Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 194 

 

§ 194

Asianro 7543/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ky , Puijon sairaala / Puijonlaakso297-12-2-7 (Puijonlaaksontie 2)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueella (YS) sijaitsevan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Puijon sairaalan 1P-osan tilalle rakennettavan uudisrakennuksen rakentamista. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeuden ylittämiselle. Asemakaavoitus on valmistellut 1.11.2016 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ky

PL100

70029 KUOPIO

 

Kaupunki                                       297 Kuopio

 

Kaupunginosa                             12 Puijonlaakso

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 2 tontti 7

 

Rakennushanke                         Sairaalarakennuksen P1-osan osan purkaminen ja sen tilalle tuleva ”KYS uudistuu” – uudisrakentamisohjelman mukainen uudisrakentaminen.

 

Liitteenä 28.10.2016 päivätyt asemapiirrokset.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

Voimassa olevassa asemakaavassa 161 802 m2:n suuruisen tontin tehokkuusluku on e=1.10, mikä merkitsee rakennusoikeutta 177 982 k-m2. Poikkeamista haetaan noin 40 000 k-m2 ylitykselle, joka on noin 21 % kaavassa määrätystä enimmäiskerrosalasta.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston 20.8.2001 hyväksymä asemakaava, jossa ko. tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS).

 

Rakennusoikeudeksi on merkitty tehokkuusluku e=1.1 (177 982 k-m2). Tontilla saa käyttää 5 % (8 900 k-m2) sallitusta kerrosalasta asuinhuoneistoja varten.  Autopaikkavaatimus on 1ap/150 m2. Rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi on määrätty +143,00 m MPY (Korkeusjärjestelmän muutos 1.11.2012 alkaen N2000-järjestelmäksi N2000 +143,38 m MPY). Rakennusalan laajuudelta on sallittua rakentaa maanalaisia tiloja 4 kerroksen verran (m-IV). Rakennusalan kaakkois- ja etelärajoilla on merkintä, joka osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB (A).

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 12–2-7 on merkitty kiinteistörekisteriin 08.04.2002 ja sen pinta-ala on 161 802 m2. Tontti on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa.

 

Tontilla on useita rakennuksia seuraavissa käyttötarkoituksissa: Keskussairaalat, toimistorakennukset, asuntolarakennus, Muut terveydenhuoltorakennukset ja pysäköintirakennukset. Tonttia on rakennettu monessa vaiheessa, vanhin osa on vuodelta 1958, purettava osa vuodelta 1985. Käytetty rakennusoikeus on 183 892 k-m2.

 

Puijonlaaksontien varrella oleva pysäköintitalo on myönnetyssä rakennusluvassa laskettu kokonaisuudessaan kerrosalaan (n. 24 300 k-m2), vaikka avoimia pysäköintipaikkoja sisältäviä osia ei yleensä lasketa kerrosalaan.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 21.11.2016) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Hakemuksesta on neuvoteltu maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jari Kyllönen ja Jarkko Meriläinen 21.11.2016) kanssa. Maaomaisuuden hallintapalvelujen lausunnon mukaan alueelle tulee laatia lähivuosina asemakaava, jonka yhteydessä neuvoteltavassa maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon myös tästä poikkeamisen kohteena olevasta rakennusoikeuden ylityksestä aiheutuva yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (12-73-9, 12-2-13, 12-2-6, 12-2-1). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Rakennushankkeen tarkoitus on turvata alueen erikoissairaanhoidon palveluiden kehittäminen ja olosuhteet.

 

Sairaanhoitopiiri on esittänyt asemakaavamuutosta jo vuonna 2014. Puijon sairaala on osa Savilahti-aluekokonaisuutta, aluetta kehittämään perustettiin Savilahti-projekti vuonna 2014. Projektissa on todettu, että koko kaupunginosaa tulee tarkastella ja suunnitella kokonaisuutena, ennen kuin on tarkoituksenmukaista aloittaa asemakaavojen laatiminen ja muuttaminen yksittäisille tonteille. Savilahden alueen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Savilahden alueelle on teetetty kolme vaihtoehtoista maankäytön yleissuunnitelmaa vuonna 2015 ja vuoden vaihteessa 2016-17 on valmistumassa synteesisuunnitelma näiden kolmen pohjalta. Synteesisuunnitelman tarkoitus on tarkentaa osayleiskaavaa ja toimia pohjana asemakaavoitukselle. 

 

Puijon sairaalan tontilla on tunnistettu pidemmällä aikajänteellä tarve laajemmalle tarkastelulle ja kaavamuutokselle mm. voimalinjojen siirtämisen, liikennejärjestelyjen ja lisärakentamisen suhteen. Nämä ovat vaikutukseltaan suurempia ja ovat vahvasti sidoksissa viereisten tonttien, katualueiden ja aluekokonaisuuden laajempaan suunnitteluun. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaava lähivuosina.

 

Tarpeet Puijon sairaalan kehittymiselle ja yhteiskunnan toiminnallisille tarpeille ovat aikataulullisesti kiireiset. Nykyinen purettava rakennus ei palvele nykyaikaisia sairaalan tarpeita. Uudisrakennuksen myötä sairaalan toiminnot pystyään järjestämään asiakaslähtöisemmin ja energiatehokkaasti sekä henkilökunnan resurssien käytön kannalta tehokkaammin.  Tarve rakennustöiden aloittamiselle on syksyllä 2017, rakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2025.

