Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016 Pykälä 111 

 

§ 111

Asianro 8370/02.02.02/2016

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

 

Kaupungin tavoitteena on talouden saattaminen toiminnallisesti tasapainoon. Alijäämäinen vuoden 2017 talousarvio edellyttää tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista, tuottavuuden parantamista sekä rakenteellisten muutosten valmistelua ja toteuttamista. 

 

Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää rakenteellisten muutosten lisäksi muun muassa avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavan säästön aikaansaamista ostopalveluista, sisäisen liikkuvuuden lisäämistä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Palvelualueilla toiminnan ja resurssien kohdentamisessa painopiste tulee olla erityisesti asiakasrajapinnassa.

 

Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Käyttösuunnitelmista päättäminen palvelualueilla

 

Lautakunnat kohdentavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri palveluprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista.  Käyttösuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja tilivelvollisten viranhaltijoiden on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa.

 

Käyttösuunnitelmassa asetetut osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.

 

 

 

 

 

 

Valtuuston päättämä talousarvio vuodelle 2017:

 

Kv:n päätös

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (Bruttositovat määrärahat)

1 451 298

-15 763 209

-14 311 911

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat

 

      

-10 294 471

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto

 

 

-3 068 060

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri

 

 

-4 636 648

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi

 

 

-3 048 989

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä

 

 

-35 360 079

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelmaan sisältyvän n. -0,65 M€

euromääräisen haasteen toteuttaminen:

 

Kirjastopalvelut n. -109 000 €:

 

-         Henkilöstösäästöillä (kirjastotoimenjohtajalta jäävä asiakas- ja kokoelmapäällikön tehtävä sisäiseen hakuun, hoitovapaan sijaisuutta ei täytetä, pienten kirjastojen, joissa työskennellään yksin, kesäsijaisuuksia ei täytetä, mikäli palkkakustannukset menevät kirjaston budjetista ja nämä kirjastot suljetaan lomien ajaksi, mahdollisia kirjastojen sulkemisia lyhempien sairauslomien ajaksi).

-         Aineistosäästöillä (laki tuo aineistoon e-aineistovelvoitteen, tämä hoidetaan aineistorahan sisällä, mutta aineistorahan taso lasketaan edellisten vuosien tasosta).

-         Säästöt atk:ssa uuden verkkokirjaston myötä

-          Pitkän tähtäimen suunnitelmana aloitetaan kirjastoverkoston tarkastelu tulevien vuosien varalle.

 

Museopalvelut n. -60 000 €:

 

-          Leikkaukset karsivat sisältöjen tuottamista, erityisesti näyttelytoimintaa

-          Näyttelytoimintaan on käytetty vuosittain 60 000 – 70 000 €

-          Museoiden pääsymaksutulot ja museokauppa n. 180 000 €

-          Leikkaukset kohdistuvat asiakkaille tarjottaviin palveluihin ja asiakasmääriin ja vaarantavat vastaavasti tulonhankinnan

-          Leikkaukset vaikeuttavat palveluihin liittyvää yhteistyötä ja kehittämistoimintaa (esim. kohderyhmäpalvelut, monialaiset hyvinvointipalvelut, museoiden välinen näyttely-yhteistyö)

 

Liikuntapaikkapalvelut n. -55 000 €:

 

-          Sopeutetaan lisäämällä tuloja ja vähentämällä palveluiden ostoista ja aineiden ja tarvikkeiden hankinnoista.

-          Keskuskentän pääomavuokran korotuksen (-140 000 €) kattamiseksi saatiin lisämääräraha kv:n päätöskokouksessa.

 

 

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö n. -60 000 €:

 

-          Kansalaisjärjestöjen avustusten vähentäminen, kv:n päätökset monivuotisista sopimuksista ja avustustason nostosta leikkaavat muilta järjestöiltä 33 000€ (Riisa -28 000, FIM -5 000 €).

-          Alavan tilojen irtisanominen 1.6.2017 alkaen 30 000 €.

-          Asukastupien toiminta-aikojen supistaminen ja osan tuvista mahdollinen sulkeminen

 

Kansalaisopisto n. -66 000 €:

 

-          Puistokartanon tilojen käytön tehostaminen ja tilavuokrien korotus 1.1.2017 alkaen 20 - 30 % (n. 10 000 €).

-          Kurssitarjonnan vähentäminen koko opiston alueella, joka tarkoittaa myös valtionosuuksien voimakasta vähenemistä (sopimuskuntia lukuun ottamatta). Painopiste vähiten tuloja tuottavilla kursseilla (50 000 €).

-          Hallinnon tilojen vähentäminen maaseutualueilla (n. 6 000 €).

 

Teatteri n. -100 000 €:

 

-          Lipputulotavoitteeseen pääseminen on tärkeintä – ohjelmistosisältö, markkinointi, lipunmyynnin tehostaminen ja hinnoittelu, kilpailutilanne jne. vaikuttavat.

