Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 198


 

 

§ 198

Asianro 7449/10.03.02.06/2016

 

 

Lausuntopyyntö Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV voimajohtohankkeesta välillä Alapitkä-Toivala-Sorsasalo (Finnpulp) / kaupunkirakennelautakunnan lausunto

 

 

Va. suunnittelujohtajan sijainen Terhi Leppänen

Asemakaavoitus

 

 

Savon Voima Verkko Oy on pyytänyt 9.12.2016 mennessä lausuntoa otsikkoasiasta. Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV voimajohto kulkee Siilinjärven, Toivalan ja Vehmersalmen sähköasemien kautta kohti Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n Kontiolahden sähköasemaa. Olemassa olevan sähköverkon kautta ei ole mahdollista siirtää muun muassa suunnitellun biotuotetehtaan (Finnpulp) tuottamaa sähköä. Siirtoverkko Alapitkä–Toivala välillä saneerataan pääsääntöisesti olemassa olevalle jo lunastetulle johtoalueelle, mutta Toivala–Sorsasalo välille ja biotuotetehtaan verkkoon liittämistä varten on rakennettava uusi 110 kV:n voimajohto. Uuden voimajohdon reittisuunnittelu on ollut haasteellista sijoituspaikan ahtauden ja alueella esiintyvien luontoarvojen vuoksi. Suunnittelun aikana käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella alueen kuntien kaavoitusviranomaiset ovat kannattaneet yhteisesti nyt lausuntopyynnöllä olevaa linjausta, jossa voimajohto sijoitetaan samaan infrakäytävään moottori- ja rautatien sekä katualueen (Sorsasalontie) yhteyteen. Toivalan ja Finnpulpin biotuotetehtaan välinen, noin 5 kilometrin pituinen osuus, toteutetaan ns. vapaasti seisovilla yhden virtapiirin pylvästyypeillä, joissa pylväskorkeudet ovat 20–32 metriä. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat hyväksyneet kyseisen linjauksen.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraava lausuntoesitys:

 

Lausuntopyyntö koskee erityisesti Kuopion Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp biotuotetehtaan vaatiman voimajohdon rakentamista ja saneeraamista. Tehtaan mahdollisen rakentamisen vuoksi tulee rakentaa uusi 110 kV:n johto-osuus Toivalan sähköasemalta Sorsasaloon. Biotuotetehtaalle tulevan voimajohdon linjausvaihtoehtoja on Sorsasalon itäosan asemakaavatyön yhteydessä käsitelty erittäin hyvässä yhteistyössä ja sujuvasti edeten useassa asiantuntijakokouksessa. Nyt lausuntopyyntöön liittyvä linjausvaihtoehto on katsottu näissä neuvotteluissa ehdottomasti parhaaksi vaihtoehdoksi niin mahdollisen biotuotetehtaan kuin etenkin alueen ympäristön asukkaiden kannalta. 

 

Kaupunkirakennelautakunta toteaa, että liikennekäytävien osuudella voimajohdon linja tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle rautatietä ja jos linjaa tai sen pylväitä joudutaan siirtämään ja/tai sijoittamaan maihin katujärjestelyjen takia (mahdolliset lisäkaistat tai muut liikennejärjestelyt, esim. risteysjärjestelyt), tulisi linjan siirto suorittaa linjan omistajan kustannuksella. Biotuotetehtaalle erkaneva johtolinjaus on ympäristöselvityksessä esitetty sijoitettavaksi maisemallisia arvoja omaavaa mäkialuetta halkovaksi. Kyseinen linjaus tulee sijoittaa kaupunginvaltuuston 5.9.2016 hyväksymän Sorsasalon itäosan asemakaavan osoittamalle, voimansiirtojohtoja varten varatulle alueelle (z-varaus). Koska em. kaava ei ole vielä lainvoimainen ja koska osa tästä voimansiirtojohtoalueesta sijoittuu osittain nykyisten kaupungin vuokratonttien alueelle (liitetty kaavassa suojaviheralueeseen EV), tulee näiltä vuokralaisilta pyytää kirjallinen suostumus.

 

Kuopion kaupunki on myöntänyt kiinteistöjohtajan viranhaltijapäätöksenä sähkömarkkinalain (558/2013) tarkoittaman kunnan suostumuksen johtoreitin ennakkohaltuunottoon kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi Savon Voima Verkko Oy:lle.

 

Asiakirjoissa: Savon Voima Verkko Oy:n lausuntopyyntö, ympäristöselvitys, suunnitelmakartta Toivala–Sorsasalo, johtoalueen poikkileikkauskuvat.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että va. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.