Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2016 Pykälä 32


 

Kaupunginhallitus

134 §

9.5.2016

Kaupunginvaltuusto

31 §

23.5.2016

Kaupunginhallitus

329 §

31.10.2016

 

§ 32

Asianro 2124/10.03.01.02/2016

 

 

Valtuustoaloite Puijon suunnitelmien toteuttamiseksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 9.5.2016 134 §

 

 

                                            Valtuustoaloite 14.3.2016

Ilkka Raninen ja 23 muuta valtuutettua:

 

 

Puijon urheilualuetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä on tehty lukuisia 2010 luvulla. Mikään näistä suunnitelmista ja päätöksistä ei ole johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin.  Miksi toimenpiteisiin ei ole ryhdytty? Tässä esimerkkejä viimeisistä suunnitelmista ja päätöksistä, joita ei ole ryhdytty toteuttamaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.8.2010 Puijo koskevan kävijätutkimukseen perustuvan hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelman mukana Ylä-Antikkalaan johtavaa tietä levennetään ja pysäköintialueita laajennetaan useissa kohteissa. Pysäköintialueiden vähäinen määrä ja sijainti Puijon lakialueella haittaa mm. Puijon tornin/majan ja Konttilan liiketoimintaa sekä Ylä-Antikkalassa hiihtäjiä. Suunnitelmassa on mukana myös Puijoa kiertävä "Helppo hiihtolatu". Viiden vuoden aikana esitystä ladun toteuttamiseksi ei ole tehty. Miksi?

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  30.10.2012 alueen jatkosuunnittelun pohjaksi Puijosuunnitelman, jossa yhtenä tehtävänä on selvittää mm. hissiyhteyttä urheilulaaksosta lakialueelle. Myös toisen laskettelurinteen avaamista ja lumetusjärjestelmän rakentamista Antikkalaan tulee selvittää. Nämä toimenpiteet eivät ole edenneet. Miksi?

 

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma on laadittu Kuopion hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimeksiantona vuonna 2014. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.5.2015.

 

Kaupunginhallitus liitti 8.6.2015 Puijon alueen kaupunkipuistohankeselvitykseen.

 

Viimeisimpänä käänteenä ja osoituksena alueen kehityslinjojen suunnitelmattomuudesta on hyvinvointilautakunnan päätös vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta 15.12.2015.  Käyttösuunnitelmassa esitetään Puijon golfkentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen yksityistämistä tai poistamista palvelualueverkostosta.

 

Puijon alue on helposti saavutettava alue kymmenille tuhansille kuopiolaisille. Alue on tarkoitettu kaikille kuntalaisille sekä turisteille, vapaa-ajan liikkujille, luonnosta nauttiville ja urheilijoille. Kuntalasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta alueella on tärkeä merkitys. Puijo on kaupungin vetovoimatekijä ja imagon luoja. Eri hallintokuntien on yhdessä ryhdyttävä määrätietoisesti kehittämään Puijon aluetta. On pohdittava, pitäisikö alueen kehittämisvastuun koordinaatio keskittää jollekin taholle esim. samaan tapaan kuin Savilahti-projektissa on tehty.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5§ nojalla me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin organisaatioissa ryhdytään pikaisesti valmistelemaan konkreettisia esityksiä jo tehtyjen suunnitelmien sekä päätöksien pohjalta Puijon kehittämistoimenpiteiksi ja aikatauluttaa ne sekä tuomaan ne päätettäväksi.

 

 

                                            Lausunto 4.5.2016

                                            Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

                      Valtuustoaloitteessa on kiinnitetty huomiota siihen, että lukuisista Puijon kehittämistä koskevista päätöksistä huolimatta Puijon toiminnallisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi on kiinnitetty huomiota Puijon suureen merkitykseen Kuopiolle ja kuopiolaisille niin liikunnan, ulkoilun, matkailun kuin luonnon monimuotoisuudenkin suhteen.  Ratkaisuehdotuksena Puijon suunnitelmien ja toteutuksen edistämiseen on esitetty pohdittavaksi kehittämisvastuun keskinäisen koordinaation keskittämistä esim. samaan tapaan kuin Savilahti-projektissa on tehty. Lisäksi valtuustoaloitteessa on esitetty Puijolle tehtyjen päätösten mukaisten suunnitelmien laatimista, niiden aikatauluttamista ja päätettäväksi tuomista.

Puijoa koskeva valtuustoaloite on hyvin ajankohtainen. Puijo on Kuopion tärkein virkistysalue, minkä merkitys niin kuopiolaisille kuin matkailijoillekin on suuri.  Puijo on pinta-alaltaan niin laaja, että siellä on tilaa hyvin monimuotoiselle liikunnalle, ulkoilulle kuin luonnon monimuotoisuuden edistämisellekin. Kysymys on viime kädessä erilaisten Puijon toimintojen ja tavoitteiden yhteensovittamisesta eri osa-alueilla. Tähän on viime vuosina pyritty monin tavoin.

Puijon kehittämisen vauhdittamiseksi koottiin laaja Puijon täytäntöönpanoryhmä 2012 palvelualuejohtajien Pirhonen ja Vähäkangas toimesta. Ryhmän kokoonpanossa otettiin erityisesti huomioon tunnistettu monialaisuus ja yhdessä tekemisen tavoite. Ryhmä panosti erityisesti vuorovaikutteisuuteen asukkaiden kanssa: kesäkuussa 2012 järjestettyyn Puijo-foorumiin osallistui yli 100 Puijon kehittämisestä kiinnostunutta asukasta. Työryhmän esittämä täytäntöönpanokokonaisuus tuli pääosin hyväksyttyä kaupunginvaltuustossa. Puijon kävijämäärän lisäämisen kannalta jäi keskeisiä osia toteutuspäätöksen ulkopuolelle. Kehittämiskokonaisuuden hyväksyminen vain osittain on näkynyt Puijon lakialueen kipeästi tarvitsemien yksityisten investoijien ainakin tilapäisesti vähentyneenä kiinnostuksena aluetta kohtaan. Yksityisten investointien saaminen olisi välttämätöntä, jotta kaupungin omaisuuden – erityisesti Puijon Maja ja torni – kunto voitaisiin turvata.

Lautakunnat ovat vieneet asioita eteenpäin valtuuston myöntämien resurssien puitteissa. Puijolla on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana tehty seuraavia toimenpiteitä: kunnostettiin kaupungin toimesta mm. Puijon torni ja maja, peruskunnostettiin Konttila, rakennettiin uusi pesäpallokenttä, uusittiin luontopolkuja, parannettiin opastusta sekä peruskunnostettiin entiset hiihtolatujen pohjat kesäkäyttöön soveltuviksi ulkoilureiteiksi. Viimeisimpänä Puijon urheilualueelle on kunnostettu ensilumen latu sekä rakennettu rullahiihtoreitti, pieni hyppyrimäki (Matti Hautamäen mäki) ja suksihuoltotilat yksityiselle toimijalle. Puijonsarven alueelle on uusittu laavu ja nuotiopaikka.  Muutoin Puijolla on keskitytty olemassa olevien urheilualueen rakennusten, rakenteiden ja reittien kunnossapitoon sekä peruskunnostukseen.

Esitys Puijon golfkentän kehittämisestä tasoituskelpoiseksi kentäksi ei edennyt kaupunginvaltuustossa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätyi Puijon golfkentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen toiminnoista luopumiseen sovittaessaan vuoden 2016 käyttösuunnitelman kaupunginvaltuuston asettamaan talousarvioraamiin.  Toiminta alueilla voi jatkua yksityisten toimijoiden toimesta, mikä on edennyt Antikkalan osalta kaupungin yrityspalvelujen toimesta kuluneen kevään aikana. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016 muuttaa golfkentän käyttötarkoituksen frisbeegolfkentäksi. Puijon pesäpallokentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen välinen hiihtoreitti palautui valmisteluun kustannusarvion kasvettua varattua määrärahaa suuremmaksi, kun suunnittelussa otettiin huomioon asukkaiden toiveet ja alueen luontoarvot.

Puijon urheilulaakson osalta on laadittu yleissuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2015. Yleissuunnitelman mukainen toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2016. Tavoitteena on yleissuunnitelman toteuttaminen vaiheittain, mikä edellyttää kaupungin valtuuston vuosittaista investointirahoitusta sekä määrärahojen varaamista käyttötalouteen. Suunnitelmassa on otettu huomioon hissiyhteydet myös Puijon laelle. Hissiyhteydet edellyttävät tarkempaa suunnittelua ja erillistä päätöksentekoa.

Suuri haaste on Puijon koko lakialueen ympärivuotinen toiminnallinen suunnittelu Puijon tornilta aina Konttilaan asti sekä kyseisen alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Ympäristönsuojelupalveluissa on meneillään yhteistyössä eri tahojen (kaupungin yksiköiden, Metsähallituksen, Ely-keskuksen ja luontojärjestön edustajat) kanssa Puijon luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen.  Sen hyväksyy Ely-keskus. Hoito- ja käyttösuunnitelma tarkentaa rauhoitusmääräyksiä ja sen toimenpideosa sisältää mm luonnonhoidonperiaatteet alueen eri osissa sekä ulkoilureittien varsien hoidon periaatteita turvallisuuden näkökulmasta. Rakentaminen luonnonsuojelualueelle vaatii aina erillisen suunnitelman ja  Ely-keskuksen hyväksymispäätöksen.

 

Luonteenomaista Puijon kehittämiselle on, että median ja yleisön reaktiot näyttävät vaikeuttavan sekä valmistelijoiden että päättäjien linjakasta etenemistä. Valtuuston vuonna 2010 hyväksymässä Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman kävijätutkimuksessa tuli selkeästi esille ne lukuisat ja erilaiset odotukset mitä kohdistuu Puijoa kohtaan. Puijoa koskevat kehittämisnäkemykset ovat usein keskenään ristiriitaisia, mikä vaikeuttaa riittävän tahtotilan muodostamista päätöksenteossa. Myös valmistelijoiden näkemykset Puijon kehittämisestä poikkeavat paljon toisistaan johtuen tehtäväalueiden erilaisista näkökulmista ja vastuista.

 

Kaupungin tavoitteena on Puijon toiminnallisen suunnittelun ja toteutuksen edellytysten parantaminen. Meneillään oleva toimintatapojen ja organisoinnin uudistaminen selkeyttää vastuita ja päätöstentekoa, vaikka viranomaisluonteisten lupien vastuut jakautuvat jatkossakin eri viranomaisille.  Tulevissa talousarvioissa Puijoa koskevat toimenpiteet ja investoinnit ovat ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämisen painopisteinä. Puijoa koskevien suunnitelmien ja toteutuksen aikatauluttamiseen sekä niistä tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta Puijon kokonaiskehitystä olisi mahdollista seurata ja arvioida nykyistä paremmin.

                                           

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginvaltuusto 23.5.2016 31 §

 

 

Liitteet

 

2124/2016 Äänestystulos kv. 23.5.2016 § 31

 

                                            Valmistelija                                          

Jarmo Pirhonen

puh.  017 18 2790

Pekka Vähäkangas

puh.  017 18 2792

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.


Päätös                              Merkittiin, että varavaltuutettu Upi Heinonen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana. Lisäksi merkittiin, että varavaltuutettu Anton Laakso poistui paikaltaan ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui valtuutettu Harri Auvinen. 

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Ilkka Raninen esitti valtuutettujen Eero Wetzell, Erkki Virtanen, Riitta Korhonen, Kimmo Kivelä, Aleksi Eskelinen, Pekka Niiranen, Pauli Ruotsalainen, Minna Reijonen, Kalle Keinänen, Pekka Kantanen ja Jukka Savolainen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Perustelut palautukseen: "Vastauksesta puuttuu konkreettinen esitys, kuinka varmistetaan Puiijon suunnitelmien toteuttaminen käytännössä. On tärkeää, että jokin taho tai henkilö nimetään koordinointivastuuseen Puijon kehittämiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta Puijon kehittäminen olisi hallittua eikä kehittäminen jäisi eri hallintokuntien päätösten odotteluksi ja selvittelyksi. Ei ole uskottavaa, että aloitteeseen saadussa vastauksessa mainittu toimintatapojen ja organisoinnin uudistaminen selkeyttäisi vastuita ja päätöksentekoa Puijon kohdalla."

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Ilkka Ranisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun poissa ollessa 18 jaa-ääntä ja 45 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan.  Liite 3.

 


 

Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 §

 

 

                                            Lausunnon täydennys 31.10.2016

                                            Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Kaupungin tavoitteena on Puijon kehittämisen edellytysten parantaminen. Vastuita ja päätöstentekoa on selkeytetty kaupungin eri toimijoiden kesken, vaikka viranomaisluonteisten lupien vastuut jakautuvat jatkossakin eri viranomaisille.  Tulevissa talousarvioissa Puijoa koskevat toimenpiteet ja investoinnit ovat ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämisen painopisteinä. Puijoa koskevien suunnitelmien ja toteutuksen aikatauluttamiseen sekä niistä tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta Puijon kokonaiskehitystä olisi mahdollista seurata ja arvioida nykyistä paremmin. Tähän liittyen esitetään lausunnon täydennyksenä tämän vuoden aikana tehtyjä toimenpiteitä ja valmistelua. Lisäksi selkeytetään vastuita ja kokonaisuuden koordinointia.

