Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2016 Pykälä 112 

 

§ 112

Asianro 8339/02.05.00.00/2016

 

 

Käyttömaksujen linjaukset 2017 / Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja varsinaiset käyttömaksut päättävät palvelupäälliköt.

 

Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on taloustilanteen lisäksi kaupungin strategia ja siitä johdettavat vuodelle 2017 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset. Keskeisimmät omatoimisen hyvinvoinnin palveluita koskevat strategiset painotukset ovat asiakaslähtöiset ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisäksi käyttömaksujen perusteiden valmistelun erityisinä lähtökohtina on ollut Kuopion kehittäminen opiskelukaupunkina, syrjäytymisen ehkäisy ja ikäystävällisen Kuopion kehittäminen. Lisäksi linjauksissa on huomioitu kuntaliitossopimuksissa sovitut linjaukset.

 

Aiempina vuosina 2013, 2014 ja 2015 korotustaso on ollut keskimäärin noin 10 – 15 % joissain tapauksissa korotus on voinut olla suurempikin.  Ale- ryhmien (alle 18- vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, ja siviilipalveluksessa olevat, invalidit, työttömät) käyttömaksujen korotus on ollut keskimäärin 3 – 5 % poikkeuksena vuosi 2015, jolloin käyttömaksujen korotustaso oli keskimäärin noin 10 %.  Vuonna 2016 käyttömaksuihin ei tehty yleistä tasokorotusta. Jääurheiluun otettiin käyttöön vuonna 2013 kokonaan uudet markkinahintoihin perustuvat käyttömaksut ja muodostettiin lasten ja nuorten jääurheilun tilatukijärjestelmä.

 

Vuoden 2016 talousarvion toteumaennusteen mukaan asetettuihin tulotavoitteisiin ei päästä ja toimintaa sopeutetaan talouden puitteisiin menoja karsimalla. Vuoden 2017 käyttömaksujen linjausten lähtökohtana on asiakasmäärien kasvattaminen erityisesti yksittäiskäytön osalta ja palveluiden hiljaisina aikoina.       

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet omatoimisen hyvinvoinnin palveluille vuodelle 2017 seuraavasti:

 

1.       Käyttömaksuihin ei tehdä yleistä tasokorotusta.

 

2.       Palveluiden hinnoittelua voidaan alentaa erityisesti hiljaisina aikoina ja palveluissa, joissa hinnoittelun alentamisen voidaan katsoa lisäävän palvelun käyttöä.

 

3.       Palveluiden kohderyhmähinnoittelua voidaan uudistaa palveluiden käyttöön kannustavasti.

 

4.      Museoissa voidaan erityisnäyttelyiden aikana periä korotettua pääsymaksua.

 

5.       Uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti, jolla tarjotaan tutustumiskäynnit Kuopion kaupungin hyvinvointia edistäviin palveluihin, toteutetaan myös vuonna 2017.

 

6.       Päiväpassia, jolla pyritään aktivoimaan hiljaisten aikojen käyttöä liikuntahalleissa, jatketaan vuonna 2017.

 

7.       Perustetaan liikuntapaikoille Kuopion kaupungin henkilöstölle suunnattu hyvinvointikortti osana liikuntapaikkojen markkinointia sekä työhyvinvointia.

 

8.       Juankoskella kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa ja - paikoissa noudatetaan kevät- ja kesäkaudella 2017 Juankoskella syyskaudella 2016 voimassa olevia käyttömaksuja. Käyttömaksut yhdenmukaistetaan soveltuvin osin syyskaudesta 2017 alkaen. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 23.08.2016 § 72).

 

9.       Kuopion kaupunginkirjaston aikuisten aineiston myöhästymismaksuja korotetaan 0,25 eurosta/päivä 0,30 euroon/päivä ja otetaan käyttöön uusi noutamattoman varauksen 2 euron sanktiomaksu aikuisten aineistoon siitä hetkestä lähtien, jolloin uusi kirjastolaki astuu voimaan ja poistaa varausmaksun (nykyisin 1 €) perimisen mahdollisuuden. Esitys uudeksi kirjastolaiksi on valiokuntakäsittelyssä ja sen mukaan laki astuisi varausmaksun poistumisenkin osalta ilman siirtymäsäännöstä voimaan 1.1.2017 ja sen mukaisesti kunta saisi sanktioida noutamattoman varauksen omakustannusarvon mukaisesti. Noutamattoman varauksen sanktiomaksulla ohjataan varaaminen asiakkaalle tarpeelliseen aineistoon ja vältetään varausten määrän ja sen myötä kuljetus- ja ilmoituskustannusten hallitsematon kasvu. Lasten ja nuorten aineisto on ollut ilmaiseksi varattavaa ilman noutamattoman varauksen sanktiomaksuja jo aiemmin, lasten ja nuorten aineistossa ei myöskään ole ollut aiemminkaan myöhästymismaksuja. Tällä on pyritty edistämään lasten ja nuorten lukemisharrastusta. 

 

10.   Kuopion kaupunginkirjaston kaukolainausmaksuja voidaan korottaa lain sallimissa puitteissa kustannusten kasvaessa, esimerkiksi mikäli kustannus ei kata kaukolainan lähettävän kirjaston perimää maksua ja postituskuluja.

 

11.   Kuopion kaupunginkirjaston perimät vuokrat asiakkaille ja Kirjastokahvilalle vuokrattavista tiloista pysyvät ennallaan (kokoussali ja näyttelytila). Mikäli käyttöön saadaan järjestettyä uusia asiakkaille vuokrattavia tiloja, vuokrat näistä suhteutetaan nykyisten asiakkaille vuokrattavien tilojen tasolle. Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus antaa tila ilmaiseksi käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle ja kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin.

 

12.   Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt). Muilta osin asukas- ja kyläyhdistykset rinnastetaan muihin rekisteröityihin yhdistyksiin järjestettävän toiminnan perusteella.

 

13.   Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä tontinhaltijan luvan käsittelymaksua heidän omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimilla alueilla järjestämien kaikille kaupunkilaisille avoimien ulkotapahtumien osalta.

 

14.   Supersyysloman ja hyperhiihtolomalla jatketaan maksuttomuuskäytäntöä siten, että liikuntapaikkojen yksittäiskäyttö on alle 18-vuotiaille maksutonta seura- tai tapahtumatoimintaan varattujen käyttöaikojen ulkopuolella sekä super- ja hyperhiihtoloman maksuttomaan ohjelmatarjontaan liittyvässä toiminnassa.

 

15.   Palvelupäälliköt voivat myöntää tapahtumien rakentamis- ja purkuajoille enintään 50 % alennuksen käyttömaksuista.

 

16.   Hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja palvelupäälliköt voivat myöntää yksittäisiä tutustumiskäyntejä liikuntahalleihin ja päättää kampanjahinnoittelusta erikseen mm. palveluiden markkinointitarkoituksiin.

 

Liitteet

9

8339/2016 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

Saku Kekäläinen

puh.  044 718 2515

Aija Jaatinen

puh.  044 718 2634

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Esa Pitkänen saapui kokoukseen klo 15.45 ja Hanna Happonen klo 15.47 tämän asian käsittelyn aikana.