Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 514/02.08.00.01/2018

 

 

Suunnittelupalveluiden hankinta, puitesopimus vuosille 2018 - 2020

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

                                                          Tarjousmenettely

 

Kuopion Vesi on kilpailuttanut suunnittelutoimeksiantojen hankinnan puitesopimukset vuosille 2018-2020. Hankinnan kohteena olevat puitesopimukset koskevat suunnittelualoittain tarpeellisten suunnitelmien ja selvitysten laatimista sekä muita asiantuntijatehtäviä, jotka määritellään kohdekohtaisesti tarkemmin myöhemmin ko. työtä tilattaessa. Laitossuunnittelun osalta arvioitu investointitaso vuosille 2018-2021 on 1,6 M€ - 2,8 M€ / vuosi kokonaisinvestointien ollessa noin 42 M€. Näin ollen ennalta on arvioitu, että puitesopimushankintojen kokonaisarvo sopimuskaudella voi ylittää 200 000 €, minkä vuoksi hankinta on tuotu toimintasäännön mukaisesti johtokunnan ratkaistavaksi.

 

Tarjouspyyntöjen laadinnassa ja kilpailutuksessa käytettiin rakennuttajakonsulttia (Infrap Oy).

 

Hankinnassa olivat mukana seuraavat suunnittelualat: prosessisuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, alue- ja geosuunnittelu, koneisto- ja putkistosuunnittelu, sähkösuunnittelu, automaatiosuunnittelu, instrumentointisuunnittelu, LVIA-suunnittelu, verkostosuunnittelu ja ympäristösuunnittelu. Kaikkien eri suunnittelualojen puitesopimuskumppanit kilpailutettiin erikseen. Puitesopimusten sopimuskausi kestää 2 vuotta (2018-2020) ja sopimuskausia on mahdollista jatkaa vielä vuodella (optio 31.12.2021 saakka).

 

Lisäksi tarjouspyyntövaiheessa oli yhtenä kohtana ”maastotutkimukset ja mittaukset”. Ko. tarjouspyynnön kohta sisälsi kuitenkin suppeasti pelkästään em. töihin kuuluvan suunnittelutyön, minkä vuoksi suunnitteluala rajattiin pois tarjouskilpailusta. Varsinaisten maasto- ja mittaustöiden hankinnassa noudatetaan tällä hetkellä Kuopion kaupungin kilpailuttamia sopimuksia.

 

Periaatteena kilpailutuksessa oli valita suunnittelualoittain viisi (5) puitesopimusneuvottelukumppania. Jos tarjouksia oli vähemmän, tulivat kaikki kyseisen suunnittelualan tarjoajat valituiksi, jos tarjoaja ja tarjous täyttivät kaikki tarjouspyynnössä asetetut edellytykset.

 

Kuopion Veden konsulttipalveluihin varatut määrärahat eivät ennalta arvioiden sopimuskaudella ylitä erityisalojen hankintalain suunnittelukilpailuja koskevaa EU-kynnysarvoa. Tarjouskilpailu suoritettiin avoimena menettelynä.  Hankinnasta tehtiin kansallinen hankintailmoitus, joka oli nähtävillä HILMA:ssa ilmoitusnumerolla 2017-022343. Tarjouspyyntöasiakirjat (liite 1) lähetettiin HILMA:an 6.11.2017. Tarjouspyyntöä täydennettiin lisäkirjeellä 13.11.2017 (liite2). Tarjousten jättöaika päättyi 24.11.2017 klo 12.00.

 

Hankinnan kilpailutus tapahtui ns. ”kahden kuoren”- menetelmällä. Tarjouksen hintalomake tuli sulkea erilliseen hintakuoreen. Ensimmäisessä tarjousten käsittelyvaiheessa avattiin tarjousasiakirjat, arvioitiin tarjoajien kelpoisuus sekä tarjousten laatu tarjouspyynnössä tarkemmin kerrotulla tavalla. Toisessa käsittelyvaiheessa avattiin hintakuoret ja laskettiin tarjousten hintapisteet. Tarjousten laadun arvioinnissa vertailukriteereinä olivat vastuusuunnittelijan ja hänen varamiehensä referenssit sekä tavoitettavuus. Tarjoushintojen pisteytys perustui tarjoajan SKOL-luokittain antamiin tuntihintoihin ja niistä tilaajan ennalta määrittämillä tuntimäärillä laskettuihin vertailuhintoihin, joita käytettiin pisteytysperusteina.  Tarjousten kokonaisvertailussa laatua ja hintaa painotettiin suhteessa 40/60 ja kokonaispistemäärältään viisi parasta tarjoajaa valittiin puitesopimusneuvottelukumppaneiksi.

 

Tarjousten arviointiperusteet on esitetty tarkemmin liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa (liite 1). Tarjousten avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä 3 ja tarjousten vertailutaulukko liitteenä 4.

 

Tarjousten käsittelyvaihe on ollut tarjouskilpailuvaiheessa ennakoitua pidempi, minkä vuoksi tarjousten voimassaololle on pyydetty lisäaikaa 30.4.2018 saakka. Lisäaikapyyntö on lähetetty sähköpostilla kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille ja kaikki tarjoajat ovat myöntäneet tarjouksilleen lisäaikaa.

 

 

Tarjoukset ja tarjousvertailu

 

Prosessisuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä prosessisuunnittelusta tarjouksen antoi neljä suunnittelutoimistoa: Ramboll Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Pöyry Finland Oy ja Sweco Ympäristö Oy.

 

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Koska tarjouksia oli alle 5 kappaletta, pisteytykseen perustuvaa tarjousvertailua ei ollut tarvetta suorittaa, vaan kaikkien kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut.

 

 

Arkkitehtisuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä arkkitehtisuunnittelusta tarjouksen antoi kolme suunnittelutoimistoa: Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

 

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Koska tarjouksia oli alle 5 kappaletta, pisteytykseen perustuvaa tarjousvertailua ei ollut tarvetta suorittaa, vaan kaikkien kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut.

 

 

Rakennesuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä rakennesuunnittelusta tarjouksen antoi neljä suunnittelutoimistoa: A-insinöörit Oy, Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

 

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Koska tarjouksia oli alle 5 kappaletta, pisteytykseen perustuvaa tarjousvertailua ei ollut tarvetta suorittaa, vaan kaikkien kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut.

 

Alue- ja geosuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä alue- ja geosuunnittelusta tarjouksen antoi yhdeksän suunnittelutoimistoa: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy, Geopalvelu Oy, Pöyry Finland Oy, Sito Oy, Sweco Ympäristö Oy, Maveplan Oy, WSP Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Kaikki geo- ja aluesuunnittelusta annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Tarjousten laatuarvioinnin ja hintapisteytyksen jälkeen puitesopimusneuvottelukumppaneiksi valikoituivat parhaiden kokonaispisteiden perusteella: Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ja WSP Finland Oy.

 

 

Koneisto- ja putkistosuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä koneisto- ja putkistosuunnittelusta tarjouksen antoi viisi suunnittelutoimistoa: Ramboll Finland Oy, Servicepoint Oy,  Sweco Ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Koska tarjouksia oli 5 kappaletta, pisteytykseen perustuvaa tarjousvertailua ei ollut tarvetta suorittaa, vaan kaikkien kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut.

 

 

Sähkösuunnittelu

 

Sähkösuunnittelun osalta saatiin yhdeksän tarjousta:

Servicepoint Oy, Sweco Industry Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Insinööritoimisto J. Markkanen Oy, Insta Automation Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Granlund Kuopio Oy* ja Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy*

 

*Granlund Kuopio Oy:n ja Insinööritoimisto T. Nissinen Oy:n sähkösuunnittelutarjoukset ovat saapuneet myöhästyneinä 30.11.2017 (postileimat 22.11.2017). Syynä on ollut postinjakelun häiriö ja Kuopion Veden osoitteen muutos. Koska hintakuoria ei ole avattu, päätetään myös nämä tarjoukset ottaa mukaan tarjousten vertailuun. Syynä tarjoajasta johtumaton ja täysin ennakoimaton syy.

 

Tarjousvertailun perusteella parhaimmat pisteet saivat seuraavat tarjoajat. Näiden kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut: Servicepoint Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Insta Automation Oy ja Granlund Kuopio Oy.

 

 

 

 

 

 

Automaatiosuunnittelu

 

Automaatiosuunnittelun osalta saatiin kuusi tarjousta: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Servicepoint Oy, Sweco Industry, Ramboll Finland Oy, Insta Automation Oy ja Pöyry Finland Oy.

 

Tarjousvertailun perusteella parhaimmat pisteet saivat seuraavat tarjoajat. Näiden kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut: Servicepoint Oy, Sweco Industry, Ramboll Finland Oy, Insta Automation Oy ja Pöyry Finland Oy.

