Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2016 Pykälä 111


 

 

§ 111

Asianro 8511/05.04.01/2016

 

 

Palvelusetelin laajentaminen erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien palveluihin Kuopion alueella 1.1.2017 alkaen

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki on IS-Hankinta Oy:n toimeksiantona kilpailuttanut kehitysvammaisten asumispalvelut kesällä 2016. Tarjouspyynnön mukaan nykyisellä jo palvelujen piirissä olevalla asukkaalla on myös mahdollisuus vaihtaa valituksi tulleeseen asumispalveluyksikköön tai ottaa vastaan palveluseteli, mikäli asukas ei halua vaihtaa nykyistä asumispalveluyksikköä. Kuopion kaupunki voi myös harkita palvelun tuottamista omana toimintana.

 

Valinnanvapauden vahvistaminen on ajankohtainen, koska osana tulevaa

sote-uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen hallitus sopi 29.6.2016 valinnanvapauslainsäädäntöä ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskevasta jatkovalmistelusta, ja tämän hetkisen tiedon mukaan lakipaketti valinnanvapausmallista annettaisiin eduskunnalle tammikuussa 2017. Valinnanvapauslainsäädännön valmistumiseen saakka palvelusetelilaki määrittelee valinnanvapauden periaatteet.

 

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) sekä siihen liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009) ovat tulleet voimaan 1.8.2009.  Palvelusetelilaki määrittelee palvelusetelin käytön periaatteet vaihtoehtoisena palveluiden järjestämistapana.

 

Kunnat päättävät palvelusetelin hinnoittelusta, käytöstä ja laajuudesta. Kunta hyväksyy sellaiset palveluntuottajat, jotka täyttävät sekä lakisääteiset että kunnan asettamat hyväksymisehdot (palvelun tuottamisen ehdot on kuvattu kilpailutusasiakirjoissa). Kunnalla on myös velvollisuus pitää

luetteloa palveluntuottajista. Palvelusetelin käyttö perustuu asiakkaan valinnan vapauteen. Palvelun käyttäjälle tarjotaan palvelusetelin avulla vahvempi rooli palvelun sisällöstä päättämiseen.

 

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas solmii itse sopimuksen palveluntuottajan kanssa palveluiden antamisesta. Sopimussuhdetta säätelevät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Palvelusetelilain mukaan kunta on kuitenkin palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, joten palveluntuottajien tulee noudattaa kunnan salassapito- ja asiakirjasäädöksiä sekä rekisterinpitosäädöksiä. Asiakirjat tulee pitää erillään palveluntuottajan muusta toiminnasta. Asiakirjat ovat myös julkisuuslain tarkoittamalla tavalla viranomaisen asiakirjoja ja niiden luovuttamisesta päättää kunta. Palvelusetelin käyttöönotto turvaa asiakkaan palvelun jatkuvuuden myös tilanteessa, jossa kilpailutuksen kautta vaihtoehtona olisi palveluntuottajan vaihtuminen.

 

Kuopion kaupungilla on selkeä tarve turvata erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien palveluiden jatkuvuus noin 20 asiakkaan osalta. Samalla palveluseteli monipuolistaa ja tehostaa palveluiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta, kehittää yhteistyötä ja molemminpuolista osaamista. Lisäksi palveluseteli edesauttaa palvelumarkkinoiden kehittymistä ja tukee kumppanuutta.

 

Vuodelle 2017 tavoitteena on laajentaa palvelusetelin käyttöä 1.1.2017 alkaen vain erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien asumispalveluihin mukaan lukien lakisääteinen erityisen vaativa päivätoiminta. Palveluseteliä ei toistaiseksi avata käyttöön mm. palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. On tarkoituksenmukaista saada palveluseteli nopeasti käyttöön, joten sujuvin tapa saada palveluseteli käyttöön 1.1.2017 on, että hyödynnetään uusia sopimuskumppaneita palvelusetelituottajien valinnassa.

 

Erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien palveluseteli on tarkoitettu sellaisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea tai henkilöille, jotka erityispiirteidensä vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa ja perushoidollista tukea. Toiminnan suunnittelu perustuu mm. autismitietouteen, erityistukea tarvitsevien kehitysvammaisten tietouteen, ja lähtökohtana on aina kuntoutuksellisuus. Palvelusetelituottaja on perehtynyt autismin kirjon asiakkaiden kommunikoinnin tukemiseen, autismiin liittyvään erityisosaamiseen ja autismikuntoutukseen liittyvään erityisosaamiseen sekä autismin kuntoutusmenetelmiin. Palvelu on vahvasti strukturoitua ja apuvälineenä käytetään lisäksi mm. kuvia ja esineitä sekä tilasuunnittelua asiakkaiden erityistarpeet huomioivaksi. Tilat täyttävät esteettömyyden vaatimukset palvelun tuottamiseksi.

 

Palvelusetelilainsäädännön mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta muun muassa omana tuotantona, joten kunta määrittelee realistisen palvelusetelin, jolla palvelu voidaan tuottaa.

 

Asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisesta tulee palvelusetelilain mukaan ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon. Asiakkaalla ei siten ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, mutta tällöin kunnan tulee ohjata asiakas kunnan muulla tavoin (oma toiminta, ostopalvelut) järjestämien palvelujen piiriin.

 

Vaikutusten arviointi                Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Palvelusetelin käyttöönotto turvaa asiakkaan palvelun jatkuvuuden myös tilanteessa, jossa kilpailutuksen kautta vaihtoehtona olisi palveluntuottajan vaihtuminen.

 

PoSoTe-vaikutusten arviointi

 

                                                          Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta ja ennakoi valinnanvapauden laajentumista valinnanvapauslainsäädännön myötä.

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää

 

1)      ottaa 1.1.2017 alkaen käyttöön ns. tasasuuruisen palvelusetelin erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien palveluihin,

2)      valita palveluntuottajat niistä palveluntuottajista, jotka ovat sopimustuottajia vuoden 2017 alusta lukien eli palvelusetelituottajia vuonna 2017 ovat Attendo Oy, Esperi Care Oy, Mehiläinen Oy, Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy ja Savon vammaisasuntosäätiö,

3)      vahvistaa palvelusetelin hinnaksi erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien:

-         asumispalveluun 195,88 €/vrk

-         erityisen vaativaan osapäivätoimintaan 67,06 €/toimintapäivä

-         erityisen vaativaan kokopäivätoimintaan 134,13 €/toimintapäivä eli

-         kokonaispalvelun (asuminen ja päivätoiminta) palvelusetelin hinta on joko osapäivätoiminnalla 262,94 €/vrk ja kokopäivätoiminnalla 330,01 €/vrk,

4)      että asiakkaille laaditaan henkilökohtainen ja kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma palvelusetelin käyttöön ottamiseksi,

5)      todeta, että asiakas maksaa normaaliin tapaan vuokran ja ylläpitomaksun (mm. ateriat ja siivous),

6)      että vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto järjestävät palvelusetelituotannon samalla tavoin kuin aikaisemmin ns. ryhmäasumisen setelin eli palveluseteli myönnetään viranhaltijapäätöksellä ja

7)      todeta, että palveluseteli on asiakkaan kannalta kohtuullinen ja perustuu oman tuotannon hinnoitteluun ja hinnoittelussa on huomioitu erityisen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja autistien palvelun kokonaisuus, joten asiakkaalle ei hinnoittelun perusteella jää omavastuuosuutta.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tarja Hoffrén

puh.  044 718 3101

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.