Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 38

Asianro 3060/12.00.01.00/2018

 

 

Kuopion kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset,
lisäykset ja täsmennykset

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 

 

 

                                                          Selostus ja perustelu

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset osiot 14.6.2016 (§ 42) ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016.

Opetushallitus on tehnyt muutokset perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Muutos Opetushallituksen määräykseen nro 104/011/2014  ja Muutos Opetushallituksen määräykseen nro 105/011/2014). Muutokset koskevat mm. vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestämistä, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien arviointia, painotetun opetuksen päättöarviointia sekä vuosiluokkien 1 – 6 valinnaisten aineiden arviointia.

 

Opetushallitus on antanut 24.4.2017 opetuksen järjestäjälle määräyksen (OPH-866-2017) tarkistaa, edellyttävätkö perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteisiin tehdyt muutokset tarkennuksia paikalliseen opetussuunnitelmaan. Määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2018.

 

Kuopion perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma on tarkistettu ja perusteiden muutosten vuoksi siihen on tehty seuraavat täsmennykset:

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lisäys:

Kuopion perusopetuksessa opetus järjestetään vuosiluokittain etenevänä.

 

Perustelluista syistä eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän asemesta vuosiluokkiin sitomattomasti. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintasäännön mukaan rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen. Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opinto-ohjelma yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien kanssa.

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (Kuopio):

https://bit.ly/2H6C0sQ

Opetuksen järjestäminen (Kuopio):

https://bit.ly/1UJYCyY

 

Oppimisen arviointi

Vuosiluokkien 5 - 6 valinnaisaineiden ja painotusopetuksen arviointi:

 

Täsmennys:

Valinnaisten aineiden arviointi sanallisesti

Painotusopetuksessa numeroarviointi

 

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen (Kuopio): https://bit.ly/2GJc2Ij

 

Opetussuunnitelman perusteisiin liittyvien tarkennusten lisäksi kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan esitetään hyväksyttäväksi myös seuraavat muutokset:

 

Oman äidinkielen opetuksen arviointi

Kuopion kaupungin perusopetuksessa oman äidinkielen opetukseen (muu kuin suomi, ruotsi tai saame) osallistuneille oppilaille jaetaan osallistumistodistus aina lukuvuoden päättyessä. Osallistumis-todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja arvio oppimisesta. Lisäksi oma äidinkieli arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1 – 5 ja numeroilla vuosiluokilla 6 – 9. Arvioinnin pohjana käytetään valtakunnallista oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvausta.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa on kuitenkin määritelty, että sanallinen arviointi koskee vuosiluokkia 1 – 4 ja vuosiluokilla 5 – 9 on numeroarviointi. 

 

Korjaus:

Oma äidinkieli (muu kuin suomi, ruotsi tai saame) arvioidaan samalla tavalla kuin oppilaan muut aineet (sanallinen arvio luokilla 1 – 4, numeroarviointi luokilla 5 – 9). 

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset (Kuopio): https://bit.ly/2uThxTe

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen (Kuopio): https://bit.ly/2GJc2Ij

 

 

Painotusopetuksen lukuvuositodistusten liitteet

Painotusopetuksen arviointia täydennetään lukuvuositodistuksen liitteellä. Liitteen sisältö määritellään painotusopetuksen opetussuunnitelmassa.

 

Matemaattis-luonnontieteellisen painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit on hyväksytty painotusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.


Täydennykset painotusopetuksen ops-teksteihin:

Kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin ja urheilun  painotusopetuksen opetussuunnitelmiin lisätään lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit:

Kuvataiteen painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 3 – 6

Kuvallinen ilmaisu

Visuaalisen ympäristön havainnointi

Kuvien tulkinta

 

Kuvataiteen painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 7 – 9

Aktiivisuus oppitunneilla ja luokan yhteisissä projekteissa

Oma-aloitteisuus kuvataiteen tunneilla

Organisointikyky ja toiminta kuvataiteen tunneilla

 

Liikunnan painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 3 – 6

Yleisliikunta

Palloilu

Talvilajit

 

Liikunnan ja urheilun painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 7 – 9

Aktiivisuus oppitunneilla ja luokan yhteisissä projekteissa

Organisointikyky ja toiminta liikunnan tunneilla

Oma-aloitteisuus liikuntaryhmässä

 

Musiikin painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 3 – 9

 

Laulu

Soitto

Musiikin perusteet

 

Tanssin painotusopetuksen lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstit vuosiluokilla 3 – 9

Luova ilmaisu

Rytmiikka

Tanssitekniikka

 

Opetuksen mahdolliset painotukset (Kuopio):

https://bit.ly/2H4TpC4

 

Muutos kieliohjelmaan/ A2-kielen keskeyttäminen

Oppilailla on mahdollisuus valita 4. luokalta alkaen vapaaehtoinen A2-kieli, jota opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka.

Opetushallitus on antanut 7.5.2003 tiedotteen vapaaehtoisen A-kielen keskeyttämisestä. Siinä todetaan, että A-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen jälkeen voidaan edellyttää valintaan sitoutumista. Keskeyttäminen voidaan joskus sallia, jos opiskelu osoittautuu liian raskaaksi.

Koulutuslautakunta on päätöksessään kieliohjelmasta 17.12.2003 § 129 linjannut, että A2-kielen opiskelua ei voi keskeyttää perusopetuksen aikana ilman painavaa syytä. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi tai menestys heikoksi, se voidaan keskeyttää.

Koska A2-kieli halutaan entistä useammin keskeyttää myös silloin, kun opiskelu tuntuu raskaalta, vaikka opintomenestys olisi hyvä tai erinomainen, kieliohjelman linjausta esitetään muutettavaksi seuraavasti:

A2-kielen opiskelua ei voi keskeyttää perusopetuksen aikana ilman painavaa syytä. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.

                                            Kieliohjelma (Kuopio):

https://bit.ly/2JpXlLW

 

 

 

Vaikutusten arviointi                A2-kielen keskeyttäminen 6. luokan lopussa pienentää A2-kielen ryhmäkokoja vuosiluokilla 7 – 9 ja voi vähentää A2-kielen ryhmien muodostumista vuosiluokilla 7 – 9. A2-kielten opiskelijamäärät ovat koko ajan vähentyneet myös

lukiokoulutuksessa.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisiin osioihin edellä kuvatut vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevat lisäykset, vuosiluokkien 1 - 6 valinnaisten opintojen ja painotusaineen arviointia koskevat täsmennykset, oman äidinkielen arviointia koskevan korjauksen sekä kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin ja urheilun painotusopetuksen opetussuunnitelmiin tehdyt lukuvuositodistuksen liitteen arviointitekstejä koskevat täydennykset.

 

Lisäksi esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta muuttaa kieliohjelman linjausta A2-kielen keskeyttämisperusteista ja hyväksyy A2-kielen keskeyttämistä koskevan muutoksen opetussuunnitelmaan.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Taina Vainio

puh. +358 44 718 4018

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 18.16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa