Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 370 

 

§ 370

Asianro 2164/02.02.02/2016

 

 

Lokakuun 2016 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2016

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Yleistä

 

Raportissa on ydinkaupungin kymmenen kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin.

 

Kuukausiraportti lokakuu 2016, ennuste koko vuoden tulokseksi

Palvelualueiden laatima ennuste

 

Palvelualueet ennustavat vuoden 2016 toimintatuottojen yhteismääräksi 140,2 milj. euroa.  Tuloennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi.  Tuloja ennakoidaan saatavan 7,4 milj. euroa (5,0 %) edellisvuotta vähemmän. Ennuste on parantunut 0,3 milj. euroa edellisestä kuukaudesta. Kuluvan vuoden toimintatuottojen huomattava väheneminen vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden aiheutuu mm. käyttöomaisuuden myyntivoittojen, lomituspalvelukorvausten ja kuntaliitosten yhdistymisavustusten pienenemisestä.

 

Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 774,1 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja 18,8 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2015. Menot kasvaisivat siten 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Menoennuste on kasvanut 0,5 milj. euroa edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna. Ennusteiden suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden ovat terveydenhuollon, perusturvan sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla, ylitys on erikoissairaanhoidossa. Ylitysennuste ei ole muuttunut syyskuusta. Kasvun ja oppimisen palvelualueella ennustetaan 2,0 milj. euron ylitystä talousarvioon, mikä aiheutuu varhaiskasvatuspalveluissa kasvaneen lapsimäärän ja toteutumatta jäävien sopeutusten vuoksi. Ylitysennuste on pienentynyt 0,8 milj. euroa syyskuusta. Perusturvan palvelualueen ylitysennuste on 2,5 milj. euroa, suurin ylitysennuste on asiakaspalvelujen ostoissa. Ylitysennuste on kasvanut 1,0 milj. euroa syyskuusta. Vastaavasti konsernipalvelussa toimintakulujen ennustetaan olevan 1,1 milj. euroa talousarviota pienemmät, koska lomituspalvelussa myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus hyväksyi 6.6.2016 kuluvan vuoden toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet. Sopeuttamistoimenpiteiden taloudellinen tavoite on yhteensä 9 milj. euron säästö. Sopeutustoimenpiteiden seurauksena kuntalaskutus pysyisi budjetoidun mukaisena. Terveydenhuollon palvelualueen raportin mukaan erikoissairaanhoidon kulut ylittävät talousarvion noin 3,7 milj. eurolla, josta sairaanhoitopiirin ylitys on 3,1 milj. euroa ja muun erikoissairaanhoidon 0,6 milj. euroa.

 

Palvelualuekohtaiset tiedot tuotto- ja kuluerien ennusteista, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.

 

Toiminnan nettomenot, -633,9 milj. euroa, ovat edellä mainituista syistä johtuen toteutumassa 5,3 milj. euroa talousarviota ja 26,2 milj. euroa tilinpäätöstä 2015 heikompana.  Nettomenojen kasvu olisi 4,3 %.

 

Kymmenen kuukauden toteumaan perustuva ennuste

 

Kuluvan vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden toteutuneet nettomenot ovat - 516,3 milj. euroa. Mikäli nettomenojen kasvu jatkuisi tasaisesti samansuuruisena, tarkoittaisi se koko vuoden toiminnan nettomenoiksi -619,6 milj. euroa. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 2,0 %.

 

Laskennallinen ennuste

 

Laskennallinen ennuste, jossa käytetään laskentaperusteena edellisen vuoden kymmenen kuukauden tulojen ja menojen toteumaprosenttia koko vuoden toteutuneista tuloista ja menoista, päätyy -623,8 milj. euron nettomenoihin. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 2,7 %.

 

Verotulot, valtionosuudet, rahoitus- ym. tulo- ja menoerät

 

Verotulojen kertymä lokakuussa on 376,3 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa ja 1,0 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2015 maaliskuun verotilitykseen sisältyi kuitenkin kertaluontoinen kiinteistöverotilitys 1,4 milj. euroa aikaisemmilta vuosilta. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan miljoona euroa talousarviota suurempana.

 

Valtionosuuksia on kertynyt 151,5 milj. euroa, joka on 15,1 milj. euroa ja 11,1 % enemmän kuin vastaavan ajankohdan kertymä viime vuonna. Valtionosuuksien toteumaennusteeksi arvioidaan ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 182,2 milj. euroa, joka on 7,7 milj. euroa talousarviota enemmän.

 

Korko- ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Siten rahoituserien arvioidaan toteutuvan 23,0 milj. euron suuruisena. Rahoituserät sisältävät liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutuksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 18,1 milj. euroa.

 

Poistojen arvioidaan toteutuvan 20,5 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 3,0 milj. eurolla. Satunnaisiin eriin on budjetoitu tuloja 3,0 milj. euroa, josta toteutunee vajaa 0,8 milj. euroa.

 

Tilikauden tulosennuste

 

Palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten laatima ennuste

 

Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 22,2 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Tilinpäätöksessä 2015 koko kaupungin alijäämä on - 13,0 milj. euroa.

 

 

 

 

Kymmenen kuukauden toteumaan perustuva ennuste

 

Palvelualueiden tulojen ja menojen kuluvan vuoden kymmenen kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden alijäämä olisi - 8,5 milj. euroa.

 

Laskennallinen ennuste

 

Laskennalliseen ennusteeseen perustuva koko kaupungin alijäämä olisi – 12,7 milj. euroa. 

 

Kuluvan vuoden sopeutustoimet

 

Palvelualueiden ja vastaavien lautakuntien kaupunginhallituksen toimeksiannosta valmistelemat sopeutustoimenpiteet esitettiin kaupunginhallituksessa 5.9.2016 osavuosikatsauksen yhteydessä. Tavoitteena on päästä toimenpiteiden toteuttamisella talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen – 628,6 milj. euroa. Esitetyistä toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin raportissa.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

15

2164/2016 Lokakuun kuukausiraportti

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh.  044 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.