Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2016 Pykälä 367 

 

§ 367

Asianro 4034/00.01.03.01/2014

 

 

Saimaa Capital Oy:n SVOP-rahaston varojen palautus ja uudelleen sijoittaminen yhtiöön velkakirjalainana

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

                                                      Saimaa Capital Oy:n (ent. Itä-Suomen rahasto Oy) on Canelco Capital Oy:n hallinnoima rahastoyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa pääomasijoitustoimintaa tekemällä oman ja vieraan pääoman sijoituksia pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Rahaston sijoitettavat varat ovat 30.9.2016 Luoteis-Venäjän Rahasto Oy:n kanssa toteutuneen sulautumisen jälkeen noin 17 milj. euroa. Rahaston suurimpia omistajia ovat Finnvera Oyj/Veraventure (31,93 %), Suur-Savon Osuuspankki (9,05 %) ja Osuuskunta KPY (8,08 %). Rahaston omistajista yli 50 % on yksityisiksi sijoittajiksi luettavia toimijoita, kuten pankkeja ja pörssiyhtiöitä.

 

Kuopion kaupungin omistusosuus rahastoyhtiöstä on 3,41 % ja omistuksen tasearvo on 1.022.903,75 euroa. Tilinpäätöksen 31.12.2015 perusteella rahastoyhtiö maksoi kaupungille osinkoa 13.825,50 euroa, mikä vastaa 1,36 %:n tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle.

 

Saimaa Capital Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 9.11.2016 päättänyt antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen jakaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 15 milj. euroa siten, että kukin osakkeenomistaja saisi omistustaan vastaavan osuuden jaettavista varoista ja että kyseiset varat sijoitettaisiin samalla takaisin yhtiöön lainana, jonka tarkemmat ehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta velkakirjaluonnoksesta. Lainalle maksettaisiin vuotuista 2 %:n korkoa ja se erääntyisi maksuun 31.12.2021. Velkakirjaehdot ovat sijoitusten määrää lukuun ottamatta yhdenmukaiset kaikkien osakkaiden kesken. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakkaiden osakeomistusten määrään tai äänivaltaan rahastossa.

 

Kuopion kaupungille yhtiö jakaisi varoja 501.427,65 euroa. Kaupungin omistusosuus rahastoyhtiöstä säilyisi samana kuin aiemminkin (3,41 %). Jaettavia varoja vastaava summa sijoitettaisiin takaisin yhtiöön velkakirjalainana.

 

Järjestely on kaupungin kannalta perusteltu, sillä kaupungin yhtiöön sijoittamien pääomien riski pienenee osan sijoituksesta muuntuessa varojen jaossa osakesijoitusta paremmalla etusijalla olevaksi vieraan pääomanehtoiseksi. Lisäksi yhtiön sijoitettujen pääomien sitoutuminen rahastoon muuttuu lainapääoman määrältä käytännössä määräaikaiseksi laina-ajan eräpäivään saakka, kun oman pääomanehtoinen sijoitus lähtökohtaisesti luonteeltaan pysyvä.

 

Lainan myöntämiseen rahastoyhtiölle ei sisälly EU-säännösten mukaista valtiontukea, koska se toteutetaan yhdenmukaisin ehdoin kaikkien osakkaiden kesken, joista yli 50 % on markkinaehtoisia toimijoita. Pääomamäärältään noin 0,5 milj. euron suuruisen vakuudettoman lainan myöntäminen ei myöskään vaaranna Kuopion kaupungin taloutta kuntalain 129 §:n tarkoittamalla tavalla, mihin vaikuttaa myös se, että kyse on jo aiemmin tehdyn oman pääomanehtoisen sijoituksen uudelleen järjestelystä pienempi riskiseksi vieraan pääomanehtoiseksi sijoitukseksi.

 

Esityksen mukaista päätöstä ei voida panna täytäntöön ennen sen lainvoimaistumista, joten kokonaisjärjestelyn toteutuessa sen täytäntöönpano siirtyy vuoden 2017 puolelle johtuen yhtiön tekemän esityksen myöhäisestä ajankohdasta kaupungin päätöksentekoaikatauluihin nähden. Koska vuoden 2017 talousarvion antolainasaamisten lisäystä koskeviin määrärahoihin ei ole sisällytetty esitetyn järjestelyn mukaisia määrärahoja, päätösvaltainen toimielin asiassa on kaupunginvaltuusto.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Järjestely on ilmastopoliittisilta ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen osayhteisvaltuustolle, että

 

-        Kuopion kaupunki hyväksyy Saimaa Capital Oy:n esityksen myöntää rahastoyhtiölle 501.427,65 euron suuruinen velkakirjalaina, jonka tarkemmat ehdot ilmenevät esityksen liitteenä olevasta velkakirjaluonnoksesta;

-        Kuopion kaupunki rahoittaa velkakirjalainan myöntämiseen yhtiöstä kaupungille jaettavilla sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla;

-        järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikista yhtiön osakkeenomistajista järjestelyn hyväksyy sellainen enemmistöosuus, joiden kanssa järjestely voidaan toteuttaa Saimaa Capital Oy:n maksukykyisyyden vaarantumatta osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla ja että yli 50 % järjestelyn hyväksyvistä osakkeenomistajista on markkinaehtoisesti toimivia ei-julkisoikeudellisia tahoja

-        mikäli pääoman palautuksesta aiheutuu Kuopion kaupungille veroseuraamuksia, rahastoyhtiölle annettavan lainan määrää alennetaan veroja vastaavalla euromäärällä

-        Kuopion kaupungin vuoden 2017 talousarviota muutetaan järjestelyn toteutuessa siten, että talousarvion rahoitusosaan lisätään antolainasaamisiin lainattavaa määrää vastaavat määrärahat

-        järjestelyn toteutusasiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

 

Liitteet

12

4034/2014 Saatekirje

 

13

4034/2014 Velkakirjaluonnos

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy talous- ja rahoitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.