Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 21.11.2016 Pykälä 52


 

 

§ 52

Asianro 7755/03.03/2016

 

 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset kunnan toiminnassa

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

                                                     

                                                      Kilpailuneutraliteetillä tarkoitetaan julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Kilpailulain (948/2011) 4 a luvun mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt tai toiminnan rakenteet estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Kilpailuneutraliteetin turvaamiseen liittyen myös uuden kuntalain (410/2015) 15 lukuun on koottu kunnan toimintaa markkinoilla koskevat säännökset. Kilpailulain tai kuntalain säännökset eivät lähtökohtaisesti kavenna kunnan toimialaa ja kunta voi harjoittaa samanlaista toimintaa kuin tähänkin asti, mutta toimiessaan markkinoilla kunta on velvollinen noudattamaan kuntalain 15 luvun ja EU-valtiontukisäännösten mukaisia toimintatapoja.

 

                                                      Käsitettä ”kilpailutilanteessa markkinoilla” ei ole määritelty laissa tarkemmin. Periaatteessa kyse on kuitenkin tilanteesta, jossa palveluja tai tavaroita tuotetaan markkinoilla ja toiminnassa on kyse kilpailutilanteesta yksityisen elinkeinoharjoittajan kanssa. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (kuntalaki 126 §). Laissa on määritelty myös useita tilanteita, joissa kunnan ei katsota toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kysymys on tällöin esim. kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisesta tai toiminta perustuu monopoliasemaan. Yhtiöittämisvelvoitteen estämättä tehtävää voidaan hoitaa omana toimintana esimerkiksi tilanteessa, jossa toiminta on vähäistä (kuntalaki 127§).

 

                                                       Mahdollisessa yhtiöittämistilanteessa yksikön toimintaedellytyksiä tulee arvi-                                              oida myös hankintalainsäädännön näkökulmasta. Hankintalain uudistamista                               koskevan hallituksen esityksen (HE 108/2016) mukaan kunnan sidosyksikkö                                saisi harjoittaa liiketoiminnastaan enintään viiden prosentin ja                                                                                   enintään 500 000 euron osuuden muiden kuin siihen määräysvaltaa käyttävi-                                      en hankintayksiköiden kanssa. Molempien edellytysten olisi täytyttävä. Näin                                            ollen myös viittä prosenttia pienempi muihin kuin määräysvaltaa käyttäviin                                    hankintayksiköihin suuntautuvan myynnin osuus estäisi sidosyksikköaseman                                             syntymisen, mikäli myynnin euromääräinen osuus on yli 500 000 euroa.

                                                       Tämä tarkoittaisi samalla sitä, että kunta ei voisi suorittaa hankintaa omalta                                          yhtiöltään kilpailuttamatta hankintaa.     

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että selvitys merkitään tiedoksi.

 

                                                     

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                      Kaupunginlakimies Vesa Toivanen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.