 

Poikkeaminen koskee rakennusoikeuden ylittämistä. Muilta osin hakemus on asemakaavan mukainen. Asemakaavassa rakennusalan raja on osoitettu väljästi ja uuden rakennuksen korkeus on asemakaavan mukainen (koordinaattijärjestelmän N2000 mukaisesti+143,38 MPY). Kaavassa osoitettu autopaikkanormi 1ap/150 k-m2 toteutuu rakennettavan kerrosalan mukaisesti. Haettavan rakennusoikeuden mukaisesti autopaikkamäärä on 1 433, tällä hetkellä autopaikkoja on haettuun rakennusoikeuteen nähden riittävästi, n. 1 780 kappaletta.

 

Uusi rakennus sijoittuu vuonna 1985 käyttöön otetun, purettavaksi suunnitellun rakennuksen paikalle (asemapiirrokset liitteenä).

 

Purettava rakennus ja uusi, tilalle rakennettava rakennus toimivat samassa käyttötarkoituksessa vuodeosastona. Vuodepaikkojen määrä vähenee, mutta tilan tarve kasvaa, kun uudisrakennuksessa myötä nykyiset useamman potilaan huoneet korvataan pääosin yhden hengen huoneilla. Vuodehoidon tehostumisen myötä henkilökunnan määrä ei kasva. Näin ollen rakennusta käyttävien henkilöiden määrä laskee. Tilajärjestelyjen tehostamisen sekä nykyaikaisen tekniikan myötä rakennuksessa pystytään tehokkaampaan toimintaan mm. tilojen käytön, energian kulutuksen, henkilökunnan resurssien tehostumisen sekä asiakasmukavuuden näkökulmista.

 

KYS Uudistuu –hanke sijoittuu tontilla olevan rakennusmassan keskelle, purettavan rakennuksen paikalle, ja ei näin vaikuta oleellisesti kaupunkikuvaan. Valtatie 5:n ja Savilahdentien suunnalta uusi rakennusmassa jää vanhimman, kaupunkikuvallisesti merkittävimmän vuonna 1958 rakennetun päämassan taakse. Alueen pohjoispuolella sijaitsevien asuinrakennusten ja sairaala-alueen väliin jäävä puusto estää näkymien muuttumisen Taivaanpankontiellä sijaitseviin asuinrakennuksiin.

 

Poikkeamisen myöntäminen rakennusoikeuden ylityksestä hakijan aikataulutavoitteet ja toiminnalliset tarpeet sekä muutoksen vähäiset vaikutukset huomioiden on perusteltua.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (MRL 171.1 §, kaupunginvaltuusto 28.1.2013, MRL:n muutos 196/2016).

 

Päätösesitys                                 Lupa myönnetään. Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172§).

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 11.1.2016 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti positiivinen, koska uudessa rakennuksessa käytetään tiukempia energiavaatimuksia ja vähähiilisiä ratkaisuja.

 

Hankkeella ei ole erityisiä ympäristövaikutuksia. Olevaa sairaala-aluetta täydentämällä ei ole tarvetta ottaa uusia luonnontilaisia alueita rakentamisen käyttöön.

 

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia yhteiskunnan toimivuuteen ja talouteen. Uudisrakennuksen tuomien mahdollisuuksien myötä sairaanhoito pystytään järjestämään tehokkaammin ja nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen ja henkilökunnan resurssit paremmin huomioiden. Uuden rakennuksen käyttökulut pienenevät korvattavan rakennuksen kuluihin verrattuna. Hankkeella on positiivisia yritysvaikutuksia, rakentamisaikana se lisää työpaikkoja.

 

Kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat vähäiset.

 

Nykyiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat jo nyt riittävät ja toimivat huomioiden rakennusoikeuden lisäys. Koska hankkeessa henkilömäärä ei nouse, poikkeamisella ei täten ole merkittävää vaikutusta liikenteeseen. Rakentamisaikana raskaan liikenteen määrä lisääntyy, mutta se on vaikutukseltaan kokonaisuuden kannalta vähäistä ja väliaikaista.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

4

7543/2016 Asemapiirros nykyisestä tilanteesta ja hankkeesta

 

5

7543/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

Viiteaineisto

1

7543/2016 Kartta ja kaavaote (ei jaeta)

 

Asiakirjoissa hakemus liitteineen sisältää mm. havainnekuvat ja pysäköintilaskelmat.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Piipponen

puh.  044 718 5413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Pekka Pollari Eero Wetzellin ja Markku Söderströmin kannattamina esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat Pekka Pollarin tekemän esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Puskala) ja 9 ei-ääntä (Asikainen, Kosunen, Kulin, Paulo-Tuovinen, Pollari, Ruponen, Svärd, Söderström, Wetzell) joten lautakunta oli hyväksynyt Pekka Pollarin tekemän ehdotuksen.

 

Asia tuodaan ylimääräisenä asiana 7.12.2016 lautakunnan kokoukseen.