Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2016 Pykälä 110 

 

§ 110

Asianro 7086/02.02.00/2016

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017

 

 

 

 

 

Osayhteisvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 § 29 Kuopion kaupungin talousarvion 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 – 2020.

Palvelualueiden johtosäännön mukaan lautakunta hyväksyy palvelualueensa käyttösuunnitelman. Palvelualueiden toimintasäännöissä on lisäksi määräyksiä viranhaltijan oikeudesta päättää sisäisistä henkilöstöresurssisiirroista ja vastuualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön 7 §:n mukaan asiakkuusjohtaja päättää vastuualueensa käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta, ellei lautakunta ole vahvistanut käyttösuunnitelmassa jakoa.

Käyttösuunnitelman laatimista on ohjeistettu (konsernipalvelujen ohje 15.11.2015, vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje, keskeiset kohdat) seuraavasti:

Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Käyttösuunnitelmien laadinnassa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 22.2.2012 hyväksymän Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuuston 2.5.2012 hyväksymän henkilöstöohjelman ja 30.9.2013 hyväksymän palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman ohjeita ja periaatteita. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on noudatettava valtuuston päätöksen mukaista sitovuustasoa ja 14.11.2016 kokouksessa päätettyjä toimintaa ja määrärahoja koskevia lisäyksiä ja muutoksia.

 

Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviota on jouduttu sopeuttamaan annettuun talousarvioraamiin pääsemiseksi 9.125.000 euroa, mistä perusturvan palvelualueen osuus on 6.705.000 euroa ja terveydenhuollon palvelualueen osuus on 2.420.000 euroa. Raami ei mahdollista uusien asiakkuuksien kasvua etenkin vanhus- ja vammaispalveluissa. Ko. palvelujen uusien asiakkuuksien aiheuttama paine on edellä mainitun sopeuttamisen lisäksi 2.500.000 euroa.  Terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelma on erikoissairaanhoidon osalta 2,2 miljoonaa euroa pienempi kuin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvä Kuopion kaupungin kuntaosuus.

 

Perusturvan palvelualueen käyttösuunnitelmaan on sisällytetty sopeuttamistoimia 4.705.000 euroa. Käyttösuunnitelmassa perusturvan palvelualueen sopeutusta on alennettu 2 miljoonaa euroa olettaen, että kaupunginhallitus myöntää vastaavan määrän kohdentamattomista käyttövaroistaan. Mikäli tämä ei toteudu, joudutaan vastaavasti perusturvan palvelualueen käyttösuunnitelmaan kohdistamaan lisäsopeutusta.  Käyttösuunnitelmaan sisältyvistä sopeutuksista on liitteenä erittely. Euromääräisesti merkittävimmät sopeutukset perusturvan palvelualueella kohdistuvat vanhusten hoivapalveluissa Nilsiän Lokottaja- yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumisyksiköksi 540.000 euroa, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asumispalvelun ja päivätoiminnan tuotteistus ja laajentaminen palvelusetelin käytön piiriin 500.000 euroa, lapsiperhepalveluissa sijaishuollon ostopalvelujen vähentäminen 205.500 euroa ja aikuissosiaalityön palveluissa perustoimeentulotukeen ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle varatun määrärahan leikkaus 526.500 euroa. Vastaavasti terveydenhuollon palvelualueella merkittävimmät sopeutukset kohdistuvat avohoidon palveluissa vastaanottoyksikön asiakaspalveluostojen vähentäminen 300.000 euroa ja suun terveydenhuollon asiakaspalveluostojen vähentäminen 300.000 euroa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa päihdepalveluiden asiakaspalveluostojen vähentäminen 200.000 euroa. Kuntoutuspalveluissa henkilöstömenojen lisäyksistä pidättäytyminen ja kuntoutuspäällikön viran jäädyttäminen 167.000 euroa sekä sairaalapalveluissa tuottavuutta lisätään paikkamäärää lisäämällä 10 sairaansijalla nykyisellä henkilökuntaresurssilla 915.000 euroa.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina. Ict-palvelut Istekki Oy:n ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän  Servican ostopalvelut on myös budjetoitu tehtyjen sopimusten mukaisina.

 

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosesseissa samanaikaisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviovalmistelun kanssa. Lautakunnalle on raportoitu sisältökysymyksistä ja valmistelun etenemistä.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 hyväksymä talousarvio toimintakatteen tasolla on

 

- perusturvan palvelualueelle  140.454.217 euroa ja

- terveydenhuollon palvelualueelle  234.805.372 euroa,

- yhteensä 375.259.589 euroa.

 

 Käyttösuunnitelmaluonnos 2017 jaetaan esityslistan viiteaineistona.

 

                                                          Käyttösuunnitelmaa on käsitelty johtoryhmässä 22.11.2016 yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

1

Käyttösuunnitelma_2017.pdf

 

2

Sopeutus B_2017_ltk 20 12 2016.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Mikko Lankinen

puh. +358 044 718 6115

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Virpi Lempinen

puh.  044 7183122

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          Timo Kiviluoma                                                 puh. 044 7488200

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman ja Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen talousarvion 2017. Lisäksi perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat sopeutustoimenpiteet listan B mukaisena osana vuoden 2017 käyttösuunnitelmaa ja päättää hakea kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten kattamiseen.

                        

Palvelualueen tuloarvioiden ja toimintamenomäärärahojen jako on seuraava:


Perusturvan palvelualue:

toimintatuotot            28.403.628 €
toimintakulut          -168.857.845 €
toimintakate            -140.454.217 €


Terveydenhuollon palvelualue:

toimintatuotot            14.983.793 €
toimintakulut         -249.789.165 €
toimintakate           -234.805.372 €,

 

josta erikoissairaanhoidon palvelut
toimintatuotot                  300.000 €
toimintakulut          - 163.325.000 €
toimintakate            - 163.025.000 €Isäntäkuntapalvelut:
toimintatuotot              3.350.000 €
toimintakulut              -3.350.000 €
toimintakate                                   0 €

 

Päätös                                            Merkittiin, että lautakunnan jäsenille on jaettu sähköpostitse Kuopion perheasian neuvottelukunnan kannanotto 1.12.2016 sosiaali- ja terveyslautakunnan säästösuunnitelmiin.

 

                                                          Lisäksi lautakunnan jäsenille jaettiin Kuopion Ensikotiyhdistys ry:n selvitys tapaamispaikkatoiminnasta sekä perusturvan ja terveydenhuollon kuukausiraportit tammi-marraskuulta 2016.

 

Kokouksen alussa puheenjohtaja esitti, että palvelualuejohtajan ja mahdollisten asiakkuusjohtajien esittelypuheenvuorojen jälkeen käydään asiassa ensin yleiskeskustelu, sen jälkeen käsitellään liitteessä esitetyt sopeuttamistoimenpiteet ja viimeisenä käsitellään käyttösuunnitelman tekstiosio. Käsittelytapa ja –järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Yleiskeskustelu

 

Lautakunta kävi yleiskeskustelun käyttösuunnitelmasta 2017.

 

Sopeuttamistoimenpiteet

 

Puheenjohtaja esitti, että sopeuttamistoimenpiteet käydään läpi avain- ja palveluprosesseittain. Käsittelytapa ja –järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Tapio Tolppanen poistui kokouksesta klo 15.58 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Lisäksi merkittiin, että jäsen Antti Kivelä poistui klo 16.25 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Sopeutuslistan kohtien 28 – 30 kohdalla todettiin, että sopimusmalli arvioidaan uudestaan vuonna 2017.

 

Palvelualuejohtajan päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti yksimielisesti, että kohdan 36 sopeuttamistoimenpiteitä ei tehdä, jolloin sopeutus on nolla (0) euroa.

 

Palvelualuejohtajan päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti yksimielisesti, että eläkeselvittelyihin tehdään 10.000 euron sopeutus, jolloin määrärahaan varataan 200.000 euron sijasta 190.000 euroa.

 

Tietohallintoa koskevat kohdat 39, 55 ja 56 yhteensä 109.200 euroa kohdennetaan tarkemmin käyttösuunnitelman sisällä ja palautetaan siltä osin uudelleen valmisteltavaksi.

 

Tekstiosio

 

Palvelualuejohtajan päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti yksimielisesti, että luvusta 6 tietohallinnon kehittäminen poistetaan Kansa-hanketta koskeva kappale kokonaisuudessaan.

 

 

 

                                                          Lautakunta päätti yksimielisesti, että viranhaltijat voivat tehdä käyttösuunnitelman tekstiin kansliatoimenpiteinä vähäisiä muutoksia.

                                                         

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti käyttösuunnitelman vuodelle 2017 palvelualuejohtajan ehdotuksen mukaisesti ja edellä olevilla muutoksilla.