Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2017/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 22

Asianro 500/10.03.00.02/2017

 

 

Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Kuljetus Taattola Oy / Nilsiä, Kuopio (297-499-18-52)

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Kuljetus Taattola Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Nilsiässä tilalta Mäntylä 18:52. Lupaa haetaan 15 vuodeksi noin 3,7 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 270 000 m3. Samalla haetaan lupaa toiminnan jatkamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kyseessä on vanha maa-ainesten ottamisalue.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

Vaikutusten arviointi                 Päätöksellä on positiivinen vaikutus alueen yritystoimintaan.

 

Hakija                                           Kuljetus Taattola Oy

Vuotjärventie 904

                                                      73320 Nilsiä

 

Asian vireilletulo                        Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 10.1.2017.

 

Hakemuksen sisältö                  Kuljetus Taattola Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Nilsiässä tilalta Mäntylä 18:52. Lupaa haetaan noin 3,7 hehtaarin alueelle 15 vuodeksi. Samalla haetaan lupaa toiminnan jatkamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 270 000 m3, ja vuotuinen ottomäärä 18 000 m3. Alimman ottotason (+109.00, N2000) ja pohjaveden pinnan väliin arvioidaan jäävän noin 2 metrin suojakerros.  Ottosuunnitelman mukaan jälkihoitotyönä ottorintaukset luiskataan kaltevuuteen 1:3.

 

Alueelle on aikaisemmin myönnetty maa-ainelupa 20.3.2003 § 38, Nilsiä. Maa-aineslupa on umpeutunut 1.3.2016. Lisäksi toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa murskaukselle 31.12.2022 saakka, 16.10.2012 § 51 , Nilsiä.

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunniteltu ottamisalue sijoittuu Kuljetus Taattola Oy:n betonitehtaan välittömään läheisyyteen. Alue sijoittuu harjujaksoon, jossa on harjoitettu maa-ainesten ottamista jo vuosia. Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Eo-merkinnällä.

 

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

 


 

Ottamisalue on paikallistien Nilsiä -Vuotjärvi varressa.

Suunnitelma-alue on haja-asutusaluetta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat yli 300 etäisyydellä. Ottoalueen länsipuolella on Kokkolampi, jonka vedenpinta on tasolla +117,6 m. Suojavyöhyke lampeen on noin 100 m ja lammen ja ottoalueen välissä kulkee paikallinen maantie. Lammen pinta on kahdeksan metriä korkeammalla kuin alin ottotaso, joten niiden välissä on vettä pidättävä kerros tai kalliokynnys.

 

Asian käsittely                            Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu valtuustotalon ilmoitustaululla 7.3.2017-7.4.2017. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu naapureita.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot ja annetut vastineet

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen  liikenne ja infrastruktuurin vastuualue on antanut lausunnon 15.3.2017 eikä sillä ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on antanut hakemuksesta lausunnon 5.5.2017. Lausunnossa todetaan, että toiminnan vaikutuksia on seurattava pohjavedenpinnan ja laadun osalta pohjavesiputkista ja alueen kaivoista. Toiminnasta aiheutuvat mahdolliset vuodot maaperään on estettävä asianmukaisilla suojauksilla. Toiminta-alueelle on tehtävä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle. Jälkihoitotoimenpiteinä alueelle on muodostettava kunnollinen kasvualusta. Murskaustoimintaa ei saa sijoittaa alle 300 etäisyydelle asutuksesta.

 

                                                      Hakija on antanut vastineensa  lausunnoista 11.8.2017. Hakija on valmis tarkkailemaan pohjaveden pinnantasoa ja laatua. Hakija on kuvannut hakemuksessa mahdollisia päästöjä maaperään ja niiden estämistä. Vahinkotapauksia varten laaditaan valmiussuunnitelma. Jälkihoitotoimenpiteet on esitetty hakemuksessa. Hakija on todennut hakemuksessa, että lähin asuinkiinteistö on 320 m etäisyydellä ja vapaa-ajanasunto 270 m etäisyydellä. Murska voidaan sijoittaa yli 300 m etäisyydelle.

 

 

Esitys                                            Kuljetus Taattola Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 10.1.2017 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

1.      Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,7 ha alueelta. Ottamismäärä on enintään 270 000 m3.

2.      Alin kaivutaso on +109,0  m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon maakerros.

3.      Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

4.      Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

5.      Alueelle on asennettava pohjavesiputki, josta voidaan tarkkailla pohjaveden korkeutta ja ottaa pohjavesinäyte.

Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata toiminta-alueelle asennettavasta pohjavesiputkesta sekä Kaipaisentien varressa olevasta pohjavesiputkesta. Lisäksi on tarkkailtava Kokkolammen vedenkorkeutta. Tarkkailu on tehtävä vuosittain keväällä ja syksyllä. Pohjaveden korkeuden tarkkailuun voidaan käyttää myös lähialueen kaivoja.

Pohjaveden laatunäyte tulee ottaa ennen toiminnan jatkamista, kaksi kertaa toiminnan aikana sekä toiminnan loputtua toiminta-alueelle asennettavasta pohjavesiputkesta sekä Kaipaisentien varressa olevasta pohjavesiputkesta. Pohjavesinäytteistä tehtävät määritykset ovat: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Ottamisen aikana tulee varautua muutoksiin analyysivalikoimassa.

Vuotuiset tarkkailutulokset on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluille ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

6.      Kaivualueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

7.      Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran 1.10.2022. Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille.

8.      Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Rinteiden kaltevuutta voidaan maiseman elävöittämiseksi vaihdella niiden eri osissa.

9.      Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia. Pohjatasolle ja luiskiin on levitettävä vähintään 20 cm:n kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle on rakennettava ensisijaisesti alueelta kuorituista pintamaista ja hiekasta sekoittaen vähintään 5 cm:n paksuinen orgaanista ainesta sisältävä kasvualusta. Hiekkaisella alueella kasvualustan voi rakentaa suoraan pohjamaan pintaosaan. Viimeistelytöiden jälkeen ottamisalueelle tulee kylvää alueelle luonteenomaisia kasvilajeja sekä istuttaa sekapuustolle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.


 

10.   Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

11.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

12.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 14490 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 1.10. 2033 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

Toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun voimassa olevan  taksan mukaisesti toistaiseksi 1309 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään asian vireille tullessa voimassa olleen vahvistetun taksan mukaisesti 3045,00 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 350 euroa (alv 24%).

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 1.10.2032 saakka.

Perustelu                                    Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, koska kyseessä on jo olemassa oleva toiminta.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Lisäksi puustoa ja muuta kasvillisuutta uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Näin ollen maisemakuva ei turmellu ja alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään riittävän paksu suojakerros ja pohjaveden laatua sekä pinnankorkeutta seurataan. Ottamistoiminnan jälkeen tiivistyneet teiden ja varastoalueiden pohjat pehmennetään ja alueen jälkihoidossa käytetään vettä läpäiseviä maa-aineksia.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta ja puustoa sekä muuta kasvillisuutta uusitaan ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen. Huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 §49 ja 18.6.2017 § 52)

 

 

Toimivalta                                 Kuopion kaupungin hallintosääntö  5 luku 38 § kohta 10

 

Muutoksenhaku                      Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Viiteaineisto

*

Kuljetus Taattola Oy ottoalue, Mäntylä

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa