Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2016 Pykälä 345


 

 

§ 345

Asianro 6851/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-10-41

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Selostus                                       Kiinteistölle haetaan lupaa omakotitalon (115 k-m2) ja talousrakennusten (yht. 385 k-m2) rakentamiseksi.

 

Rakennuspaikka                         Kuopion kaupunki, Airakselan kylä, 10,8 ha:n tila Honkamäki,

297-471-10-41.

 

 

Ratkaisu                                       Myönnetään.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL:n 72.1 §:ssä tarkoitettua kaavaa.

 

Kaavoitustilanne                        Alueella ei ole yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.

 

Naapureiden kuuleminen        

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

Vesihuolto, liikenne                   Rakennuspaikka ei ole minkään vesiosuuskunnan toiminta-alueella. Käyttövesi otetaan porakaivosta ja jätevedet käsitellään rakennuspaikalla. Rakennuspaikka ei ole pohjavesialueella ja yksityiskohtainen käsittelytapa ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

 

Tieyhteys rakennuspaikalle on olemassa.

 

Sijainti                                          Hakemus sijoittuu Viita-Lauas järven rannalle Airakselaan. Palvelut ovat pääasiassa Petosella (20 km) ja Kuopion keskustassa (30 km). Lähin koulu on Kurkimäessä (8 km).

 

Oleva tilanne                              Rakennuspaikalla sijaitsee 2010 valmistunut saunarakennus ja talousrakennuksia. Uusi päärakennus muodostetaan saunarakennusta laajentamalla.

 

Perustelut                                    Kyse on omakotitalon, hevostallin ja talousrakennusten rakentamisesta kaavattomalle ranta-alueelle. Kiinteistölle on myönnetty poikkeamislupa PSA-2009-L-280-214 vuonna 2009 omakotitalolle ja hevostallille. Ko. luvan mukainen rakennuslupa asuinrakennukselle (245 k-m2) on edelleen vireillä. Hakijat haluavat muuttaa alkuperäistä rakennushanketta muodostamalla päärakennuksen jo olemassa olevasta saunarakennuksesta laajentamalla, sekä rakentamalla konesuojan. Asuinrakennuksen laajennusosa sijoittuu poispäin rantaviivasta ja on maisemallisesti sopiva. Rakennus sijoittuu lähimmillään n. 24 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja poikkeaa näin ollen vain vähäisesti rakennusjärjestyksen vaatimuksesta (25 m). Kun otetaan huomioon, että uusi asuinrakennus on huomattavasti pienempi kuin alkuperäisessä hankkeessa, eikä vapaan rantaviivan määrä vähene, on hakemuksen myöntämiselle kyseiselle paikalle olemassa perusteltu syy.

 

Koska kiinteistöllä on jo vireillä oleva rakennuslupa asuinrakennukselle (lupatunnus 11-0664-R ja 14-0944-RJ) tulee rakennuslupa mitätöidä ennen tämän poikkeamisluvan mukaisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämistä.

 

Vuonna 2009 myönnetyn poikkeamisluvan ehtona on ollut tilan länsireunassa sijaitsevalla 8000 m2 määräalalla sijaitsevien rakennusten purkaminen, koska niiden on tulkittu sijaitsevan rantavyöhykkeellä. Määräala on sittemmin erotettu omaksi kiinteistöksi ja päärakennusta on siirretty hieman etäämmälle rannasta. Lisäksi yksi talousrakennus on purettu ja yksi talousrakennus on jätetty tilan 10-41 puolelle. Kun huomioidaan tilan 10-61 Honkanotko sijainti tien toisella puolella noin 180 metrin etäisyydellä rantaviivasta, ei sen voida tulkita olevan rantarakentamista ja kuluttavan näin emätilan rantarakennusoikeutta. Kuopion kaupunki ei näin ollen katso, että alkuperäisen poikkeamisluvan mukainen rakennusten purkaminen olisi tarpeellista nyt haetun rakennushankkeen sallimiseksi.

 

Sopeutuminen lain edellytyksiin

 

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hankkeelle on olemassa edellä perusteluissa esitetty erityinen syy. (MRL 172 §).

 

 

Päätösesitys                                Lupa myönnetään ehdollisena. Vireillä oleva asuinrakennuksen rakennuslupa 14-0944-RJ on mitätöitävä ennen tätä poikkeamislupaa vastaavan asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämistä. Rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavat edellytykset.

 

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta, jona aikana vastaava rakennuslupa on haettava.

 

Hakemuksen valmisteluta peritään kaupunginhallitus 11.1.2016tekemän päätöksen mukaisesti 520 € + 50 € naapurin kuulemisesta.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle.

 

Toimivallan peruste                   Kaupunginhallitus (MRL 171.1 §).

 

Vaikutusten arviointi                 Lähellä ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, eikä luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukainen arviointi ole tarpeen.

 

Hankkeella ei ole merkittäviä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen

 

 

Liitteet

18

6851/2016 Kartta ja kaavaote

 

19

6851/2010 Asemapiirros

 

20

6851/2016 Alueen rakennuskanta

 

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jukka Holopainen

puh.  044 718 5418

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.