Puijon urheilualueen kehittäminen

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen vastaa Puijon urheilualueen toteutuksen etenemisestä.

 

Puijon urheilualueelle on lähtemässä liikkeelle yleissuunnitelmaan kuuluva urheiluhallin rakentaminen yksityisenä hankkeena. Urheiluhallilla olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus alueen kehittämiselle. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa on ilmennyt kiinnostusta myös yleissuunnitelman mukaiselle hotellirakentamiselle urheiluhallin välittömään läheisyyteen.

 

Puijon urheilualueen kokonaisuuteen liittyy Puijon laelle tänä syksynä avattu talkootyönä rakennettu ja ylläpidetty uusi frisbeegolfrata, joka on saanut suuren suosion käyttäjien keskuudessa.

 

 

 

Puijon urheilualueen yleissuunnitelman (2015) mukaan valmistellaan vuoden loppuun mennessä alueen pohjoisosaan toteutussuunnitelmaa sekä erillistä hulevesisuunnitelmaa koko alueelle. Tavoitteena on suunnitella ehyt kokonaisuus, jossa eri alueet ja toiminnot tukeutuvat toisiinsa. Osa suunnitelluista kohteista pyritään aloittamaan jo vuoden 2016 aikana.

 

Puijon urheilualueen suunnittelutyö koostuu useasta yhteen sovitettavasta kohteesta. Ensilumen säilytysalueesta laaditaan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Huolto- ja pysäköintialue on suunnitteilla ensilumen säilytysalueen viereen. Suunnitteilla on myös uusien latusiltojen rakennevaihtoehdot sekä yhden nykyisen latusillan leventäminen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuus toteuttaa uusi kevyen liikenteen väylä välille Rypysuontie – Puijonrinteentie. Edellisten kohteiden läheisyydessä oleva 2,5 km pitkä kuntoilureitti suunnitellaan levennettäväksi.  Lisäksi suunniteltavana on alueen hulevesisuunnitelma sekä Puijonrinteentien viereinen pysäköintialue. Hulevesisuunnitelma kattaa koko urheilulaakson alueen ja se toimii alueen yleissuunnitelman toteutussuunnittelua ohjaavana suunnitelmana.

 

 

Antikkalan laskettelutoiminnan kehittäminen

 

Puijon elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaa vs. elinkeinojohtaja Unto Juutinen.

 

Antikkalan laskettelurinteen edellinen yrittäjä päätti toiminnan kannattamattomana kevättalvella 2016. Tämän jälkeen kaupunki on käynyt neuvotteluita Antikkalan laskettelurinteen toiminnan jatkamisesta Huippupaikat Oy:n kanssa.  Yritys harjoittaa laskettelurinnetoimintoja Tahkolla, Kasurilassa ja Vuokatissa.  

 

Huippupaikat Oy:n näkemyksen mukaan kannattavan liiketoiminnan käynnistäminen Antikkalassa edellyttää toisen rinteen avaamista sekä lumetusmahdollisuuden järjestämistä. Vuokrasopimusneuvottelujen lähtökohtana on ollut se, että Huippupaikat Oy käynnistäisi rinnetoiminnan ilman lumetusta jo kuluvalle kaudelle. Tavoitteena on, että tarvittavat luvat uuden rinteen avaamiseksi saataisiin kesään 2017 mennessä.

 

Huippupaikat Oy:n tavoitteena on rakentaa Antikkalasta kuopiolaisille tarkoitettu talvilajien lähiliikuntapaikka, joka sisältää kaksi rinnettä, kaksi hissiä sekä lasten rinnealueen mattohisseineen.  Alueelle rakennettaisiin myös ympärivuotinen kahvio- ja ravintolarakennus, johon tulisi myös suksivuokraamo.

 

Hankkeen valmisteluun ovat kaupungin puolelta osallistuneet maaomaisuuden hallintapalvelut, ympäristökeskus, yleis- ja asemakaavoitus sekä kunnallistekninen suunnittelu. Lisäksi on käyty neuvotteluita ELY-keskuksen laajan asiantuntijajoukon kanssa. Samoin Kaupunki on alustavasti käynyt neuvotteluja AVI:n kanssa edessä olevista lupamenettelyistä.

