Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2016 Pykälä 40


 

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

55 §

21.11.2016

 

§ 40

Asianro 6591/00.00.01.00/2016

 

 

Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 21.11.2016 55 §

 

 

Yleistä                                                      Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.

Kuopion ja Juankosken valtuustot ovat muodostaneet syksyllä 2016 kuntarakennelain ja yhdistymissopimuksen perusteella ns. osayhteisvaltuuston, joka toimii 1.1.2017 lukien Kuopion kaupunginvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan kuntavaaleissa 2017. 

Osayhteisvaltuusto on kokouksessaan 12.9.2016 valinnut yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen, joka toimii Kuopion kaupunginhallituksena siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu kesäkuussa 2017.

Yhdistyvien kuntien muiden luottamushenkilöiden toimet päättyvät kuntarakennelain mukaisesti kuntajaon muutoksen tullessa voimaan eli 1.1.2017. Tämän johdosta osayhteisvaltuuston on tarpeen vahvistaa muiden Kuopion kaupungin luottamushenkilöiden toimien jatkuminen 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes toimiin on valittu uudet luottamushenkilöt kuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2017.

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu siitä, että osayhteisvaltuusto vahvistaa loppuvuonna muiden toimielinten kokoonpanon ja luottamustehtävien jatkumisen siten, että lähtökohtaisesti Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkaisivat uuden kunnan luottamushenkilöinä 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes luottamustoimiin on valittu uudet henkilöt kuntavaalien jälkeen.

 

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa sovittiin lisäksi siitä, että Juankosken kaupunki nimeää syksystä 2016 lukien edustajansa puhe- ja läsnäolo-oikeudella seuraaviin Kuopion kaupungin lautakuntiin: perusturva- ja terveyslautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, kaupunkirakennelautakunta, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja tarkastuslautakunta.

 

                                            Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin välisen yhdistymissopimuksen mukaisesti yhdistyneen kunnan hallinto järjestetään Kuopion kaupungin 1.1.2017 voimassa olevan hallintomallin mukaisesti.

 

 

 

Lautakuntien kokoonpano

 

Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)           asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2)        henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3)        henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Palvelualueiden lautakunnat

 

Palvelualueiden johtosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan palvelualueilla olevien lautakuntien kokoonpano on seuraava:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.   

 

Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Perusturva- ja terveyslautakunnassa on väliaikaisesti 12 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen vuosina 2015–2016. 

 

Kaupunginvaltuusto nimeää jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

 

Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 5 jäsentä isäntäkunnasta ja 2 jäsentä Suonenjoen kaupungista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 

 

Isäntäkunnan valtuusto on valinnut jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja Suonenjoen kaupunki on valinnut varapuheenjohtajan.

 

Tarkastuslautakunta

 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntalain 71 §:n mukaan:

 

1)               kunnanhallituksen jäsen;

2)              apulaispormestari;

3)              henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4)             kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

5)              henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Tarkastussäännön 2 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

 

 

Keskusvaalilautakunta

 

Keskusvaalilautakunnan johtosäännön 2 §:n mukaan lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.  Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Siilinjärven kunnanvaltuusto kaksi (2) jäsentä ja molemmille henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja Siilinjärven kunnanvaltuusto varapuheenjohtajan.

 

 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehet

 

Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. 

 

Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Oikeusministeriö on vahvistanut Kuopion osalta lautamiesten lukumääräksi 36.

 

 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

 

Kiinteistönmuodostamislain 2 luvun 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt paikalliset olot tunteva henkilö.  Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Kuopion poliisialueen neuvottelukunta

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 15.3.1996/158 11 §:n  mukaan

poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan. 

 

Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten määrä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.  Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.  Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheen johtajana eikä varapuheenjohtajana.

                                           

Kaupunginvaltuusto on valinnut Kuopion poliisialueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 

Maaninka-neuvottelukunta

 

Maaninka-neuvottelukunnan toimintasäännön 2 §:n mukaan Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunta muodostetaan Maaningan alueen asukkaista. Esityksen Maaninka-neuvottelukunnan jäsenistä tekee Maaningan kunnanvaltuusto vuoden 2014 aikana.

 

 

Neuvottelukunnan toimikausi alkaa, kun kaupunginvaltuusto on nimennyt neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä hyväksynyt neuvottelukunnan toimintasäännön. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017.

 

 

Liitteet

 

6592/2016 Luottamushenkilöluettelo

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkavat entisissä toimissaan liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien valtuustokauden loppuun saakka. 

 

 

Päätös                              Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

1

6591/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion kaupungin nykyiset luottamushenkilöt jatkavat entisissä toimissaan liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien valtuustokauden loppuun saakka. 

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.