Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2016 Pykälä 29 

 

§ 29

Asianro 3582/02.02.00/2016

 

 

Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.10.2016 323 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

                                                                 

 

                                            Valmistelija 

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Liitteet

 

3582/2016 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 13.10.2016 § 30 liitteineen

 

 

3582/2016 Talousarvion korjaussivut, kh. 24.10.2016

 

 

3582/2016 Talousarvion korjaussivu / Tilakeskus, kh. 24.10.2016

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

1.  Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.  Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2016 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2016 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2017 talousarviossa olisi määrärahaa.  Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.

3.  Osayhteisvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.Talous- ja strategiapalvelu oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa viimeisenä asiakohtana.

 

Merkittiin, että varajäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että jäsen Neeta Röppänen saapui hänen tilalleen kokoukseen.

 

Merkittiin, että kokoukseen osallistuville jaettiin korjaussivut (liitteet 13-14)

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman.

 

1. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 13

 

kohta 1.1.4 Hyvinvointi

 

kohtaan 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi lisääntyy

 

lisätään kohta

 

• edistetään lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistään lasten ja nuorten yksinäisyyttä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän muutosesityksen.

 

2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 28 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

 

sivu 29 ylin laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla 75, 86, 124 ja 134:

 

Lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen virke: ” Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 29 Tasapainoinen talous

 

sivu 30 alempi laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla sekä vastaavaan laatikkoon sivuilla 95, 112 ja 135:

 

Lisätään virke: "Vain sellaiset helpotukset otetaan käyttöön, jotka eivät kohtuuttomasti heikennä kuntalaisten palveluja ja yhdenvertaisuutta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”Sivu 30 Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

 

 

Sivu 30 kolmanneksi alin kappale:

 

Poistetaan virke ”Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja sen kautta asetetaan myös tuotto- ja muut tavoitteet.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesin esityksen rauenneeksi.

         

5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 46

 

kohta 1.4.2 Toimintatuotot ja toimintakulut

 

Lisätään kappaleeseen lause: Asiakastaksoissa jatketaan alueellisten vyöhykehinnoittelun eteenpäin vientiä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Minna Reijosen tekemän muutosesityksen.

 

6. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 72

 

Lähidemokratia

 

Pitäjäraati-lauseen perään lisätään lause:

 

Vuonna 2017 lähidemokratiatyötä jatketaan, jotta tulevaisuudessa Kuopiolla on yhtenäinen koko kaupungin kattava lähidemokratiamalli.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän muutosesityksen.

 

7. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavan muutoksen

 

”sivu 72

 

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen

 

Viimeinen kappale

 

Poistetaan sivulause:”…, mikäli määrärahat sen sallivat.” ja korvataan se sivulauseella: ”myönnettyjen määrärahojen puitteissa.”

 

8. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Pekka Kantanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 121

 

Toiminnan painopisteet

 

poistetaan toisesta kappaleesta lause:” Omaishoidossa tuen myöntämiskriteerejä joudutaan tarkastelemaan uudelleen koska budjettivaraus ko. tukeen on pienenemässä edellisvuoden tasolta n. 28 % eli n. 135.000 €.”

 

ja lisätään lause

 

”Omaishoidon määrärahat pidetään ennallaan.”

(vastaava summa lisätään toimintakuluihin)”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Pekka Kantasen tekemän muutosesityksen.

 

9. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 121

 

Toiminnan painopisteet

 

Lisätään virke: ”Vahvistetaan lastensuojelun ja vanhuspalvelujen henkilöstövoimavaroja 500 000 eurolla.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

 

10. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

”sivu 146

 

Sivun ylälaidasta poistetaan teksti luottamushenkilöiden palkkioiden korotusvarauksen osalta sekä valtuustoryhmien tukemisen osalta. Samalla korjataan summa taulukosta edellistä vastaavaksi.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin ja että kaupunginhallitus on muilta osin hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Toni Vainikainen, Pirjo Salmelainen, Riitta Puustinen, Kaisa-Maria Poikonen ja Markku Mattila poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 


                                                         

                                                         

                                                          Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi vuosille 2017 – 2020 ja yhteistyötoimikunnan päätös on

jaettu osayhteisvaltuuston esityslistan 7.11.2016 liitteenä .

 

 

 

Liitteet

1

3582/2016 Äänestystulos 1, osayhteisvaltuusto 14.112016

 

2

3582/2016 Äänestystulos 2, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

3

3582/2016 Äänestystulos 3, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

4

3582/2016 Äänestystulos 4, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

5

3582/2016 Äänestystulos 5, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

6

3582/2016 Äänestystulos 6, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

7

3582/2016 Äänestystulos 7, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

8

3582/2016 Äänestystulos 8, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

9

3582/2016 Äänestystulos 9, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

10

3582/2016 Äänestystulos 10, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

11

3582/2016 Äänestystulos 11, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

12

3582/2016 Äänestystulos 12, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

13

3582/2016 Äänestystulos 13, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

14

3582/2016 Äänestystulos 14, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

15

3582/2016 Äänestystulos 15, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

16

3582/2016 Äänestystulos 16, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

17

3582/2016 Äänestystulos 17, osayhteisvaltuusto 14.11.2016

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

1.  Osayhteisvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.  Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2016 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2016 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2017 talousarviossa olisi määrärahaa.  Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.

3.  Osayhteisvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6.  Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.

Talous- ja strategiapalvelu oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.


Päätös                                            Puheenjohtaja ehdotti, että osayhteisvaltuusto käsittelee vuoden 2017 sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. 

 

 

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi.

 

Äänestys 1.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 29 ylin laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla 76, 88, 127 ja 138:

 

Lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen virke: ” Samalla huolehditaan, ettei valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 37 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 1.

 

Äänestys 2.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 30 alempi laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla sekä vastaavaan laatikkoon sivuilla 98, 115 ja 138:

 

Lisätään virke: "Vain sellaiset helpotukset otetaan käyttöön, jotka eivät kohtuuttomasti heikennä kuntalaisten palveluja ja yhdenvertaisuutta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä ja 35 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 2.

 

Äänestys 3.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

Sivu 30 kolmanneksi alin kappale:

 

Poistetaan virke ”Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja sen kautta asetetaan myös tuotto- ja muut tavoitteet.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 67 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 3.

 

Äänestys 4.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Iris Asikainen teki valtuutettu Markku Kiljanderin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 62 Talousarvioon sisältyvät riskit

 

Poistetaan erikoissairaanhoidon osalta seuraava teksti: ”Riskin suuruus 8,7 M€. Joudumme kattamaan ylityksen omasta toiminnastamme tai.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Iris Asikaisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.  Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 4.

 

Äänestys 5.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Esa Pitkänen teki valtuutettu Antti

Kivelän kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 101 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat

 

Palvelualueelle lisätään 140 000 euroa Keskuskentän pääomavuokraan.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Esa Pitkäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 42 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Esa Pitkäsen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 5.

 

Äänestys 6.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 101 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (tuloslaskelma palvelualue yhteensä, lisäysesitys liikuntapaikkoihin)

 

 

Toimintakulut     - 45 344 855 (+ 500 000)

Toimintakate      - 35 520 079 (+ 500 000)

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 63 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 6.

 

Äänestys 7.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaija Räsänen teki valtuutettujen Kimmo Kivelä ja Pauli Ruotsalainen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 122

 

Perusturvan palvelualue kappaleen loppuun lisätään virke (ennen toimintaymp. pääkappaletta): ”vanhus- ja vammaispalveluiden sekä perhepalveluiden laitos- ja kotihoidon hoitajien palkkaamiseen varataan lisäystä 200.000€.”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kaija Räsäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 56 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 7.

 

Äänestys 8.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 124

 

Lisätään virke: ”Omaishoidon tukea lisätään 200 000 euroa tuen ehtoja parantamalla.” Vastaava määrärahalisäys sivulle 129.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 8.

 

Äänestys 9.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä teki valtuutettujen Kaija Räsänen ja Pauli Ruotsalainen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 124, viimeinen kappale, toinen virke:

 

”omaishoidon määrärahoja korotetaan 100.000 €. Aikuissosiaalityön palvelut (määrärahavaraus muutoksen jälkeen -10 259 €).”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 24 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 9.

 

Äänestys 10.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 125

 

Lisätään virke: ”Vahvistetaan lastensuojelun ja vanhuspalvelujen henkilöstövoimavaroja 500 000 eurolla.” Vastaava määrärahalisäys s. 129.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 55 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 10.

 

Äänestys 11.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Iris Asikainen teki valtuutettu Markku Kiljanderin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 126

 

Lisätään teksti:

”Perusturvan palvelualueella vakinaistetaan v. 2017 aikana 60 htv:ta määräaikaisia työsuhteita. Tällä toimenpiteellä lisätään mm. kotihoidon kattavuutta yli 75-vuotiaiden keskuudessa ja turvataan henkilöstön saatavuutta vanhuspalveluihin. ”

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Iris Asikaisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 jaa-ääntä ja 50 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Iris Asikaisen tekemän ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 11.

 

Äänestys 12.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 129 Perusturvan palvelualue Tuloslaskelmaosa

 

Toimintakulut     - 169 857 845 (+ 1 000 000)

Toimintakate      - 141 454 217 (+ 1 000 000)

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 12.

 

Äänestys 13.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä teki valtuutettu Kaija Räsäsen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 129 Perusturvan palvelualue Tuloslaskelmaosa

 

Toimintakulut      (+ 300 000)

Toimintakate       (+ 300 000)

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 21 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 13.

 

Äänestys 14.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä teki valtuutettujen Kaija Räsänen ja Pauli Ruotsalainen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 133

 

Terveydenhuollon palvelualue: Toimintaympäristö ja sen muutokset

ensimmäisen kappaleen toinen virke lopetetaan sanaan ”yhdenmukaistetaan”.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 60 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 14.

 

Äänestys 15.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 140 Terveydenhuollon palvelualue Tuloslaskelmaosa

 

Toimintakulut      - 250 789 165 (+ 1 000 000)

Toimintakate      - 235 805 372 (+ 1 000 000)

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 21 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 15.

 

Äänestys 16.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen teki valtuutettujen Pauli Ruotsalainen ja Matti Vanhanen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 149

 

Sivun ylälaidasta poistetaan teksti luottamushenkilöiden palkkioiden korotusvarauksen osalta sekä valtuustoryhmien tukemisen osalta. Samalla korjataan summa taulukosta edellistä vastaavaksi.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja 4 tyhjää-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 16.

 

Äänestys 17.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

sivu 149

 

Sivun ylälaidasta poistetaan teksti ”sekä valtuustoryhmien tukemisen osalta”.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 19 ei-ääntä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 17.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti seuraavat valtuustoryhmien puheenjohtajalle toimittamat yhteiset muutosesitykset:

 

sivu 149

 

Kaupunginhallitus ja – johto kohtaan varatusta määrärahasta siirretään 300.000 euroa yleishallinnon kohtaan kaupunginhallituksen kehittämistoimet. Siirron jälkeen kaupunginhallitus ja – johto kohtaan määrärahaksi jää 1.972.664 euroa ja kohdan kh:n kehittämismäärärahaksi muodostuu 500.000 euroa.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuustoryhmien tekemän esityksen.

 

ja

 

sivu 149

 

Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varattuihin määrärahoihin lisätään 2 M€.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuustoryhmien tekemän esityksen.

 

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut hyväksytyksi. 

 

Valtuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen muiden päätöskohtien osalta.