Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2018/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 6077/11.01.00/2017

 

 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristölupapäätöksestä, Kuopion Energia Oy, tuhkan hyödyntäminen vallirakenteessa, Joensuuntie 902

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi kokouksessaan 26.10.2017 / § 34 ympäristöluvan Kuopion Energia Oy:lle tuhkan hyödyntämiseen vallirakenteessa kohteeseen Joensuuntie 902 (kiinteistöt 297-416-5-23, 5-24 ja 6-55 sekä 297-895-0-9). Päätöksestä on valitettu. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta asiassa 8.1.2018 mennessä sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalta että kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.  Vastineen antamiselle on saatu lisäaikaa 23.1.2018 saakka. Valitus jaetaan esityslistan viiteaineistona.

 

 

Esitys                                                                        Ympäristö- ja rakennuslautakunta, joka toimii sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena että kunnan terveydensuojeluviranomaisena,  antaa asiassa seuraavan vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle:

 

Ympäristölupahakemuksen käsittelevä viranomainen määräytyy ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n perusteella. Jätteenkäsittelytoiminnan,  jossa vuosittain käsiteltävän jätteen määrä on enintään 20 000 t, luvittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippumatta siitä, kuka tai mikä taho on hakijana. Tässä tapauksessa käsiteltävä tuhkamäärä on noin 15 000 t.

 

Valituksessa virheellisesti todetaan, että käytössä olevan vedenottamon kaukosuojavyöhyke ulottuu noin 100 m etäisyydelle suunnitellusta vallista. Kuten päätöksessä on todettu, lähin luokiteltu pohjavesialue (Jänneniemi 0829705, I-luokka) sijaitsee noin 1 300 m päässä suunnitellun vallin sijoituspaikasta ja kutakuinkin yhtä kaukana sijaitsevat myös tällä pohjavesialueella sijaitsevan vedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet.  Mahdollisesti valituksessa on tarkoitettu vedenottamon  (tekopohjaveden imeytyslaitos) valuma-aluetta, joka ulottuu suurin piirtein tälle etäisyydelle suunnitellusta vallista. Valli ei kuitenkaan sijoitu tälle valuma-alueelle, joten mahdollinen kuormitus vallista ei kohdistu vedenottamon suuntaan, vaan viereiseen Kotkatveteen.

 

Kuten hakemusasiakirjoista ja lupapäätöksestä ilmenee, Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitosten tuhkista on tehty runsaasti analyysejä kaikista keskeisistä haitta-aineista ja ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa niiden sijoittamiseen ja hyödyntämiseen. Hakemuksessa näitä tuloksia on esitetty vuosilta 2016-2017. Koska tuhkan laadun tiedetään kuitenkin vaihtelevan erityisesti riippuen käytettävistä polttoaineista ja niiden alkuperästä ja käytettävien polttoaineiden käyttösuhteista, luvassa on määrätty, että valliin sijoitettava tuhkan haitta-aineet ja niiden liukoisuudet tulee määrittää erikseen ennen, kuin tuhkaa voidaan sijoittaa valliin (lupamääräys 1). Lisäksi lupamääräyksen 1 mukaan tuhkan tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 peitetyn rakenteen vaatimukset. Lupamääräyksellä voidaan varmistua, että valliin sijoitettava tuhka on tutkittu asianmukaisesti ja että se täyttää annetut vaatimukset.

 

Tuhkavallille on lupahakemuksessa esitetty asianmukainen rakentamissuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointi. Toimittaessa lupapäätöksen ja lupahakemuksen mukaisesti haitalliset vesistövaikutukset kyetään estämään. Hakemukseen sisältyvä kuormitusarvio on teoreettinen ja yliarvioi todellista vesistöön kohdistuvaa kuormitusta huomattavasti, kuten itse kuormitusarviossakin on todettu.

 

Tuhkan käyttöön vallirakenteessa ei tarvita vesilain mukaista lupaa, koska kyse ei ole veteen tai vesistöön rakentamisesta.

 

Vallin rakentaminen liittyy käynnissä olevan Jännevirran sillan rakentamiseen ja siihen liittyviin lähialueen tiejärjestelyihin. Vallin arvioitu ja hakemuksessa esitetty rakentamisaika on kuukausia, ei vuosia. Vallin rakentamisessa tuhkaa ei ole tarpeen tai tarkoitus välivarastoida alueella muuten, kuin lyhyitä ajanjaksoja, jotka liittyvät vallin rakentamiseen liittyviin työteknisiin syihin.

Vallirakenteesta pintavedet eivät kulkeudu suoraan vesistöön, koska vesistön ja vallin välissä on valtatie 9. Käytännössä osa pintavesistä ja sen mukana mahdollisesti tuleva kuormitus imeytyvät alueella maaperään.

 

Kotkatveteen mahdollisesti johtuvaa kuormitusta voidaan tarkkailla riittävästi ja luotettavasti Suotaipaleenlahteen laskevasta ojasta ja Suotaipaleenlahdesta. Vallin ”viemäröinnillä” tai pohjan salaojituksella ei tässä mielessä ole saavutettavissa mitään hyötyä.

 

Päätöksessä on määrätty asetettavaksi 20 000 euron vakuus. Vakuus pohjautuu hakijan hakemuksessa esittämään arvioon tuhkan poiston ja kuljetuksen kustannuksista. Määrätty 20 000 euron vakuus on linjassa vastaavantyyppisten ja –kokoisten hankkeiden vakuiden kanssa ja se on katsottu tässä tapauksessa riittäväksi.  Hakijan katsotaan lisäksi olevan erittäin vakavarainen sen ollessa  kunnallinen osakeyhtiö.  Vakuus koskee fyysisesti vallin rakentamista, eikä se voi kattaa esimerkiksi yksityisiä vahingonkorvausvaatimuksia joskus tulevaisuudessa.

 

Kuopion Energia Oy on ilmoittanut, että tuhkan sijoittamista valliin ei aloiteta, ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen.

 

Valituksen liitteenä on Jännevirran laivaväylän ruoppaustöiden aikaisia veden sameusseurannan tuloksia. Lautakunnan käsityksen mukaan nämä tulokset eivät ole mitenkään relevantteja myönnetyn ympäristöluvan kannalta.

Edellä esille tuotuun viitaten ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että valitus hylätään perusteettomana.

 

Viiteaineisto

*

6077/2017 Valitus_Jänneniemen osakaskunta

 

                                                      Valmistelija                                                         

Erkki Pärjälä

puh. +358 44 718 2142

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa