Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 195 

 

§ 195

Asianro 4536/10.02.03/2014

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Maljalahti 3-1-6 (Mäkikadun tukikohta)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa entiselle kaupungin varikkotontille 3-1-6 asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumiskäyttöön tarkoitettujen tilojen toteutus. Kaava-alueeseen sisältyi kaavatyön aiemmissa vaiheissa myös viereinen tontti 3-1-7, mutta tontin omistajan vetäydyttyä kaavasta kaavatyö on jatkettu ehdotusvaiheeseen pelkästään varikkotonttia koskevana. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Hatsalankadun, rautatien ja Mäkikadun välisellä alueella, aivan ruutukaavakeskustan pohjoisreunalla. Aluerajaus on supistunut valmisteluvaiheen rajauksesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on aloitettu alun perin koko korttelia 3-1 koskevana Kuopion kaupungin, Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 7:n ja NCC Rakennus Oy:n neuvottelujen pohjalta. Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoituksen työohjelmaan. Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 7 (tontti 3-1-7) on kaavan valmisteluvaiheen jälkeen vetäytynyt kaavatyöstä, ja kaavaa on jatkettu pelkästään kaupungin omistamaa tonttia 3-1-6 koskevana.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on osoitettu asumisen ja palvelujen alueeksi (A, P). Asemakaavassa tontti 3-1-6 on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y³). Kaava-alueen ympäristöön sijoittuu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeitä kohteita sekä kaavoissa suojeltuja kohteita ja rakennuksia.

 

Nykyinen tilanne                        Tontti 3-1-6 on toiminut kaupungin puistotoimiston varikkotonttia. Tällä hetkellä tontin rakennukset ovat pääosin tyhjillään varikko- ja muiden toimintojen siirryttyä toisaalle.

 

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen ja liikenneverkostoihin.

 

Maanomistus                              Tontin 3-1-6 omistaa kaupunki.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti 3-1-6 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (ALP-2). Joustava käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa tontin käytön useampaan tarkoitukseen ilman kaavamuutosta tai kaavasta poikkeamista. Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla. Tontin laskennalliseksi rakennusoikeudeksi muodostuu noin 3 000 k-m², mikä merkitsee tonttitehokkuutta e=1.52.

 

Autopaikkanormeja, ääneneristävyysvaatimuksia, ilmanvaihtoa, leikki- ja oleskelualueita sekä hulevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat keskustan asemakaavan muutoksissa käytettyjen periaatteiden mukaisia, ja niitä on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1 Korttelialueet.

 

Käsittelyvaiheet                         Koko korttelia 3-1 koskeva asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 25.6.2014. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 30.6.–10.8.2014. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana 2 mielipidettä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 10.9.2014.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 11.2.2015. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 16.2.–17.3.2015 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 10.3.2015 sekä yleisötilaisuus 25.2.2015. Valmisteluaineistosta on saatu 2 lausuntoa ja 3 mielipidettä, jotka ovat vastineineen liitteenä. Valmisteluvaiheen jälkeen tontti 3-1-7 vetäytyi kaavatyöstä ja kaavatyö jatkettiin ehdotusvaiheeseen vain tontin 3-1-6 osalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Uudisrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa, mutta naapuruston asukkaat saattavat kokea asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen heikennyksenä olevaan tilanteeseen. Muutoksella on kuitenkin positiivisia vaikutuksia asuntotuotantoon ja yritysvaikutukset ovat myönteisiä, koska rakentamisen aikaisen toiminnan lisäksi uudisrakentaminen lisää keskustan palvelujen kysyntää ja edesauttaa näin niiden säilymistä.

 

Täydennysrakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukaista, koska se tiivistää kaupunkirakennetta ja tontin tehokkaampi käyttö vähentää osaltaan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua. Liikennemäärät eivät olennaisesti muutu; tosin varikkotoiminnan lopettamisen myötä raskaan liikenteen määrä alueella vähenee, joten tältä osin liikenteelliset vaikutukset ovat positiivisia.

 

 

Esitys                                             Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja Liikennevirastolle.

 

Liitteet

6

4536/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

7

4536/2014 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

8

4536/2014 havaintoaineisto = rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

4536/2014 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

4536/2014 kaavaselostuksen liitteet 1...3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

4536/2014 kaavaselostuksen liitteet 4...9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havaintoaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, lausunnot ja mielipiteet, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.