Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 15.12.2016 Pykälä 51 

 

§ 51

Asianro 8317/08.01.00/2016

 

 

Aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2017-2018

 

 

Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen
KT-suunnittelu

 

Yleistä                                             Keväällä 2014 solmittu Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Liikenneviraston välinen aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta umpeutuu kuluvan vuoden lopussa.

 

Aiesopimuksia on solmittu vuodesta 2012 alkaen. Aiesopimuksilla haluttiin siirtyä aiempaa pitkäjänteisempään suunnitteluun ja lisätä joukkoliikenteen markkinaosuutta parantamalla palvelutasoa. Aiesopimusmenettelyssä tarkennetaan yhteisesti asetettuja lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja luodaan pidemmän aikavälin kehittämispolku, johon valtion ja kaupungin rahoitusta on tarkoitus kohdentaa.

 

Liikennevirastolla oli tarkoitus solmia seuraava aiesopimus kolmelle vuodelle. Liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaari-hanke tulee kuitenkin muuttamaan Liikenneviraston roolia joukkoliikenteen toimijana siinä määrin, että sopimus on katsottu tarkoituksenmukaiseksi solmia vain kahdeksi vuodeksi. Liikennekaari astuu voimaan 1.7.2018.

 

Valtion talousarvion mukaan harkinnanvaraista joukkoliikenteen valtionavustusta on mahdollista myöntää keskisuurille kaupunkiseuduille, jos aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisohjelmasta on solmittu alueen toimivaltaisen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa.

 

Keskisuurten kaupunkiseutujen valtionavustukset myöntää Liikennevirasto. Avustuksen jakokriteereinä käytetään joukkoliikenteen valtion rahoituksesta (Liikennevirasto 43/2015) tehdyn selvityksen mukaisia kriteerejä. Kaupunkiseutujen on osallistuttava kehittämiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Sopimusluonnos                        Aiesopimuksen tavoitteena on sopia osapuolten yhteisestä tahtotilasta joukkoliikenteen kehittämistavoitteista, niiden yhteensovittamisesta sekä kehittämistoimien toteutumisen edistämisestä. Lisäksi aiesopimuksella halutaan edistää valtion ja kaupunkiseudun yhteistoimintaa joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisessa ja rahoituksen suunnittelussa. Joukkoliikenteen suunnittelua ja kehittämistä tarkastellaan myös liikennejärjestelmätasolla.

 

Sopimuksessa sovitaan vuosien 2017-2018 joukkoliikenteen keskeisten kehittämishankkeiden edistämisestä sekä joukkoliikenteen rahoituksesta. Kehittämishankkeiden ja valtionrahoituksen edellytyksenä on, että valtion ja Kuopion kaupungin vuosittaisissa talousarvioissa on tarkoitukseen osoitettu tarvittavat määrärahat.

 

 

 

 

Valtakunnalliset kehittämishankkeet

 

Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen valtakunnallisen informaatiojärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirasto kokoaa ja julkaisee tiedot kaikista joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista valtakunnallisesti. Kuopion kaupunki sitoutuu toimittamaan Liikennevirastolle matkustajainformaatiopalveluiden vaatimat pysäkki-, reitti- ja aikataulutiedot käytössä olevaan valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

 

Liikennevirasto on kehittänyt yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa uuden reittioppaan, joka valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Reittiopasta kehitetään myös keskisuurten kaupunkiseutujen paikalliseksi reittioppaaksi. Tähän liittyen Liikennevirasto on käynnistänyt reaaliaikapilotin, jonka tavoitteena on kehittää joukkoliikenteen reaaliaikatietojen esittämistä avoimessa reittioppaassa. Kuopio liittyy pilottiin keväällä 2017, kun pilotin vaatima valmiustaso saavutetaan viisaan liikkumisen reaaliaikaisen informaation osahankkeessa.

 

JUKU –järjestelmä on joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus- ja suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla digitalisoidaan joukkoliikenteen rahoitukseen ja seurantaan liittyviä prosesseja. Järjestelmä sisältää myös kilpailutusrekisterin, joka hyödyttää eri osapuolia liikennepalvelujen hankintoihin liittyvissä asioissa. Kuopio sitoutuu käyttämään järjestelmää kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Liikennevirastolla on valmisteilla kestävän liikenteen selvitystyö, jonka keskiössä on liikenteen ja liikenneinfrastruktuurin kasvihuonepäästöjen vähentäminen kestävän liikenteen edistämiseksi. Kaupungit voivat hyödyntää julkaistavaa raporttia vähäpäästöisyyttä edistävissä toimissaan. Lisäksi Liikennevirastolla on käynnissä sähköbussiselvitys, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tietoa sähköbussiliikenteen suunnitteluun ja hankintaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Liikennevirasto osallistuu JOUSI -yhteistoimintaryhmään, jossa kehitetään ja edistetään asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden rakentumista sekä alan houkuttelevuutta ja osaamista. Kuopio edustaa ryhmässä keskisuuria kaupunkiseutuja. Lisäksi Liikennevirasto kehittää edelleen valtionrahoituksen jakokriteereitä vuonna 2015 valmistuneen selvityksen perusteella ja ylläpitää ja päivittää julkisen liikenteen sanastoa. Kuopio sitoutuu käyttämään selvityksissään sanastoa ja omalta osaltaan edistämään valtakunnallisesti yhtenäisen sanaston ja määritelmien vakinaistamista käytäntöön.

 

Kuopion kaupunkiseudun kehittämishankkeet

 

*korjattu hallintolain 50 – 51 §:n mukaisena kirjoitusvirheenä 19.12.2016 /allekirjoitus Eija Laitinen

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategia valmistuu kevääseen 2017 mennessä. Strategian tavoitteena on lisätä matkustajamäärää miljoonalla matkustajalla vuoteen 2015 *2025 mennessä vuoden 2016 tasosta. Strategia sisältää vision ja tavoiteohjelman lisäksi palvelutasomäärittelyn sekä kilpailuttamisstrategian.

 

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä käynnistyi marraskuussa 2016 Kuopion kaupunkiseudun viisaan liikkumisen –hanke. Hankkeessa kehitettävällä ja toteutettavalla avoimella informaatioalustalla, reaaliaikaisilla informaatiojärjestelmillä, älykkäällä kaupunkipyöräjärjestelmällä ja liikkumisen palvelupaketeilla helpotetaan arjen liikkumista ja alennetaan käyttökynnystä liikkua viisaasti jalan, pyörällä, linja-autolla ja kimppakyydillä. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,7 miljoonaa euroa, jolle on saatu EAKR-rahoitusta 70 %.

 

Vuonna 2017 käynnistyy maaseutualueiden kuljetusten kehittämisselvitys, jossa lähtökohtana ovat monipalveluja tarjoavat päiväautot, joilla hoidettaisiin koulukuljetusten lisäksi asiointiliikenteitä kuntakeskuksiin, liityntäyhteyksiä Kuopion keskustaan ajaville runkoreittivuoroille, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä ruoka- ja pientavarakuljetuksia. Tavoitteena on vähentää erillisesti järjestettävien kuljetusten määrää. Lisäksi vuonna 2017 käynnistyy linjastosuunnitelman päivitys sekä markkinointi-viestintäsuunnitelman laatiminen.

 

Rahoitus                                        Valtionavustus jaetaan keskisuurille kaupunkiseuduille asukasluvun (painoarvo 70 %) ja oman joukkoliikennerahoituksen (painoarvo 30 %) mukaan. Oma rahoitus koostuu edellisen vuoden valtionapukelpoisista nettokustannuksista. Valtionavustus myönnetään toimivaltaiselle kaupunkiviranomaiselle yhtenä kokonaissummana, jonka viranomainen jakaa parhaimmaksi katsomallaan tavalla. Hyväksytyt jakokriteerit otetaan käyttöön rahoituspäätöksissä vaiheittain, jotta avustuksen suuruus ei muutu kerralla merkittävästi.

 

Lähtökohtana valtionrahoitukselle on, että määräraha pysyy sopimuskauden 2017-2018 vuoden 2016 tasolla. Sopimuksen mukaan Kuopion valtionavustus on:
- 1 050 000 € vuonna 2017 (osuus arvioiduista kustannuksista 18 %)
- 1 000 000 € vuonna 2018 (osuus arvioiduista kustannuksista 16 %).

 

Kuluvan vuoden avustus on 1 100 000 € eli avustus tulee vähenemään ensi vuodelle 4,5 % ja edelleen 4,8 % vuodelle 2018. Valtionosuus on pienentynyt vuosittain koko 2010-luvun ajan valtion määrärahojen vähenemisen vuoksi. Kuopion osalta lähivuosien avustuksen vähenemineen vaikuttaa myös se, että Kuopio on saanut aiemmin valtionavustusta muita kaupunkiseutuja enemmän asukaslukuun suhteutettuna.

 

Aiesopimus ei yksin riitä valtionavun saamiseen, vaan valtionavustusta haetaan vuosittain aiesopimuksen mukaisille kohteille.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan myönteinen, koska sillä pyritään siirtymään joukkoliikenteen kehittämisessä aikaisempaa pitkäjänteisempään suunnitteluun ja turvaamaan joukkoliikenteen palvelutasoa.

 

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että Kuopio toimivaltaisena viranomaisena solmii aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2017-2018 Liikenneviraston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

 

 

Liitteet

4

8317/2016 Aiesopimusluonnos Kuopio 2017-2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä esittää aiesopimusluonnosta muutettavaksi seuraavilta kohdilta:

        Kohta 3.2: korvataan kappaleen alussa Kuopion kaupunki Kuopion seudulla

        Kohta 3.2.1: korvataan neljännessä kappaleessa Siilinjärven maaseutualue Siilinjärven alueella

        Kohta 3.2.2: lisätään ensimmäiseen kappaleeseen strategisena toimenpiteenä vyöhykejaon selvittäminen

        Kohta 3.2.2: korvataan kolmannen kappaleen alussa Kuopion maaseutualue Kuopion seudun maaseutualueella

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.