 

 

Instrumentointisuunnittelu

 

Instrumentointisuunnittelun osalta saatiin kuusi tarjousta: Servicepoint Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Industry Oy, Pöyry Finland Oy, Insta Automation Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Tarjousvertailun perusteella parhaimmat pisteet saivat seuraavat tarjoajat. Näiden kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut: Servicepoint Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Insta Automation Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

 

LVIA- suunnittelu

 

LVIA-suunnittelun osalta saatiin kuusi tarjousta: Granlund Kuopio Oy, Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Industry Oy, Insinööritoimisto J. Markkanen Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Tarjousvertailun perusteella parhaimmat pisteet saivat seuraavat tarjoajat. Näiden kanssa aloitetaan puitesopimusneuvottelut: Granlund Kuopio Oy, Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Industry Oy ja Insinööritoimisto J. Markkanen Oy.

 

 

Verkostosuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä verkostosuunnittelusta tarjouksen antoi kahdeksan suunnittelutoimistoa: Ramboll Finland Oy, Destia Oy, Sweco Ympäristö Oy, Maveplan Oy, Sito Oy, Pöyry Finland Oy, WSP Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset.  Kahdesta tarjouksesta pyydettiin tarjousten käsittelyvaiheessa lisäselvitystä. Saatujen lisäselvitysten perusteella myös nämä tarjoukset todettiin kelpoisiksi ja tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten laatuarvioinnin ja hintapisteytyksen jälkeen puitesopimusneuvottelukumppaneiksi valikoituivat parhaiden kokonaispisteiden perusteella: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, WSP Finland Oy, Maveplan Oy, Sito Oy ja Ramboll Finland Oy.

 

 

Ympäristösuunnittelu

 

Määräaikaan mennessä ympäristösuunnittelusta tarjouksen antoi kahdeksan suunnittelutoimistoa: Ramboll Finland Oy, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Sweco Ympäristö Oy, Sito Oy, Pöyry Finland Oy, Envineer Oy, WSP Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

Kaikki ympäristösuunnittelusta annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja sisältövaatimukset. Tarjousten laatuarvioinnin ja hintapisteytyksen jälkeen puitesopimusneuvottelukumppaneiksi valikoituivat parhaiden kokonaispisteiden perusteella: Envineer Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy, FCG Oy ja Pöyry Finland Oy.

 

Johtokunnan jäsenet voivat tutustua tarjouksiin ennen kokousta.

 

 

Asian valmistelijat:

 

Prosessi- arkkitehti- rakenne-, koneisto- ja putkistosuunnittelu, sähkö-, automaatio- ja instrumentointisuunnittelu sekä LVIA- suunnittelu:

 

Tuotantopäällikkö Markku Lehtola, p. 044 7185361, käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen, p. 044 7185381 ja kehitysinsinööri Petri Juntunen p. 044 7185325.

 

Alue- ja geosuunnittelu, verkostosuunnittelu ja ympäristösuunnittelu:

 

Suunnittelupäällikkö Marja Stjerna, p. 044 7185 320 ja laatupäällikkö Kirsi Tähti, p. 044 7185 322.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Prosessisuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Ramboll Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Pöyry Finland Oy ja Sweco Ympäristö Oy.

 

Arkkitehtisuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

 

Rakennesuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: A-insinöörit Oy, Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

 

Alue- ja geosuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Ramboll Finland Oy, Sito Oy, Pöyry Finland Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ja WSP Finland Oy.

 

Koneisto- ja putkistosuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Ramboll Finland Oy, Servicepoint Oy,  Sweco Ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

 

Sähkösuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Servicepoint Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Insta Automation Oy ja Granlund Kuopio Oy.

 

Automaatiosuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Servicepoint Oy, Sweco Industry, Ramboll Finland Oy, Insta Automation Oy ja Pöyry Finland Oy.

 

Instrumentointisuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Servicepoint Oy, Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Insta Automation Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

 

LVIA- suunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Granlund Kuopio Oy, Wise Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Industry Oy ja Insinööritoimisto J. Markkanen Oy.

 

Verkostosuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, WSP Finland Oy, Maveplan Oy, Sito Oy ja Ramboll Finland Oy.

 

Ympäristösuunnittelun puitesopimusneuvottelukumppaneiksi vuosille 2018-2020 valitaan: Envineer Oy, Ramboll Finland Oy, Sito Oy, FCG Oy ja Pöyry Finland Oy.

 

Liitteet

2

Tarjouspyyntöasiakirjat

 

3

Lisäkirje

 

4

Tarjousten avauspöytäkirja

 

5

Tarjousten vertailutaulukot

 

6

Muistio laadun arviointi

 

Viiteaineisto

1

*

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy toimitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa