Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 6097/10.03.00.00/2017

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-33-2-7 / Kukkaroniemenkatu 2 / rakennustarkastajan päätös 10.7.2017 § 671 (D 17-659-R) / Rakennuslupa ja aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta/ viisi luhtitaloa, kaksi autokatosta ja polkupyöräkatosta sekä jätekatos

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                          Tiivistelmä

                                                         

                                                          Rakennustarkastaja on 10.7.2017 § 671, lupatunnus 17-659-R myöntänyt rakennusluvan tontille 297-33-2-7, osoitteeseen Kukkaroniemenkatu 2 70840 Kuopio, viiden luhtitalon, kahden autokatoksen, kahden polkupyöräkatoksen sekä jätekatoksen rakentamiseen. Rakennusluvan yhteydessä on myönnetty MRL 144 §:n mukainen aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta 12 000 euron vakuutta vastaan maanrakennustöiden, perustusten ja kellarin rakentamiseen sekä piharakennusten rakentamiseen. Luvan hakija on toimittanut vakuuden rakennusvalvontaan 27.7.2017.

 

Naapurikiinteistön 297 -33-3-8 omistajat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimukset 26.7.2017.

 

Rakennustarkastaja on pyytänyt luvan hakijalta vastinetta 27.7.2017.

 

Luvan hakija on toimittanut vastineen 27.7.2017.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Lautakunta ei tutki oikaisuvaatimuksia.

 

Perustelut

 

Oikaisuvaatimukset eivät ole saapuneet määräajassa, joten lautakunnan on jätettävä ne tutkimatta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n 2 ja 3 momentin mukaan kunnan viranomaisen päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 97 §:n mukaan julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen

tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä. Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään oikaisuvaatimuksen

tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

 

Muutoksenhaun kohteena oleva rakennuslupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 12.7.2017, jolloin sen on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

 

Päätöksen antamisesta on ilmoitettu valtuustotalon ilmoitustaululla 11.7.2017. Julkipanokuulutus on poistettu ilmoitustaululta 27.7.2017, joten ilmoitus on ollut ilmoitustaululla vähintään oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun ajan.

 

Rakennuslupapäätöksessä ja siihen liitetyssä oikaisuvaatimusohjeessa on todettu muun muassa seuraavaa.

 

Rakennustarkastaja antaa päätöksen julkipanon jälkeen 12.7.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 26.7.2017.

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.7.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa edellä mainitusta päivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen sähköpostiosoitteeksi on ilmoitettu rakennusvalvonnan asiointiposti rakennusvalvonta(at)kuopio.fi.

 

Valtuustotalolla sijaitsevan alueellisen rakennusvalvonnan virka-aika on maanantaista keskiviikkoon klo 8-15.30 (kesä-, heinä- ja elokuun aikana klo 15:00 saakka). Torstaisin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-14.

 

Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentti edellyttää, että oikaisuvaatimus toimitetaan viranomaiselle ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on siten toimitettava perille ennen viraston aukioloajan päättymistä riippumatta siitä, toimitetaanko valituskirjelmä postitse, sähköpostitse tai jollain muulla tavalla.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden on katsottava saaneen päätöksestä tiedon päätöksen antopäivänä 12.7.2017. Oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on ollut keskiviikko 26.7.2017.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät; kiinteistön 297-33-3-8 omistajat ovat molemmat erikseen toimittaneet samansisältöisen oikaisuvaatimuksen rakennusvalvonnan asiointisähköpostiin. Toisen kiinteistön 297-33-3-8 omistajan viesti on saapunut sähköpostijärjestelmään 26.7.2017 kello 21:44 ja toisen omistajan viesti 26.7.2017 kello 21:51.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden olisi tullut toimittaa oikaisuvaatimuksensa rakennusvalvontaan viimeistään keskiviikkona 26.7.2017 kello 15.00. Oikaisuvaatimukset on toimitettu rakennusvalvontaan sähköposteilla, jotka ovat saapuneet 26.7.25017 kello 21.44 ja 21.51. Oikaisuvaatimukset ovat siten saapuneet myöhässä.

 

Koska oikaisuvaatimuksia ei ole tehty määräajassa, lautakunta jättää ne hallintolain 49 c §:n 2 momentin nojalla tutkimatta.

 

Sovelletut lainkohdat

 

Tekstissä mainitut sekä

Maankäyttö- ja rakennuslaki 142 § 1 mom. ja 187 § 1 ja 2 mom.

Hallintolainkäyttölaki 34 § 2 mom.

Hallintolaki 46 §, 7 a luku

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 § ja 10 §

 

 

Liitteet

1

6097/2017 Kiinteistön 297-33-3-8 omistajien oikaisuvaatimukset

 

2

6097/2017 Vastine

 

Viiteaineisto

*

6097/2017 Rakennustarkastajan päätös 10.7.2017 § 671

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa