Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2017/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1893/2017 Sijaintikartta

 

 

§ 48

Asianro 1893/10.03.00.02/2017

 

 

Päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi/Nilsiän Sora Oy / Nilsiä, Hiekkakumpu 297-503-1-83 ja Kummunpää 297-503-3-62

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                     

Nilsiän Sora Oy on jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen hiekan ja soran ottamiseksi Nilsiässä tilalta Hiekkakumpu 297-503-1-83 ja Kummunpää 297-503-3-62.

Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi noin 1,4 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 95 000 m3.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

 

Hakija                                         Nilsiän Sora Oy, Valkeiskylä 5, 73300 Nilsiä

Y-tunnus 1943630-6

Yhteyshenkilö , Antti Jussi Keinänen Radanvarrentie 34 73350 Haluna 040-569 2581

Asian vireilletulo                     Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 9.2.2017.

 

Hakemuksen sisältö              Nilsiän Sora Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Nilsiässä tilalta Hiekkakumpu 297-503-1-83 ja Kummunpää 297-503-3-62. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi noin 1,4 hehtaarin alueelle otettavan aineksen ollessa yhteensä 95 00 m3.

 

Alin ottotaso on 126.3 (N2000). Pohjaveden pinnaksi on mitattu 121,69 (N2000) 12.1.2017. Ottosuunnitelman mukaan jälkihoitotyönä ottorintaukset luiskataan kaltevuuteen 1:3.

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunniteltu soran ja hiekan ottoalue sijaitsee Nilsiän Reittiön alueella. Alue sijaitsee Varpaisjärventien (Mt 577) varrella, n. 11 km:n päässä Nilsiän keskustasta. Toiminta-alueelle liikennöidään Mt 577:lta kääntyvän sorapäällysteisen tien kautta. Alue sijoittuu Pohjois-Savon maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Suunnitellulla ottoalueella on ollut jo useamman vuoden maa-ainesten ottoa. Edellisen lupakauden aikana alueelta on otettu soraa ja hiekkaa n. 15 500 tonnia. Ottoalueella kasvaa nuorta mäntytaimikkoa ja pintamaita on vain ohut kerros soraesiintymän päällä.

Lähin asuttu kiinteistö (297-503-3-48 Salmenlahti) sijaitsee n. 440 m:n etäisyydellä nykyisen ottoalueen lounaispäädystä. Alueella ei ole muita kiinteistöjä 500 metrin säteellä. Lähimmillään etäisyys nykyisen ottoalueen rajasta yleisen tien (Mt 577) keskilinjaan on noin 90 m. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä on sorapintainen tie, joka yhdistää Varpaisjärventien sekä Salmisentien. Tieltä liikennöidään sora-alueelle.

Alue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulle Reittiönharjun (0853403) pohjavesialueelle. Alueen luoteispuolella, n. 2.3 km:n päässä sijaitsee Reittiön vedenottamo. Alueen luoteispuolella sijaitsee Syvä-Salmisen lampi n. 200 metrin etäisyydellä tilan rajasta. Alueelle on asennettu pohjavesiputki aikaisemmin ja pohjavedenpinnaksi mitattiin 12.1.2017 +121.69 m (N2000)

Asian käsittely                         Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuustotalon ilmoitustaululla 23.3.2017-21.4.2017. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä . Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu naapureita.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on antanut 21.9.2017 sähköpostitse seuraavan sisältöisen tiedon:

”Maa-ainesten ottotoiminnan sekä murskaustoiminnan pohjavesivaikutusten tarkkailua varten on joko toiminta-alueella ja/tai toiminnan vaikutusalueella oltava yksi tai useampi muovinen (PEH) laaduntarkkailuun soveltuva pohjaveden havaintoputki. Jotta pohjaveden havaintoputki soveltuu maa-ainestenoton ja murskaustoiminnan tarkkailuun, on siiviläputkiosuuden ulotuttava putken pohjatasosta pohjavedenpinnan yläpuolelle asti. Havaintoputken tulee ulottua vähintään 4 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle tai kallioon asti. Kaivuriasenteiset putket eivät sovellu pohjaveden laadun seurantaan.”