 

Puijon lakialueen kehittäminen

 

Puijon lakialueen rakennukset omistaa Kuopion kaupunki ja niistä vastaa tilakeskus. Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen koordinoi kehittämistyön etenemistä.

 

Puijon lakialueen osalta on tehty suunnitelmia ravintolan laajennuksen ja uuden hotellirakennuksen osalta. Rakentaminen olisi sijoittumassa luonnonsuojelualueelle, minkä vuoksi tulee varmistaa tarvittava lupamenettely. Alueen yrittäjä on mukana suunnittelussa,  samalla käydään neuvotteluja Puijon majan vuokrasopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella. Suunnitelmat ovat kustannuslaskennassa, minkä jälkeen tarkistetaan hankkeen liiketaloudellinen kannattavuus.

 

Puijon metsänhoito

 

Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen vastaa Puijon virkistysmetsien hoidosta. 

 

Puijon virkistysmetsiä on hoidettu kaupunginvaltuuston 08/2010 vahvistamien hoitoperiaatteiden mukaan.  Lisäksi virkistys- ja suojelumetsistä on korjattu useana vuonna myrskytuhojen kaatamia puita ja istutettu uutta puustoa kaatuneiden puiden tilalle.  Päivärannassa on asuinalueisiin rajautuvia virkistysmetsiä hoidettu yhteistyössä paikallisen asukasyhdistyksen kanssa.  Julkulanmäen laelle on rakennettu Puijonnokaksi nimetty laavu, mikä on saavuttanut suuren suosion. Puijonnokan laavu on saanut valtakunnan tason myönteistä julkisuutta mm. Suomen Latu ry:n toimesta.  

 

Puijon luonnonsuojelualueen hoito

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen vastaa luonnonsuojelualueen hoidosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Tänä vuonna on valmistunut suunnitelman tarkistus yhteistyössä eri tahojen kanssa ELY-keskuksen hyväksyntää varten. Tarkastuksen laatimisen yhteydessä on kuultu sidosryhmiä ja asukkaita nettikyselyn avulla. Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistuksessa on keskitytty luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja luontoarvojen turvaamiseen. Suunnitelma sisältää mm. poluilla liikkumisen turvallisuuden ja opastuksen parantamiseen liittyviä toimenpiteitä.

 

Puijon brändin vahvistaminen

 

Markkinointijohtaja Kirsi Soininen vastaan Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukaisesti Puijon brändin vahvistamisesta.

 

Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut -yksikkö on kehittänyt Puijon brändiä vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien, alueen keskeisten toimijoiden sekä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. 

 

Kuluvan syksyn aikana kaupungin palvelualueiden toimijat ovat valmistelleet Puijon tulevaa uutta brändi-ilmettä, joka tulisi näkymään alueen opasteissa, rakenteissa jne. Eri toimijoilta edellytetään sitoutumista uuteen ilmeeseen, jota muokataan asiakastarpeen mukaan. Kehittämistyön etenemisestä on sovittu kaupungin palvelualueiden toimijoiden kesken.

 

Lisäksi markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu -yksikkö on kutsunut alueen yrittäjiä ja muita toimijoita mukaan yhteiseen suunnitteluun. Tarkoitus on markkinoida Puijoa mahdollisimman houkuttelevasti liikunnan, matkailun ja vapaa-ajan sekä urheilun näkökulmasta.

 

Puijon alueen kokonaiskehittäminen ja koordinointi

Varmistaakseen valtuustoaloitteessa esitetyn kehittämisvastuun koordinoinnin palvelualuejohtajat Jarmo Pirhonen ja Pekka Vähäkangas vastaavat Puijon alueen kehittämisen etenemisestä. Puijon kehittämissuunnitelma käydään läpi yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa kaksi kertaa vuodessa, ensin käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä ja toisen kerran tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Muutoin etenemistä seurataan osana talousarvion toteutumisen seurantaa osavuosikatsauksien yhteydessä.

                                           

 

                                            Valmistelija                                          

Jarmo Pirhonen

puh.  017 18 2790

Pekka Vähäkangas

puh.  017 18 2792

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.  

 

 


 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarmo Pirhonen

puh.  017 18 2790

Pekka Vähäkangas

puh.  017 18 2792

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.


Päätös                                            Merkittiin, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja ettei hänen tilalleen kokoukseen saapunut varavaltuutettua.

 

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.