Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2017/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 8769/02.02.00/2016

 

 

Talousarviomuutokset vuonna 2017 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

 

 

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2017 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi- lokakuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen.

 

Talousarviossa valtuustoon nähden tuloarviot ja määrärahat ovat bruttositovia palvelualueittain tuottojen ja kulujen osalta.

 

Perusturvan palvelualue:

 

Vanhus- ja vammaispalveluiden avainprosessi

Toimintatuotot ovat ylittymässä arviolta 2.325.700 €. Toimintatuottojen ylitys johtuu Valtiokonttorin maksamasta Suomi 100-juhlavuoden veteraanimäärärahojen lisämäärärahasta, jota on saatu hakemuksen mukaisesti 2.259.442 €.

 

Toimintakulut ovat ylittymässä 2.281.200 € hoivapalveluiden henkilöstömenojen kasvusta sekä vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden arvioitua suuremmista ostopalveluista.

 

Lapsiperhepalveluiden avainprosessi

Toimintatuotot ovat ylittymässä arvioilta 368.500 € maksutuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen.

 

Toimintakulut ovat ylittymässä 725.800 € euroa arvioitua suuremmista henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

 

Aikuissosiaalityön avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 3.033.600 € perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä valtionavustuksesta ja tukien takaisinperinnästä johtuen.

 

Toimintakulut ovat alittumassa 3.578.300 € myönnettävien toimeentulotukien arvioitua vähäisemmästä käytöstä sekä ostopalvelujen alittumisesta.

 

Johdon tukipalvelun avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 288.700 € tukien ja avustusten arvioitua pienemmästä kertymästä.

 

Toimintakulut ovat alittumassa 1.249.300 € ostopalvelujen ja henkilöstömenojen säästöstä johtuen.

 

Perusturvan tukipalvelun avainprosessi

Toimintatuotot ovat alittumassa 19.600 €.

 

Toimintakulut ovat ylittymässä 402.400 €. Toimintakulujen ylitys johtuu Kevan eläkemenoperusteisen ja varhe-maksun arvioitua suuremmista kuluista.

 

Kokonaisuutena perusturvan palvelualueen toimintatuotot ovat alittumassa 647.700 € ja toimintakulut alittuisivat 1.418.200 €. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 770.500 € talousarviota parempana.

 

Tekniset muutokset

Kehittämisasiantuntijan palkkamäärärahavaraus 80.000 € sosiaalikuluineen on varattu vuoden 2017 talousarviossa johdon tukipalvelun avainprosessille. Henkilö on työskennellyt koko talousarviovuoden lapsiperhepalveluiden avainprosessilla, joten on tarkoituksenmukaista, että myös määräraha siirretään oikealle avainprosessille.  Lapsiperhepalveluissa on 1.11.2017 alkaen lisätyövoiman tarve, joka on johtoryhmässä sovittu rahoitettavaksi siirtämällä johdon tukipalveluista 20.000 € lapsiperhepalveluiden avainprosessille.

 

                                                          Tuloarviomuutokset

Toimintatuottoja vähennetään                                                      -647.700 €

Vaikutus toimintakatteeseen                                                         -647.700 €

 

Määrärahamuutokset

Määrärahamuutoksia ei ole.

 

 

Perusturva

TA 2017

TAMU 2017

TA 2017
+ TAMU 2017

Toimintatuotot

28  508 628

-647 700

27 860 928

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveydenhuollon palvelualue

 

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset

 

Avohoidon avainprosessi

 

Avohoidon toimintatuotot ylittyvät 230.000 €. Toimintatuottojen ylitys koostuu lähinnä suun terveydenhuollon asiakasmaksutuloista ja terveydenhoidon kutsuntatarkastuksien laskutuksesta. Vastaanottopalveluiden asiakasmaksu- ja myyntituotot alittuvat 100.000 €.

 

Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittyvät 1.200.000 €. Hoitotarvikejakelussa ja kuntoutuksen apuvälinepalveluissa on hyväksytyt yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoylitykset tulevat palvelutarpeen mm. ikääntyneiden kotona asumisen lisäännyttyä. Hoito- ym. tarvikkeet ylittyvät 800.000 €. Palvelujen ostot ylittyvät 900.000 €, joka on lähinnä terveydenhoidon asiakaspalveluostoja sekä vastaanottopalvelujen muiden palvelujen ostoja. Alkuvuodesta on jouduttu ostamaan ennakoitua enemmän lääkärityötä Maaningan ja Juankosken terveysasemille. Ylitystä on laboratorio-, kuvantamis - ja ict-palveluissa. Ict-määrärahan varausta on perusturvan palvelualueen johdon tukipalveluissa. Sairaanhoitopiiri laskutti n 400.000 € vuoden 2016 alueradiologian lausunnot vasta kevään 2017 aikana. Henkilöstökustannuksia säästyy 480.000 € ja muita toimintakuluja 20.000 €.

