Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 25.09.2017/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 20

Asianro 7321/00.01.01/2017

 

 

Lähidemokratiajaoston tiedonannot

 

 

 

 

 

                                                      Lähidemokratiajaostolle on tullut käsiteltäväksi aloite Nilsiästä Palonurmentien turvallisuudesta 15.9.2017.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

 

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

Merkitään tiedoksi ja toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että aluekoordinaattori Liisa Jokela esitteli Kuopion lähi-demokratiamallia.

 

Merkitään, että seuraavat kokoukset ovat

 

- 16.10.2017 klo 13.00 ja

- 27.11.2017 klo 17.00.

 

Merkitään, että lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien puheenjohtajien tapaaminen pidetään 14.11.2017 klo 18.00.

 


 

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimusoikeus

                                                     

                                                      Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

                                                      Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

                                                      Kaupunginhallitus

 

                                                      Postiosoite                                 PL 228, 70101 KUOPIO

                                                      Käyntiosoite                              Tulliportinkatu 31

                                                      Puhelin                                       017 18 2111

                                                      Sähköposti                                 kirjaamo(at)kuopio.fi

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

 

                                                      Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen    

 

                                                      Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

                                                      Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

                                                      Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

                                                      Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

                                                      Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa