Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 15.12.2016 Pykälä 48


 

 

§ 48

Asianro 3949/08.01.00/2014

 

 

Peruskoululaisten nousukorvaus Ely-keskuksen tilaamassa ja markkinaehtoisessa liikenteessä

 

 

Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen
KT-suunnittelu

 

Koulukuljetuksen periaatteet


Peruskoululaisten koulukuljetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Koulukuljetus järjestetään oppilaalle osoitettuun kouluun, jos esiopetuksen tai perusopetuksen 1.-2. luokkalaisen koulumatka on yli kolme kilometriä. Muille oppilaille koulukuljetus järjestetään, jos koulumatka on yli viisi kilometriä. Tämän lisäksi koulukuljetus voidaan järjestetään koulumatkan vaarallisuuden vuoksi tai lääkärin lausunnon perusteella. Koulukuljetukset pyritään yhdistämään ensisijaisesti avoimen joukkoliikenteen vuoroihin. Osa kyydeistä on järjestetty tilausajoin ja taksikyydein. Avoimen joukkoliikenteen vuorot voivat olla Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen tilaamaa, Ely-keskuksen tilamaa tai markkinaehtoista liikennettä.

 

Waltti-kortit                                 Huolimatta siitä minkä tahon järjestämässä liikenteessä peruskoululaiset kulkevat 26.5.2016 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan peruskoululaiset käyttävät ensisijaisesti Kuopion kaupungin hallinnoimia Waltti-kortteja. Jos tämä ei teknisten seikkojen vuoksi ole ollut mahdollista, on koululaisille toissijaisesti hankittu Ely-keskuksen Waltti-kortti tai matkahuollon kausilippu. Tavoitteena on, että kustannussyistä oppilaat voisivat käyttää koulukuljetuksissa Waltti-korttia. Tämän vuoksi on tärkeää sopia nousukorvauksesta Ely-keskuksen tilaamaan ja markkinaehtoisen liikenteen kanssa, jotta waltti-kortti käy matkojen rekisteröinnissä koulumatkoilla. Liikennöitsijät laskuttavat nämä kustannukset toteutuneiden koulumatkojen mukaisesti.

 

Koulumatkoilla käytettävä liikenne


Kuopion kaupungissa on n. 2500 koulukuljetusoppilasta. Näistä yli 1000 oppilasta käyttää koulumatkoillaan Kuopion kaupungin tilaamaa avointa joukkoliikennettä. Ely-keskuksen tilaamaa ja markkinaehtoista liikennettä käyttää n. 350 oppilasta. Tämän lisäksi oppilaita kulkee erilliskuljetuksissa. Tämän esityksen perusteella vahvistettava nousukorvaus käsittää n. 10–15 % koulukuljetusoppilaista Kuopiossa. Siilinjärvellä on n. 600 koulukuljetusoppilasta ja vain yksittäiset oppilaat käyttävät Ely-keskuksen tilaamaa tai markkinaehtoista liikennettä koulumatkoillaan.

 

 

Maksettava nousukorvaus peruskoululaisten matkoista


Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta vahvisti 25.2.2016 § 7 Ely-keskuksen ja kaupunkiliikenteen välisten Waltti-korttien ristiinkäytön nousukorvauksista. Tämän päätöksen ulkopuolelle jäi peruskoululaisten nousukorvaukset.

 

Aiemmin markkinaehtoiselle liikenteelle on peruskoululaisten matkustamisesta maksettu matkahuollon kilometripohjaiseen hinnoitteluun pohjautuvan taksataulukon mukaisesti. Tämä on ollut valtakunnallinen käytäntö. Waltti-järjestelmän myötä hinnoittelun muuttuessa vyöhykepohjaiseksi, ei tätä hinnoittelua voida enää käyttää. Tämän vuoksi peruskoululaisista maksettavat nousukorvaukset on muutettava vyöhykepohjaisen hinnoittelun mukaiseksi. Kuntaliitto on ohjeistanut, että hintatason tulisi muutostilanteessa säilyä. Näin ollen viranomaiselle kustannukset eivät nousisi, mutta myös liikennöitsijöille peruskoululaisten koulumatkoista maksettavan korvauksen taso säilyisi. Valtakunnallista vyöhykepohjaista hinnoittelua ei ole käytettävissä.

 

Kuopion kaupunki laskuttaa sisäisesti peruskoululaisten matkoista Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä Waltti-järjestelmän mukaista lapsen arvolipun hintaa. Laskutus tapahtuu toteutuneiden matkojen mukaisesti. Koululaiskuljetuksissa käytetään Ely-keskuksen tilaamaa ja markkinaehtoista liikennettä, jotta näiltä osin erilliskuljetusten määrä voidaan minimoida. Kustannukset liikennöitsijöille maksetaan nousukorvauksin. Ely-keskuksen tilaamassa liikenteessä ja markkinaehtoisen liikenteen liikennöitsijät laskuttavat suoraan Kuopion kaupunkia tai Siilinjärven kuntaa käytetyistä koulumatkoista.

 

Ely-keskuksen tilaamassa ja markkinaehtoisessa liikenteessä matkustavien peruskoululaisten nykytilannetta on kartoitettu oppilaan keskimääräisien koulumatkan pituuksien ja käytettyjen vyöhykkeiden osalta sekä hinnoittelua on verrattu aikaisemmin käytössä olleeseen matkahuollon kilometripohjaiseen hinnoitteluun. Näin on saatu kuljetuskustannukset yhteen suuntaan vyöhykkeittäin. Kustannukset on jaettu käytetyillä matkoilla, josta on määräytynyt alla olevassa taulukossa esitetty nousukorvaus.

 

Peruskoululaisten nousukorvaus vyöhykkeittäin

Vyöhyke

€/Matka

1 vyöhyke

2,24

2 vyöhykettä

2,80

3 vyöhykettä

3,80

4 vyöhykettä

5,00

 


 

Perustelut esitykselle              Asiaa tutkittaessa on kartoitettu nykytilanne oppilasmääristä, käytettävästä liikenteestä koulumatkoilla, koulumatkojen pituudet ja sen perusteella saatuja nousukorvauksia on verrattu aiemmin käytettyyn hinnoitteluun kustannustason säilyttämiseksi. Vyöhykkeillä A ja B oppilaat käyttävät pääsääntöisesti avointa joukkoliikennettä, joten näillä vyöhykkeillä koulumatkoja tehdään hyvin vähän Ely-keskuksen tilaamassa tai markkinaehtoisessa liikenteessä. Ely-keskuksen tilaamaa tai markkinaehtoisessa liikenteessä vyöhykkeellä D kulkee 176 oppilasta, kahdella vyöhykkeellä 43 oppilasta, kolmella vyöhykkeellä 93 oppilasta ja neljällä vyöhykkeellä 25 oppilasta. Yhden vyöhykkeen matkoille on yksinkertaisempaa määritellä yksi hinta.

 

Kuuleminen                                 Nousukorvauksen laskentamalli on esitetty liikennöitsijöille ja Ely-keskukselle.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esityksellä taataan peruskoululaisten koulumatkat hyödyntäen Ely-keskuksen tilaamaa ja markkinaehtoista liikennettä. Näin ollen erilliskuljetuksien määrää ei tarvitse kasvattaa.

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy edellä esitetyt taulukon mukaiset peruskoululaisten nousukorvaukset käytettäväksi Ely-keskuksen tilaamassa ja markkinaehtoisessa liikenteessä. Nämä nousukorvaukset otetaan käyttöön takautuvasti lukuvuoden 2016–2017 alusta ja vahvistetaan kolmeksi vuodeksi sidoten joukkoliikenneindeksiin. Mikäli olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai peruskoululaisten nousukorvaukseen tulee valtakunnallinen linjaus, tilannetta tarkastellaan uudelleen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 044 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.