Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.04.2018/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

68 §

21.3.2018

Kaupunginhallitus

98 §

26.3.2018

 

§ 30

Asianro 8061/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus, Jäähallin ympäristö

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.1.2018 § 9

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset liikuntapalvelut Kuopion keskustan ja olemassa olevien palveluiden läheisyyteen sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Asemakaavan muutoksella alue kaavoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU-2), julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YLU-1), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET), puistoalueeksi (VP) sekä katualueeksi. Autopaikat sijoitetaan jää-/uimahallin tontille rakennettavaan pysäköintitaloon. Uimahallin rakentaminen nykyiselle pysäköintialueelle edellyttää Hannes Kolehmaisen kadun uudelleen rakentamista Suokadun puoleisesta päästä ja pysäköintitontin maaperän puhdistamista. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan ja Niiralan kaupunginosissa.

 

Alkuperäisestä kaavamuutosalueesta on jäähallinalue erotettu omaksi asemakaavamuutosalueeksi uimahallin rakentamisen kiireellisyyden vuoksi.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kalpa Invest Oy:n hakemuksesta 24.6.2008.

 

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on tehnyt 18.11.2014 päätöksen § 102 kaupungin uimahallin ja jäähallipalvelujen järjestämisestä.

 

Kaavatyö sisältyy vuosien 2016 ja 2017 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

 

 

 

Kaavoitustilanne               Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta. Asemakaavoissa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta, autopaikkojen korttelialuetta, puisto- ja katualuetta.

 

Nykyinen tilanne              Tontilla 6-20-1 on vuonna 1973 valmistunut, 8 279 k-m² suuruinen jäähalli, tontilla 7-9904-0 sijaitsee tilapäisellä rakennusluvalla pystytetty Kuopion Tennisseura ry:n omistama 720 k-m² laajuinen ylipainehalli ja tontilla 7-56-4 Kuopion Energian rakentama 711 k-m² laajuinen varalämpökeskus. Jäähallin eteläpuolinen autopaikkojen korttelialue toimii osittain yleisessä pysäköintikäytössä.

 

                                                 Suunnittelualue nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen ja liikenneverkostoon.

 

Maanomistus                      Suunnittelualueella maan omistaa Kuopion kaupunki lukuun ottamatta jäähallin eteläpuolista autopaikkojen korttelialuetta, jossa maan omistaa Senaatti-kiinteistöt. Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet tontista kiinteistökaupan esisopimuksen uimahallin rakentamiseksi tontille.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

                                                 Asemakaavan muutoksessa tontti 6-20-3 on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Aluetta saa käyttää myös tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Alueelle saa rakentaa sen käyttöä palvelevia liike- ja pysäköintitiloja (YU-2).

 

                                                 Tontti 7-56-6 on kaavoitettu julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

 

Rakennusoikeutta tontilla 6-20-3 on osoitettu 17 000 k-m2 urheilutilojen rakentamiselle ja lisäksi 16 000 k-m² pysäköintitalolle. Tontille 7-56-6 on osoitettu rakennusoikeutta 10 000 k-m².

 

Tontilla 7-56-5, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), jossa rakennusoikeus on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti e=0.9.

 

Autopaikkanormiksi on esitetty 1 ap/70 m2. Kaavaan sisältyy myös esitys polkupyörien vähimmäismäärästä, joka YU-2 tontilla on 120 ja YLU-1 tontilla on 80 polkupyöräpaikkaa.

 

Käsittelyvaiheet                 Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 19.10.2016. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 24.10.–25.11.2016. Nähtävänäoloaikana ei ole jätetty mielipiteitä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 25.10.2016. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 29.3.2012.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 1.11.2017. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 6.11.–7.12.2017 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 15.11.2017. Valmisteluaineistosta on saatu neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu ja lausuntokokous on pidetty 9.11.2017.

 

Jatkotoimenpiteet            Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen   Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi      Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan palveluja ja virkistystoimintaa. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää keskustatoimintoja, ja näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

 

Esitys                                   Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 6. kaupunginosan (Hatsala) korttelin 20 tontti 3. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

8

8061/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen,

liite 2

 

9

8061/2016 Havaintokuvat, liite 3

 

10

8061/2016 Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipide vastineineen, liite

8.2

 

11

8061/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

8061/2016 Asemakaavan seurantalomake, liite 1 (ei jaeta, julkaistaan

 internetissä)

 

13

8061/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4 (ei jaeta, julkaistaan

internetissä)

 

14

8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

8061/2016 Tulvariskikartoitus, liite 6.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

8061/2016 Maaperän pilaantuneisuustutkimus, liite 6.2 (ei jaeta,

julkaistaan internetissä)

 

17

8061/2016 Hulevesitarkastelu, liite 7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

18

8061/2016 Viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilai-

suuden muistio, liite 8.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

8061/2016 Tonttikartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

20

8061/2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan

internetissä)

 

                                                 Valmistelija        

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen         

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 21.3.2018 68 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset liikuntapalvelut Kuopion keskustan ja olemassa olevien palveluiden läheisyyteen sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Asemakaavan muutoksella alue kaavoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU-2), julkisten lähipalvelurakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YLU-1), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET), puistoalueeksi (VP) sekä katualueeksi. Autopaikat sijoitetaan jää-/uimahallin tontille rakennettavaan pysäköintitaloon.  Uimahallin rakentaminen nykyiselle pysäköintialueelle edellyttää Hannes Kolehmaisen kadun uudelleen rakentamista Suokadun puoleisesta päästä ja alueen maaperän puhdistamista. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kaksi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Ehdotusta on muutettu lisäämällä kunnostettavaa maa-aluetta koskevat saa-1 ja saa-2 merkinnät tonteille. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan ja Niiralan kaupunginosissa.

 

Alkuperäisestä kaavamuutosalueesta on jäähallin alue erotettu omaksi asemakaavan muutosalueeksi uimahallin rakentamisen kiireellisyyden vuoksi.

 

Käsittelyvaiheet                      Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 24.1.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 29.1.–28.2.2018. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Pohjois-Savon Liitolle. Lausunnon aineistosta antoivat ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Muistutuksen jättivät Kuopion Tennisseura ry ja Kuopion hyötypyöräilijät.

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot                                Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu Pohjois-Savon ELY- keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon johdosta lisäämällä uimahallin tontille 6-20-3 merkintä puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Alueella ei saa ilman ympäristöviranomaisten lupaa tehdä täyttö- ja kaivutöitä (saa-1). Nykyiseen soramonttuun, tonteille 7-56-5 ja 6 on lisätty merkintä saastuneeksi epäilty maa-alue. Alueella ei saa ilman ympäristöviranomaisten lupaa tehdä täyttö- ja kaivutöitä (saa-2).

 

 

Vaikutusten arviointi            Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan palveluja ja virkistysmahdollisuuksia. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden kannalta. Sujuvat liikenneyhteydet ja esteettömyydelle asetetutut perusvaatimukset parantavat kuntolaakson palvelujen saavutettavuutta. Lapsi- ja sosiaaliset vaikutukset ovat positiiviset alueen tarjotessa monipuoliset liikunta- ja virkistyspalvelut eri-ikäisille ja erityisryhmille.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttia 6-20-3 koskevan sitovan tonttijaon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

                                                      Liitteitä ja viitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.

 

Liitteet

 

8061/2016  kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen  lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto

 

Viiteaineisto

 

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot, mielipide ja vastineet

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio

 

 

8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

8061/2016 tonttikartta

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Kaupunginhallitus 26.3.2018 98 §

 

 

Viiteaineisto

 

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio

 

 

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot, mielipide ja vastineet

 

 

8061/2016  kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen  lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

 

8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

8061/2016 tonttikartta

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttia 6-20-3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                       Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

                                                     

 

4

8061/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

5

8061/2016 kaavaselostuksen liite 1, asemakaavan seurantalomake

 

6

8061/2016 kaavaselostuksen liite 2, pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

7

8061/2016 kaavaselostuksen liite 3, havainneaineisto

 

8

8061/2016 kaavaselostuksen liite 4, ote ajantasa-asemakaavasta

 

9

8061/2016 kaavaselostuksen liitteet 5.1-5.7

 

10

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.1, tulvariskikartoitus

 

11

8061/2016 kaavaselostuksen liite 6.2, maaperän pilaantuneisuustutkimus

 

12

8061/2016 kaavaselostuksen liite 7, hulevesitarkastelu

 

13

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.1, viranomaisneuvottelun, lausuntokokouksen ja yleisötilaisuuden muistio

 

14

8061/2016 kaavaselostuksen liite 8.2, valmisteluvaiheen lausunnot, mielipide ja vastineet

 

15

8061/2016  kaavaselostuksen liite 8.3, ehdotusvaiheen  lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

16

8061/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

17

8061/2016 tonttikartta

 

                                                     

 

                                                      Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 26.3.2018.

                                                     

 

Päätösehdotus                          Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen sekä tonttia 6-20-3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                          Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa