Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 193


 

 

§ 193

Asianro 6664/10.00.02.01/2015

 

 

Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Tonttipäällikkö on päätöksellään 18.9.2015 § 188 varannut Päivärannan kaupunginosassa sijaitsevan asuntotontin 297-20-20-4 TA-Asumisoikeus Oy:lle.  Maankäyttöinsinöörin päätöksellä 23.8.2016 § 30 on varausta jatkettu 30.6.2017 saakka. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu.

 

TA-Asumisoikeus Oy on hakenut tontin vuokraamista. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                

kuva 1: Sijaintikartta

 

                                                  

kuva 2: Asuntotontti 20-20-4

 

                                                

kuva 3: Asemakaavakartta

 

Tontti 20-20-4 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-35). Tontin pinta-ala on 1 948 m² ja asuinrakennuksen rakennusoikeus 1 800 k-m². Lisäksi tontilla on pysäköinnin ja talousrakennusten rakennusoikeutta 250 k-m². Yhteensä tontin rakennusoikeus on 2 050 k-m².

 

TA-Asumisoikeus Oy rakentaa tontille asumisoikeusasuntoja, joiden rahoittamiseen käytetään ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 20-20-4 enimmäishinnaksi 90,24 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015). Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin hinnaksi saadaan 184 992 euroa ja vuosivuokraksi 9 250 euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että TA-Asumisoikeus Oy:lle vuokrataan tontti 20-20-4 seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika on 1.1.2017 – 31.12.2067.

2.        Tontin vuosivuokra on 9 250 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

3.        Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.

4.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 80 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

5.        Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

6.        Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai muutoin rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa siten, että siitä on haittaa naapurille.

7.        Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisista maisematyöluvista tai muista puiden kaatamisen edellyttämistä luvista vastaa tällöin vuokralainen.

8.        Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamista vahingoista.

9.        Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot Pekka Rautiainen, puh 044 718 5666.

10.    Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

11.    Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

12.    Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

13.    1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaisesti vuokrasopimukseen tulee kirjata vuokrankorotusehto sen varalta, että tontti joskus vuokra-aikana muuttuisi muuhun käyttöön kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon.

14.    Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

15.    Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.