Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 190 

 

§ 190

Asianro 7879/02.02.02/2016

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2017

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

1.                    Käyttötalous

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttö- ja hankesuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

 

Kaupunginhallituksen 21.11.2016 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Käyttösuunnitelmien laadinnassa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 22.2.2012 hyväksymän Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuuston 2.5.2012 hyväksymän henkilöstöohjelman ja 30.9.2013 hyväksymän palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman ohjeita ja periaatteita.

 

Käyttösuunnitelmat on laadittava valtuuston päätöksen mukaisiin sitoviin summiin. Palvelualueen on käyttösuunnitelmassa varattava ja kohdennettava riittävä määräraha valtuuston päätöksen mukaiseen kohteeseen ja toimintaan sekä huomioitava toiminnassaan valtuuston toimintaa ja tavoitteita koskevat muutokset.

 

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmista tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Toimielinten ja tilivelvollisten viranhaltijoiden on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa. 

 

Toimielimen käyttösuunnitelmassa asettamat osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.

 

Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

 

Toiminnan painopisteet

 

Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa. Painopisteenä on myös maankäyttösopimusten tekeminen täydennysrakentamis‑ ja muutoskaava‑alueilla.

 

Savilahti, Asemanseutu, Kuntolaakso, Mölymäen ja Musiikkikeskuksen alueet sekä Lehtoniemen pohjoisosa ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2017 toiminnassa. Suunnittelussa näkyy entistäkin korostuneemmin täydennysrakentaminen. Uusien alueiden osalta kunnallistekninen rakentaminen painottuu Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Kaivannonlahden asuntoalueille. Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahteen.

 

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävän kehityksen huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealuekoko kaupunkitasolla. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä.

 

Joukkoliikenteen toiminnan päätavoite on Kuopion seudun joukkoliikennestrategian toteuttaminen. Strategia tulee sisältämään mm. joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn koko viranomaisalueella, koulukuljetusten suunnittelun osana avointa joukkoliikennettä sekä liikenteiden hankintamallivaihtoehtojen vertailun. Strategiassa tullaan asettamaan tavoitteet myös joukkoliikenteen palvelumuotoilulle, viestinnälle ja markkinoinnille.

 

Jätehuollon viranomaispalveluissa pyritään tehostamaan viranhaltijapäätösten käsittelyä ohjaamalla asiakkaita käyttämään uutta sähköistä asiointia ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä myös käsittelyssä.

 

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset aiheuttavat uusia järjestelyjä tehtävänjaossa kaupungin ja Kuopion Veden välillä, hulevesien hallinnan suunnittelua mm. kaavoituksen yhteydessä sekä lisää viranomaistehtäviä. Tavoitteena on hulevesien hallinnan ja sitä kautta niiden aiheuttamien haittojen vähentäminen.

 

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Varmistaakseen hankitun maaomaisuuden mahdollistaman tulovirran, palvelualue suuntaa resursseja erityisesti tuloa tuottaviin toimenpiteisiin. Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

 

Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi lisätään täydennysrakentamista. Tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on pystytty viime vuosina eri toimenpitein hillitsemään toimitilakulujen kasvua. Henkilöstön tiimiyttämisen ja vastuuttamisen jatkamiseksi sekä tuotto- ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi jatketaan talousosaamista vahvistavaa sisäistä koulutusta. Tavoitteena on edistää jousto- ja etätyötä myös työhyvinvoinnin ja ekologisuuden näkökulmasta. Toimitila- ja työskentelyratkaisuissa – kuten muussakin toiminnassa – toteutetaan energiatehokkuutta.

 

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen sähköisiä palveluita. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan laajentamalla asiakkaille tarjottavien paikkatietopalveluiden tietosisältöä ja uusia karttarajapintapalveluita. Palautejärjestelmän käytön laajentamista jatketaan kaupunkitasolla. Samoin kuin asiakaspalvelun kehittämistyötä kaupunkitasolla ja yhteistyötä mm. Apajan palvelupisteen kanssa lisätään.

 

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan laajentamalla alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaajaosaamista.

 

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

 

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilöstösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaan on varattu varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisesti. KUEL-maksu on 16,9 % palkkasummasta ja muut henkilösivukulut laskettuina palkkasummasta ovat:

·          työnantajan sairasvakuutusmaksu 1,18 %

·          työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 3,42 %

·          työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 0,59 % palkkasummasta.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat samansuuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä.

 

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllistymisen yksikkö ja määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan työllistymisen yksikön kustannuspaikalle. Työllistymisen yksiköllä on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti.

 

Henkilöstö

 

Talousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu henkilöstölaskelmat, jotka tarkennetaan nyt käyttösuunnitelmissa.

 

Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstölaskelmat ja koulutussuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

 

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräät muut siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2014. Kunnille ja kuntayhtymille sääntely tarjoaa mahdollisuuden saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta, jota ne voivat hakea työttömyysvakuutusrahastosta. Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Työnantajapalvelu vastaa keskitetysti koulutuskorvauksen hakemisesta.

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuotot ja -kulut vuodelle 2017

 

Vuoden 2017 luvut sisältävät Juankosken ja strategisen maankäytön toimintatulot ja -menot.

                                                                                        
TOT 2015 €                                 TA 2016 €               KS 2017 €

Tulot                 48 547 619                                 47 123 123                  50 140 713                     

Menot           - 47 965 588                               - 49 561 123             - 55 129 311
Netto                     582 031                                   - 2 438 000             - 4 988 598

 

2.      Investoinnit

Investoinnit painottuvat uusille asuinalueille Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Kaivannonlahden alueille sekä elinkeinotoiminnan kohteiden osalta Kumpusaarentielle. Savilahden osalta kehitetään Savilahden ja keskustan välistä yhteyttä ja Puijonlaakson urheilulaakson rakentaminen aloitetaan.

 


 

Investointimäärärahat vuodelle 2017 kokonaisuudessaan ovat:

 

 

                                                                 TA 2016                            TA / KS 2017

                                                                 1 000 € (netto)              1 000 € (netto)

 

Tietoliikenneohjelmat                                                                       123

 

Maa- ja vesialueet                                  3 500 +                          2 000 +
(bruttomenot)                                                                 (3 M€)                                (3 M€)

Yhdyskuntarakentaminen                  17 155                              20 073

·         Liikuntapaikat                                  1 645                                  1 845 (HYV)

·         Lähiliikuntapaikat                                175                                      30 (HYV)

·         Yl. alueet, puistot ja virkistysal.        2 025                              2 400

·         Satama                                                     0                                       0

·         Kunnallistekniikka yht.                   13 310                             15 798

- Uudisrakentaminen                      7 870                               7 450
- Elinkeinoalueet                             1 900                               2 400
- Saneeraus                                      2 720                               4 450
- Savilahti                                            300                                  300
- Muut                                                  520                                  620

- Juankoski                                                                                  578

 

Koneet ja kalusto                                        45                                     20

YHTEENSÄ                                           13 700                              18 216

 

Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liikuntapaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen osalta kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

 

Käyttösuunnitelmaa esitellään ja valmistelua jatketaan kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta merkitsee kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot tässä vaiheessa tiedoksi. Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman päätöskokous on ke 7.12.2016.

 

Liitteet

1

7879/2016 Käyttösuunnitelma 2017

 

2

7879/2016 Kaupunkisuunnittelupalvelut

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin kaupunkisuunnittelupalvelujen korjatut sivut (17-19).

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen, yleiskaavajohtaja Juha Romppanen ja suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.