kylämiljöön kehittäminen, vapaa-ajan asuntojen rakentaminen taajamiin ja vesistöjen ja maaperän suojelumahdollisuuksien kehittyminen jne. ovat eri tasolla vuosituhannen vaihteen standardeihin ja mitoituksiin verrattuna. Myös vakituisen ja vapaa-ajan asumisen raja on häviämässä. Tiukan kirjallinen vanhan kaavan tulkinta ei ole enää tämän päivän ajattelun ja käytäntöjen tasalla.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan kylän luonteeseen on kautta aikain kuulunut tienvarsirakentaminen, haettu rakentaminen ei ole luonteeltaan rantarakentamista. Hakija toteaa myös, että yksittäiset parin aarin ja puolen hehtaarin alueet vakinaisten asuntojen keskellä ovat kuitenkin erittäin huonosti nykyaikaiseen viljelyyn sopivia.

 

Hakijan tarkoituksena ei ole rakentaa lomamökkiä rantaan ei edes rantasaunaa ja pelko luvan hakijoiden tasapuolisen kohtelun estymisestä tai vaarantumisesta tulevaisuudessa Tavinsalmentien varteen rakentamisesta on turha. Sijaa uudisrakentamiselle tien varteen löytyy kaikille maanomistajille tai tontteja ostaville. Perusteena luvan myöntämiselle esitetään myös vanhempien suvun yli satavuotiseen perinteeseen ja asumiseen kylällä.

 

Vastine                                       Haettu rakentaminen tapahtuu rantavyöhykkeellä ja se on vastoin voimassa olevaa Maaninkajärven ympäristön osayleiskaavaa. Kielteinen päätös perustuu siihen, että yleiskaavassa rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti osoitettu, oikeuden myöntäminen poikkeamisluvalla merkitsisi vastaavan mahdollisuuden myöntämiseen useille muille lähialueen kiinteistöille ja näin ollen voimassa olevan yleiskaavan ohjausvaikutus maankäyttöön murenisi. Tämä aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolista kohtelua.

 

Yleiskaavajohtajan 30.8.2016 julkipanon jälkeen antama kielteinen poikkeamispäätös 26 § / 2016 on kaikilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen näin ollen ole syytä.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavajohtajan päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

17

5364/2016 Oikaisuvaatimus

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Timo Kortelainen

puh.  044 718 5433

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.