Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2016 Pykälä 114 

 

§ 114

Asianro 8613/02.05.00.00/2016

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2017

 

 

 

 

 

                                                         

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992).

 

Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää tai joiden osalta ei ole säädetty enimmäismääristä (palvelusta aiheutuvia kustannuksia ei voida kuitenkaan asiakasmaksulla ylittää).  Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.

 

Valtioneuvosto antoi 19.11.2015 asetuksen (1350/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Uudet maksut tulivat voimaan 1. tammikuuta 2016. Asetuksella tarkistettiin maksuja tulorajoja laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotettiin hallitusohjelman mukaisesti. Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotettiin lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran.

 

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

 

Sivun sisältö

 

Asetukseen (1350/2015) sisältyvät keskeiset muutokset

 

Indeksikorotus koski kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistettiin maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tuli noin 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin noin 1,78 prosentin korotus.

 

Tasasuuruisten asiakasmaksujen noin 27,5 prosentin erilliskorotuksella tavoiteltiin hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään. Asiakasmaksujen maksukertymän erilliskorotus painottui selkeästi terveydenhuollon maksuihin, koska tulosidonnaisia asiakasmaksuja saa nostaa vain indeksikorotuksen verran ja tietyissä tapauksissa maksu saattaa näissä maksuissa jopa hieman laskea kuluvan vuoden tasosta. Tasasuuruisten asiakasmaksujen maksukatto nousi vuoden 2016 alusta 12 euroa, ollen 691 euroa. Käyttövara nousi kaksi euroa, 107:n euroon. Euromääräisesti asiakasmaksujen ylärajoja korotettiin vajaasta kolmesta eurosta noin 12 euroon.

 

Muutokset vuodelle 2017

 

Asiakasmaksutaksaan on tehty asetuksen 1350/2015 mukaiset korotukset enimmäismääräisinä vuodelle 2016. Vuodelle 2017 asiakasmaksutaksaluonnokseen ei ole tehty tasokorotuksia eivätkä indeksit ole aiheuttaneet myöskään korotustarvetta. Joitakin taksan tarkistuksia on tehty tukipalvelumaksuihin, kuten ateriapalveluihin. Perusteena on kyseisissä tukipalveluissa noussut kustannustaso.

 

Asiakasmaksutaksaluonnokseen ei ole tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia, vaan lähinnä muutamiin yksittäisiin tekstikohtiin tarkennuksia. Liitteenä olevassa asiakasmaksutaksaluonnoksessa on asiakasmaksujen muutosehdotukset merkitty punaisella ja sulkuihin on merkitty nykyinen asiakasmaksu.

 

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Jos asiakas on tyytymätön maksun määräytymiseen, hän voi hakea oikaisua palvelusta vastaavalta toimielimeltä (perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto).

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2017 talousarviossa asiakasmaksut on budjetoitu siten, että maksutuottojen kokonaiskertymä pysyy vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna samalla tasolla. 

 

Liitteenä on hinnasto perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella perittävistä asiakasmaksuista vuodelle 2017.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun turvaaminen ja kaupungin kustannusten hallinta.

 

PoSoTe-vaikutusten arviointi

 

                                                          Ei PoSoTe-vaikutusta.

 

 

 

 

 

Esitys                                              Talouspäällikkö Timo Kiviluoma

 

                                                         

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan hinnaston mukaiset perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2017.

 

 

 

 

Liitteet

10

Asiakasmaksut 2017 vertaillen.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy  talouspäällikön esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että asiakasmaksutaksassa kehitysvammahuollon asumispalvelujen ylläpitomaksuissa on virheelliset hinnat seuraavasti:

 

                                                          aamupala         2,00 €

                                                          lounas                6,15 €

                                                          päiväkahvi        1,20 €

                                                          päivällinen       4,15 €

                                                          iltapala               1,50 €

 

                                                          Ateriahinnat säilyvät edelleen vuoden 2016 tasolla seuraavasti:

 

                                                          aamupala         1,50 €

                                                          lounas                6,00 €

                                                          päiväkahvi        1,00 €

                                                          päivällinen       4,00 €

                                                          iltapala               1,50 €

 

                                                          Lisäksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan ateriahinnoittelussa on virheelliset hinnat seuraavasti:

 

                                                          Aamupala ja välipala                                              2,00 €

                                                          Lounas                                                                         6,15 €

                                                          Kahvi/tee/mehu sis. kahvileivän                      1,20 €

 

Ateriahinnat säilyvät edelleen vuoden 2016 tasolla seuraavasti:

 

Aamupala ja välipala                                              1,50 €

Lounas                                                                         6,00 €

Kahvi/tee/mehu sis. kahvileivän                      1,00 €

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen ja edellä olevalla muutoksella.