Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.04.2017/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 135

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

 

 

Oikaisuvaatimus/elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasääntö

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                                                      Tapahtumajohtaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 19.12.2016 § 405. Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan  päätöksen kumoamista ja asian palauttamista takaisin valmisteluun oikaisuvaatimuksessa tarkemmin esitetyin perustein.

 

                                                      Oikaisuvaatimuksen johdosta asiassa voidaan todeta seuraavaa:

 

                                                      Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2016 § 56 osana palvelualueorganisaation jatkokehittämistä, että vetovoimaisuuden palvelualue ja konsernipalvelu yhdistetään 1.1.2017 lukien yhdeksi palvelualueeksi, jonka nimeksi tulee Elinvoima- ja konsernipalvelut. Palvelualueelle muodostettiin kaksi vastuualuetta: Konsernipalvelut ja Elinvoimapalvelut. Valtuuston päätöksen mukaan mm. tapahtumiin liittyvä koordinointi ja tuki keskitetään elinvoimapalveluihin.

 

                                                      Kaupunginhallituksen 19.12.2016 hyväksymällä toimintasäännöllä on sittemmin saatettu kaupunginvaltuuston päättämä organisaatiouudistus voimaan ja samalla aiemmin voimassa olleet konsernipalvelun toimintasääntö                           ja vetovoimaisuuden palvelualueen toimintasääntö on kumottu.

 

                                                      Uudessa toimintasäännössä markkinointi-, viestintä ja asiakaspalvelu-palveluyksikön tehtäviä on täsmennetty lisäämällä tehtäväluetteloon tapahtumatukea koskeva osuus kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä asiakaspalveluista tarjoten eri asiakasryhmille ohjausta ja neuvontaa.

                                                      

Tapahtumanjärjestäjien tarvitsemia keskeisiä palveluita ovat olleet tapahtu-mia koskevat luvat, tilat sekä avustukset. Näiden palveluiden osalta ei tapah-du muutosta. Lupia koskevat palvelut kuuluvat ensisijaisesti kaupunkiympä-ristön palvelualueelle, kaupungin tiloja koskevat palvelut on ensisijaisesti hy-vinvoinnin edistämisen palvelualueella ja avustukset päätetään tapahtumaryhmän valmistelun perusteella kaupunginhallituksessa ja kaupunginjohtajan päätöskokouksessa. Tapahtumille myönnettävää tukea arvioidessa käytetään apuna tapahtumien vaikuttavuuden arviointimallia. Tapahtumajärjestäjien viestintää ja markkinointia koskevasta yhteistyöstä sovitaan niin kuin tähänkin asti osana markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut palveluyksikön normaalia palvelua.  Palvelualueorganisaation jatkokehittämisen seurauksena markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut palveluyksikössä ei tapahdu henkilöstömuutoksia ja tehtävät tullaan hoitamaan pääosin nykyisellä henkilökunnalla. Myöskään tapahtumajohtajan virka ei ole siirtynyt palveluyksikköön muutoksen yhteydessä.

 

Kuntalain 16 §:n mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä laissa säädetyllä tavalla ja valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.9.2016 on muutettu päätöksessä tarkemmin määritellyin tavoin hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä ja henkilöstöasioista annettua johtosääntöä. Kaupunginvaltuuston päätös on kohdistunut kaupungin hallinnon järjestämistä koskevien johtosääntöjen muuttamiseen, jossa osana kokonaisuutta on myös elinvoima- ja konsernipalvelujen järjestäminen. Tarkemmat määräykset hallinnon järjestämiseksi on annettu puolestaan elinvoima- ja konsernipalvelun osalta kaupunginhallituksen 19.12.2016 hyväksymällä toimintasäännöllä.   

 

Yksittäisen työntekijän osalta muutokset työtehtävissä tehdään yleisesti otta-                  en ja tarvittaessa sopimalla työsopimuksen muuttamisesta tai virantoimitusvelvollisuutta                           muuttamalla kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain        (304/2003) säätämää menettelytapaa noudattaen.  Kaupunginhallituksen                päätöksen 19.12.2016 perusteella ei kuitenkaan ole ollut tarvetta ryhtyä muuttamaan tapahtumajohtajan virantoimitusvelvoitteen sisältöä, eikä tarvetta             erilliseen kuulemiseen ole ollut.

 

                                                       Oikaisuvaatimus ei siten anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

                                                     

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

Liitteet

6

7550/2015 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että hallintojohtaja Heikki Vienola, markkinointijohtaja Kirsi Soininen ja strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Pöytäkirjanpitäjänä asiakohdassa toimi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa