Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 369


 

 

§ 369

Asianro 8026/02.05.01.00/2016

 

 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli

 

 

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 6.6.2016 valtuustoryhmistä ja kunnallisjärjestöjen nimeämistä edustajista koostuvan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen.

 

Johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelleessa työryhmässä keskusteltiin siitä, että Kuopiossa otettaisiin käyttöön valtuustoryhmien toiminnan tukeminen vuoden 2017 alusta lukien. Linjauksena oli, että tukea maksettaisiin vuosittain kuntavaalien tuloksen perusteella muodostetuille valtuustoryhmille 2000 €/ryhmä. Lisäksi ryhmälle maksettaisiin tukea 1000 €/valtuutettu.

 

Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2016 Kuopion kaupungin vuoden 2017 talousarvion. Talousarvioon sisältyy 86.000 €:n määrärahavaraus valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen vuonna 2017.

 

Kaupungin on tarkoituksenmukaista linjata vielä erikseen, millä toimintamallilla valtuustoryhmien toimintaa tuetaan jatkossa Kuopiossa.

 

Kuntalain säännökset valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta

 

Voimassa olevan kuntalain 15 b §:ssä säädetään valtuustoryhmistä ja sen toiminnan tukemisesta seuraavasti:

 

”15b § (29.6.2006/578) Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen

 

Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu.

 

Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus.

 

Kunta voi päättää, että toimielinten kokouksiin osallistumiseen käytettävät 56 a §:ssä tarkoitetut videoneuvotteluyhteydet ovat myös valtuustoryhmien käytössä. (19.12.2008/1068).”

 

Lain valmistelun esitöiden mukaan (HE 8/2006, §:n 15b yksityiskohtaiset perustelut):

 

”Tukea voitaisiin sekä valtuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämistä ja kehittämistä että sellaista toimintaa, joka suuntautuu kunnan asukkaisiin. Sisäistä toimintaa voitaisiin tukea esimerkiksi antamalla ryhmän käyttöön kunnan tiloja, sihteeriapua, tietoyhteyksiä ja laitteita sekä avustamalla luottamushenkilöiden koulutusta tai tilaisuuksien järjestämisestä. Kunta voisi avustaa vastaavaa toimintaa, jos valtuustoryhmä haluaisi järjestää toiminnan itse. Tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi kokouspaikan vuokraan.

 

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistävillä toimenpiteillä tarkoitettaisiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksia sekä tiedottamistoimintaa. Tukea ei voitaisi myöntää yksittäisen luottamushenkilön vaalitilaisuuksiin, mutta avustus voitaisiin myöntää ryhmän ennen vaaleja järjestämään keskustelutilaisuuteen.

 

Tukea ei voitaisi myöntää vuosittaisena kokonaissummana, vaan tuki voitaisiin myöntää vain erikseen yksilöityjen kustannuksien kattamiseen. Valtuustoryhmä ei siten voisi itse päättää, miten se käyttää sille maksettavan tuen, vaan päätösvalta kuuluisi kunnalle. Kysymys ei ole siten kunnallisesta puoluetuesta. Tukea voidaan myöntää niin puolueiden kuin puolueiden ulkopuolisten muodostamille valtuustoryhmille. Koska yksikin henkilö voi muodostaa valtuustoryhmän, tuki voidaan myöntää myös yhden valtuutetun muodostamalle valtuustoryhmälle.

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kunnan olisi myönnettävä tuki yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille. Tuen myöntäminen ei välttämättä edellyttäisi, että tuki jaettaisiin valtuutettujen lukumäärän mukaisesti tai että kaikkia ryhmiä tulisi tukea saman määräisenä. Tukea myönnettäessä voidaan ottaa huomioon ryhmän toiminta ja tilaisuuksien luonne.”

 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta on oma säännöksensä myös uudistuneen kuntalain 19 §:ssä, joka astuu voimaan 1.6.2017 lukien. Säännös vastaa pääosiltaan vielä voimassa olevan kuntalain 15b §:n säännöstä.

 

Uudistuneen kuntalain 19 §:ssä säädetään asiasta seuraavasti:

 

                                                                                  ”19 § Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen

Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu.

Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.”

Uudistuneeseen kuntalakiin on tullut lisäys siltä osin, että kaupungin on jatkossa ilmoitettava tilinpäätöksessään valtuustoryhmille myönnetyn tuen määrä. 

 

 

Liitteet

14

8026/2016 Minna Reijosen eriävä mielipide

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että valtuustoryhmien toimintaa tuetaan vuoden 2017 alusta lukien seuraavasti: 

1.  Tukea maksetaan vuosittain kuntavaalien tuloksen perusteella muodostetuille valtuustoryhmille 2000 €/ryhmä. Lisäksi ryhmälle maksetaan tukea 1000 €/valtuutettu. Myönnetty tuki valtuustoryhmää kohden ei saa ylittää sitä määrää, joka vastaa valtuustoryhmän kokoa.

2.  Tukea voidaan myöntää valtuustoryhmien sisäiseen toimintaan sekä toimenpiteisiin, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on kuntalain mukaan ilmoitettava vuosittain kaupungin tilinpäätöksessä.

3.  Valtuustoryhmän on laadittava vuosittain kirjallinen ennakkosuunnitelma haettavan tuen käyttötarkoituksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Valtuustoryhmän puheenjohtaja allekirjoittaa suunnitelman.

Vuoden 2017 osalta ennakkosuunnitelma on toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään 31.1.2017. Jatkossa ennakkosuunnitelmat on toimitettava kaupunginkansliaan edellisen vuoden loppuun mennessä.

4.  Kaupunginsihteeri hyväksyy valtuustoryhmän ennakkosuunnitelman arvioituaan, onko toiminta valtuuston tekemän tämän periaatepäätöksen ja kuntalain mukaista.

5.  Valtuustoryhmä laskuttaa jälkikäteen kaupunkia ennakkosuunnitelman mukaisista kustannuksista. Laskuun on liitettävä tarvittavat tositteet aiheutuneista kelpoisista kustannuksista.

6.  Kaupunginsihteerin päätöksen perusteella kaupunki maksaa tuen valtuustoryhmän ilmoittamalle tilille.

7.  Kaupunginhallitus oikeutetaan tarvittaessa antamaan tarkempia ohjeita valtuustoryhmien ja sen toiminnan tukemisesta.


 

 

Päätös                                          Merkitään, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Jäsen Minna Reijonen teki muutosehdotuksen ja esitti, että kaupunginjohtajan tekemä päätösehdotus hylätään kokonaisuudessaan ja valtuustoryhmien toimintaa ei tueta rahallisesti. Reijosen tekemää esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

                                                      Jäsen Erkki Virtanen teki muutosehdotuksen ja esitti, että kaupunginjohtajan tekemää päätösehdotusta täydennetään siten, että tukea maksetaan lisäksi 250 euroa/valtuutettu. Virtasen tekemää esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

                                                      Jäsen Harri Auvinen teki muutosehdotuksen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kohdan 1 osalta ja esitti, että tukea maksetaan vuosittain kuntavaalien tuloksen perusteella muodostetuille valtuustoryhmille 3 000 euroa/ryhmä ja lisäksi ryhmälle maksetaan tukea 750 euroa/valtuutettu. Myönnetty tuki valtuustoryhmää kohden ei saa ylittää sitä määrää, joka vastaa valtuustoryhmän kokoa. Auvisen tekemää esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Jäsen Minna Reijonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 14).