-          Menoista n. 90 % on kiinteitä kustannuksia (henkilöstökulut, kiinteistön vuokra), joten vaikuttavia menoleikkauksia on vaikea tehdä. Tiukalla kulukurilla varmistetaan kuitenkin, että menot eivät ylity.

-          Kustannustehokkaat tuotannot, omien ensi-iltojen ja vierailuesitysten määrien optimointi.

 

Musiikkikeskus n. -200 000 €:

 

-          Tulotavoitetta nostetaan 67 000 €

-          Vakinaisen henkilöstön palkkauskustannuksista vähennetään 50 000 €, avoimeksi jääviä tehtäviä ei täytetä kokoaikaisesti

-          Tilapäisten taiteilijoiden palkka- ym. kustannuksista vähennetään 45 000 €

-          Muut palvelut, vähennys 34 000 € (markkinointi, matkat, majoitus, päivärahat, ym.)

-          Aineet, tarvikkeet 4 000 €

 

Lautakunnan päätöstä edellyttävät tuottavuustoimenpiteet tuodaan erikseen lautakuntaan päätettäväksi ja vaikutusten arviointi tehdään ko. päätöksien yhteydessä.

 

Käyttömaksuja ja –taksoja tarkistetaan lautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. Toimintasäännön mukaan palvelupäällikkö päättää tehtäväalueensa asiakas- ja muista maksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti.

 

Kaikkien brutto- ja nettositovien yksiköiden osalta talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista henkilöstötyön tuottavuuden kautta ja toimintamenojen karsimista.  Käyttösuunnitelma ei sisällä kohdentamattomia sopeutuksia.

 

 

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet:

 

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevat sopimukset ja kiky-sopimuksen vaikutukset (lomarahaleikkaus n. 0,24 M€, eläkevakuutusmaksujen ja sivukulujen muutos n. 0,42 M€ ja laskennallinen työajan pidennyksen vaikutus n. 0,21 M€, yhteensä n. 0,87 M€). Henkilöstösivukulut ovat vuonna 2017 seuraavat: sosiaaliturvamaksu 1,18 %, työttömyysvakuutusmaksu 3,42 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,59 % ja KUEL-maksu 16,90 %. Varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu on varattu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisena.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina, vuokriin ei sisälly yleiskorotusta, korotukset aiheutuvat tila- ym. muutoksista.

 

Henkilöstö                                   Palvelualueiden käyttösuunnitelmaan sisältyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa henkilöstölaskelman lisäksi määritellään henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet sekä laaditaan koulutussuunnitelma.

 

Vuoden 2017 investoinnit:

 

-          Kalustohankintoihin -600 000 €

-          Taidemuseon taidehankintoihin -50 000

-          Yhdyskuntarakentaminen/Liikuntapaikat -1 845 000 €

-          Yhdyskuntarakentaminen/Lähiliikuntapaikat -30 000 €

-          Tilakeskus/peruskorjaus: Nilsiän kirjasto tulot 0,247 M€ ja menot -0,395 M€, Kuopion musiikkikeskus -0,65 M€, Kuopion museo -0,5 M€ (suunnitteluraha)

-          Tilakeskus/uudisrakentaminen: Lippumäen kuplahalli -2,0 M€

 

 

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

                                                         

 

Liitteet

8

8370/2016 Käyttösuunnitelma 2017

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                          Asiakkuusjohtajat

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

1.       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain bruttositovien ja nettositovien yksiköiden osalta seuraavasti:

 

 

 

KS-2017

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Ks-2017 sisältyvä eurohaaste / sopeutustarve

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (Bruttositovat määrärahat)

  Kirjastopalvelut

  Museopalvelut

  Kansalaistoiminnan aktivointiyks.

  Johdon tukipalvelut

1 451 298

 

824 696

357 842

262 511

6 249

-15 763 209

 

-6 502 849

-3 281 938

-5 541 438

-436 984

-14 311 911

 

-5 678 153

-2 924 096

-5 278 927

-430 735

-229 000

 

-109 000

-80 000

-60 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat

 

 

-10 294 471

-55 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto

 

 

-3 068 060

-66 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri

 

 

-4 636 648

-100 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi

 

 

-3 048 989

-200 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä

 

 

-35 360 079

-650 000

 

Lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2016 esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle osoitetaan kh:n kehittämisrahasta nykyisen palveluverkoston ja palvelutason säilyttämiseksi 650 000 €. Mikäli kaupunginhallitus ei myönnä esitettyä 650 000 € lisämäärärahaa tai lisämääräraha myönnetään pienempänä, sopeutustoimenpiteet tuodaan lautakunnan uudelleen käsittelyyn, viimeistään helmikuun kokoukseen.

 

2. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-600 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-50 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

                                                                                                                   

3. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.