Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 26 

 

§ 26

Asianro 4536/10.02.03/2014

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Maljalahti 3-1-6 (Mäkikadun tukikohta)

 

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

                                                          Kaupunkisuuunnittelupalvelut

 

                                           

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan entiselle kaupungin varikkotontille 3-1-6 asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumiskäyttöön tarkoitettujen tilojen toteutus.  Kaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kaksi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Ehdotusta ei ole muutettu niiden johdosta.  Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Hatsalankadun, rautatien ja Mäkikadun välisellä alueella, aivan ruutukaavakeskustan pohjoisreunalla. Aluerajaus on supistunut valmisteluvaiheen rajauksesta.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 30.11.2016. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 5.12.2016–12.1.2017. Aineisto on toimitettu tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto toimitettu tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Lausunnot on saatu Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta. Ehdotuksesta jättivät samansisältöisen muistutuksen Asunto Oy Kuopion Hatsalankatu 33 (3-2-10) ja Asunto Oy Kuopion Asemakatu 46 (3-2-11).

 

Muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

                                                                                                                                  

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu. 

 

Vaikutusten arviointi                Uudisrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa, mutta naapuruston asukkaat saattavat kokea asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen heikennyksenä olevaan tilanteeseen. Muutoksella on kuitenkin positiivisia vaikutuksia asuntotuotantoon ja yritysvaikutukset ovat myönteisiä, koska rakentamisen aikaisen toiminnan lisäksi uudisrakentaminen lisää keskustan palvelujen kysyntää ja edesauttaa näin niiden säilymistä.

 

Täydennysrakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukaista, koska se tiivistää kaupunkirakennetta ja tontin tehokkaampi käyttö vähentää osaltaan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua. Liikennemäärät eivät olennaisesti muutu; tosin varikkotoiminnan lopettamisen myötä raskaan liikenteen määrä alueella vähenee, joten tältä osin liikenteelliset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

15

4536/2014 Lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

Viiteaineisto

1

4536/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

4536/2014 havaintoaineisto = rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

3

4536/2014 kaavaselostuksen liitteet 1...3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

4536/2014 kaavaselostuksen liitteet 4...9 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

4536/2014 selostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.