 

Avohoidon palvelujen avainprosessitasolla toimintatuottoja lisätään 230.000 € ja toimintakuluja lisätään 1.200.000 €

 

Sairaalapalvelujen avainprosessi

 

Asiakasmaksutuottojen poliklinikalla, osastoilla ja kotiutusyksikössä ennakoidaan ylittyvän 40.000 €.

 

Toimintakulut alittavat talousarvion 700.000 €. Suurimmat alitukset ovat henkilöstökuluissa 800.000 € ja palvelujen ostoissa on ylitystä 100.000 €.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessi

 

Päihdepalvelujen maksutuotot ovat ylittymässä 99.000 € ja asiakaspalveluostot 99.000 €, joten toimintakatetasolla päihdepalvelut pysyvät alkuperäisessä talousarviossaan.

 

Aikuisten mielenterveyspalveluiden myyntituotot alittuvat 10.000 €. Henkilöstökuluissa tulee säästöä 60.000 € ja asiakaspalveluostoissa säästö on 66.000 €.

 

Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa, mutta talousarvion sisällä olevat ostopalvelusopimusten sidottu summa on ylittymässä n 210.000 € asiakaspalveluostojen osalta.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessitasolla toimintatuottoja lisätään 89.000 € ja toimintakuluja lisätään 183.000 €

 

Terveyspalveluiden tukipalvelut

 

Toimintatuotot toteutuvat 38.000 € suurempana budjetoiduista tuloista, johtuen Isäntäkuntapalveluiden hallintokulujen laskutuksesta.

 

Toimintakulut ylittyvät 211.000€, johtuen Varhe-maksujen ylityksestä sekä henkilöstön tuplapalkkauksesta eläköitymisen johdosta.  Varhe-maksut ovat muuttuneet käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen, lisäystä on tullut 138.700 €. Kuntaliitosten myötä siirtyneet vastuut Varhe-maksujen osalta on maksettu 48.900 €.

 

Erikoissairaanhoito

 

Erikoissairaanhoidon kustannukset ennakoidaan olevan n. 165.014.000 €, josta sairaanhoitopiirin osuus 162.998.000 € ja muun erikoissairaanhoidon 2.016.000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 2.050.000 €. Sairaanhoitopiirin ennuste perustuu tammi-lokakuun jäsenkuntalaskutuksen saadun tiedon mukaan.

 

Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

 

Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät tai alittuvat, niin ylitys/alitus katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla tai palautuksella Tuusniemen kunnalle.

 

Tekniset muutokset

Sihti-nuorten vastaanotto on siirtynyt 1.8.2017 alkaen Terveydenhoidon palveluista Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluun (terveysjohtajan päätös 31.5.2017, asianro 4475/2017).

 

Perusteita Sihdin siirtymiselle on vahvistaa Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta. Tavoitteena on erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuuden lisääntyminen ja eriarvoisuuden vähentyminen sekä lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen, elämänhallinnan sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemusten vahvistaminen. Sihdin siirtymisen myötä muodostuu uusi palvelukokonaisuus, jolla voidaan nykyistä paremmin turvata hoitoon pääsy, asiakaslähtöisemmät ja lähetteettömät palvelut sekä kehittää ja tukea toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös vähentää palvelujen sirpaleista moniportaisuutta, poistaa päällekkäisiä puhelin- ja konsultaatioaikoja sekä raportteja.

Muutos on linjassa valtakunnallisen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE-hanke) kanssa, jossa lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut sovitetaan yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on, että oikea-aikainen palveluiden saatavuus paranee, kun tuen painopiste siirtyy korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Uudella toimintakulttuurilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja.

 

Sihdin kustannuksista siirretään 5 kk osuus terveydenhoidon palveluprosessilta nuorten mielenterveyden palveluprosessiin. Tammi-elokuun kustannukset olivat 124.928 €, joten siirrettävät toimintakulut ovat 114.106 €.


Vuoden 2017 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava:

 

 

Terveydenhuolto

TA 2017

TAMU 2017

TA 2017
+ TAMU 2017

Toimintatuotot

10 305 812

397 000

10 702 812

Toimintakulut

-249 738 339

-2 944 000

-252 682 339

Toimintakate

-239 432 527

-2 547 000

-241 979 527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:

 

Perusturvan palvelualue:

 

Toimintatuottojen vähennys                                                          - 647.700 €

Toimintakatteen muutos                                                                  - 647.700 €

 

Terveydenhuollon palvelualue:

 

Toimintatuottojen lisäys                                                                     397.000 €

Toimintakulujen lisäys                                                               - 2.944.000 €

Toimintakatteen muutos                                                          - 2.547.000 €           

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa