Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2017 Pykälä 31 

 

§ 31

Asianro 98/10.03.01.00/2017

 

 

Lokkitien katusuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

                                                          Kaupunkisuunnittelupalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Lokkitietä (välillä Museopirtintie-Keskustie). Nähtäville asetettava katu sijaitsee Melalahden kaupunginosassa (40) Riistavedellä.

 

Lähtökohdat                                Lokkitie on nykyinen katu, joka sijoittuu Melalahden kaupunginosaan Riistavedellä. Kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksien ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi välille Museopirtintie-Keskustie rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä kadun pohjoisreunaan.

 

Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen, kaava on hyväksytty vuonna 1977. Lokkitien katualue ja kadun eteläpuolella sijaitsevat Vaarunkenttä sekä Melanpuisto ovat kaupungin maanomistuksessa. Katualueen pohjoispuolella olevat asuintontit ovat kaikki yksityisessä maanomistuksessa. Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Pohjois-Karjalan sähkö muuttaa kadun rakennustöiden yhteydessä nykyiset ilmasähköjohdot maakaapeleiksi.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Lokkitie (välillä Museopirtintie-Keskustie) on noin 350 metriä pitkä pientaloalueen nykyinen kokoojakatu, jonka varrella sijaitsee nykyisiä rivi- ja omakotitaloja. Ajoradan leveys on nykyisin noin 6.00 metriä. Uudessa tilanteessa ajorata kavennetaan 5.00 metriseksi ja sille rakennetaan kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun pohjoisreunaan sijoitetaan 3.00 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Uusi kevyen liikenteen väylä liittyy nykyisiin väyliin Museopirtintien ja Keskustien liittymissä. 

 

Uuden kevyen liikenteen väylän takareuna sijoitetaan likimain nykyinen asfaltin reunan kohdalle. Uutta ajorataa levitetään nykytilasta kohti katualueen eteläreunaa. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin sijoitetaan ns. yliajettava betoninen reunakivi, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun eteläreunaan ei asenneta reunakiveä.

 

Noin paaluvälille 220–260 kadun eteläreunaan sijoitetaan 2.00 metriä leveät kadunvarsipysäköintipaikat yhteensä viidelle henkilöautolle. Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla kaksi hidastetöyssyä ajonopeuksien alentamiseksi. Töyssymallina käytetään asfaltista muotoiltuja ns. ympyränkaaritöyssyjä, jotka on mitoitettu ajonopeudelle 40 km/h.

 

Nykyisten asuinrakennusten ajoneuvoliittymät säilytetään nykyisillä paikoillaan ja rakennetaan tarvittavilta osin uudelleen kadun rakennustöiden yhteydessä.

 

Tasaus ja kuivatus                      Kadun tasaus on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja myötäilee nykyistä tasausta. Kadut kuivatetaan reunakivin, jiirein ja sivuojin uusin ja nykyisiin hulevesikaivoihin. Katujen hulevedet ohjataan Vaarunkentän ja Melanpuiston suuntaan nykyisiin avo-ojastoihin sekä alueen nykyiseen hulevesiviemäriverkostoon Museopirtintien liittymässä.

 

Kadun pohjoisreunan nykyinen avo-ojapainanne muotoillaan viherkaistalle uudelleen. Nykyiset ajoneuvoliittymien rummut asennetaan tarvittaessa uudelleen.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata, pysäköintipaikat ja kevyen liikenteen väylä päällystetään asfaltilla. Kadun pohjoisreunan viherkaistat nurmetetaan ja eteläreunan viherkaistalle asennetaan murskepiennar. Noin paaluvälillä 300–340 Melanpuistoon ulottuva katuluiska verhoillaan kunttamaalla ja luiskaan istutetaan metsämäntyjä.

 

Kadun nykyiset valaisinpylväät valaisimineen uusitaan.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                 Ajorata on kunnossapitoluokassa III ja kevyen liikenteen väylä II.

 

Kustannukset                              Lokkitien kokonaiskustannusennuste on n. 150 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Kadun rakentaminen aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2017.

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista.

 

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Asukastilaisuutta ei ole kohteen osalta erikseen pidetty vaan katualueeseen rajautuville kiinteistöille lähetettiin alkuvuodesta 2017 tiedote saneerauksesta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

25

98/2017 Sijaintikartta

 

26

98/2017 Asemapiirustus ja poikkileikkaus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.