 

 

Hakemuksen täydentäminen

 

                                                      31.10.2017 hakijan kanssa käydyssä neuvottelussa hakija on ilmoittanut asentavansa alueelle ely-keskuksen vaatimukset täyttävän pohjaveden tarkkailuputken.

 

 

                                                     

 

 

Esitys                                            Nilsiän Sora Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 3.2.2017 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

 

1.      Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaisesti. Ottamismäärä on enintään 95 000 m3.

2.     Alin kaivutaso on 126.3 (N2000) Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään neljän metrin paksuinen koskematon maakerros.

3.     Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ottamispaikalla tulee olla selkeästi merkittynä, että toiminta sijoittuu pohjavesialueelle. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

 

4.     Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.     Toiminta-alueelle tulee asentaa uusi pohjaveden pinnan- ja laaduntarkkailuun soveltuva pohjaveden havaintoputki. Havaintoputken tulee olla sellainen, josta voidaan tarkkailla myös mahdollisia öljyhiilivetypitoisuuksia.                        Asennettavan pohjavesiputken tiedot on toimitettava Pohjois-Savon ely-keskukselle ja valvovalle riranomaiselle.

Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata asennettavasta havaintoputkesta vähintään 2 kertaa vuodessa.

Pohjaveden laatua tulee seurata alueen havaintoputkesta.  Pohjaveden laatunäyte tulee ottaa ennen toiminnan jatkamista ja aikana (mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Pohjavesinäytteistä tehtävät määritykset ovat: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Ottamisen aikana tulee varautua muutoksiin analyysivalikoimassa. Vuotuiset tarkkailutulokset on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluille ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

6.     Alueelle mahdollisesti sijoitettava kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoituspaikka tulee sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa on 4 metrin suojakerros pohjaveteen. Paikoitus- ja polttoaineiden jakelupaikka tulee olla varustettu öljyhiilivetyjen vaikutusta kestävällä pinnoitteella tai suojakalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n suojamaakerrokselle. Maaperäsuojauksen reunat tulee muotoilla niin, että alueelta öljy yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti. Suojausrakenteen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan.

 

7.      Ottamisalueella ei sallita:

 

-        nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia

-        koneiden ja laitteiden huoltoa

-        kiinteän ja nestemäisen jätteen varastointia ja hautaamista

 

 

8.     Kaivualueelle ei saa johtaa eikä imeyttää tie- tai muilta riskialueilta tulevia pinta- tai kuivatusvesiä.

 

9.     Kaivualueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

10.  Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran 1.1.2022. Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille.

 

11.   Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset.

 

12.   Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia. Hiekkaisella alueella kasvualustan voi rakentaa suoraan pohjamaan pintaosaan. Viimeistelytöiden jälkeen ottamisalueelle tulee kylvää alueelle luonteenomaisia kasvilajeja sekä istuttaa sekapuustolle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

 

13.   . Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

14.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

15.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 5387,5 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.12.2028 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 460,75 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti

 1207,5 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 666 euroa (alv 24%).

 

Päätöksen  voimassaolo       Lupa on voimassa 31.12.2027 saakka.

 

 

Perustelu                                    Ottaminen sijoittuu maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Ottaminen ei siten vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueen ympäristöstä on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään riittävän paksu suojakerros ja pohjaveden laatua sekä pinnankorkeutta seurataan. Lisäksi nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden ja ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia ei sallita ottamisalueella. Ottamistoiminnan jälkeen tiivistyneet teiden ja varastoalueiden pohjat pehmennetään ja alueen jälkihoidossa käytetään vettä läpäiseviä maa-aineksia. Näin ollen pohjaveden laatu tai antoisuus ei vaarannu.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 §49 ja 18.5.2017 § 52)

 

Toimivalta                                 Kuopion kaupungin hallintosääntö 5 luku, 38 § kohta 10

 

Muutoksenhaku                      Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

 

Viiteaineisto

*

1893/2017 Sijaintikartta

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa