Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2018/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 66

Asianro 4375/10.03.00.00/2018

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 48 / 297-32-152-1 / Koukkukatu 1

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                      Tiivistelmä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 28.6.2018 § 48 muuttanut rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä 8.5.2018 § 345 vahvistamalla 12.6.2018 päivätyt pääpiirustukset (asemapiirustus ja julkisivupiirustus). Muilta osin lautakunta on hylännyt naapurikiinteistöjen haltijoiden oikaisuvaatimukset. Naapurikiinteistöjen haltijat ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon hallinto-oikeudelle.

 

                                                      Naapurit ovat valituksessaan vaatineet ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen kumoamista mm. rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen perusteella sekä tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella.

 

Alueella on voimassa asemakaava, rakennus sijoittuu (Y) yleisten rakennusten kortteli alueelle. Alueelle on laadittu rakentamistapaohje, rakentamistapaohje käsittää pientalorakentajille tarkoitettuja suunnittelu- rakentamisohjeita ko. ohjeita ei voida soveltaa suoraan yleisten rakennusten korttelialueelle.

 

Rakennusta ei ole edellytetty porrastettavaksi, koska mahdollinen liikuntarajoitteisuus edellyttää normaalia vaativamman esteettömyyden ja mahdollistaa asukkaiden vapaan liikkumisen rakennuksessa eri tilojen välillä. Pihojen korkeusasemat ja maanmuotoilu on esitetty riittävällä tarkkuudella ja siten on toteutettavissa niin, ettei naapureille aiheudu tarpeetonta haittaa. Hulevesien osalta asemapiirustuksessa on esitetty sadevesikaivot ja korkeusasemat. Hulevesisuunnitelmat ovat erityissuunnitelmia jotka toimitetaan LVI-suunnitelmien yhteydessä rakennusvalvonnan LVI-insinöörille tarkastettavaksi.  Erityissuunnitelmia ei pääsääntöisesti edellytetä toimitetavaksi rakennusluvan käsittelyvaiheessa varsinkin, kun kiinteistö liittyy kaupungin hulevesiverkkoon. Rakennuslupapäätöksen yhteydessä vahvistetaan ainoastaan pääpiirustukset noudatettavaksi. Pääpiirustuksissa on esitetty kaavan mukainen kevyenliikenteen varaus rakennettavan ja naapuritonttien välillä, suunnitelman mukaan nykyiset korot säilytetään ja tällöin voidaan arvioida, ettei tilanne ainakaan huonone olemassa olevaan tilanteeseen nähden korkojen tai sulamisvesien osalta. 

 


 

Valituksessaan naapurikiinteistön haltijat epäilevät onko rakennuksen aiheuttamat melutasot tutkittu.  Hakija on esittänyt selvityksen rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta. Rakennuslupapäätös sisältää lupamääräyksen ”Parvekelasituksen äänitekniset ominaisuudet (avattavan parvekelasituksen Rw+Ctr oltava vähintään 14 dB) esitettävä aloituskokouksessa”

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

 

Lain 58 §:n 1 momentin mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Muiden ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otettava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään.

 

Lain 135 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

 

Tuetun asumisen palvelujen tuottaminen mielenterveyskuntoutujille kyseessä olevalle rakennuspaikalle ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamista asemakaavan osoittamasta kaavamääräyksestä tai kaavamuutosta.

 

Rakennusluvan lupaharkinnassa kysymys on kokonaisharkinnasta, jossa huomioon on otettu niin maankäytöllinen tilanne kuin harjoitettavan toiminnan luonteen yksityiskohdat.  Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 momentin oikeusohjeen mukaan sovelletaan rakentamismääräyskokoelman määräyksiä, jollei niissä nimenomaisesti määrätä toisin.

 

Lisäksi MRL 117 §:n 3 mom. mukaan rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Samalla tulee kuitenkin arvioida rakennuksen soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Käytännön alarajana on, ettei rakennuksen käyttäjien turvallisuus saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä perusteettomana edellä mainituin perustein ja toistaa rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut ja lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmassa päätöksessään esittämänsä asiat.

 

 

 

 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetetään:

       Julkipanoilmoitus 2.7.2018

       Otteet lautakunnan päätöksestä 28.6.2018 § 48

       Rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 48 ja vahvistetut pääpiirustukset (asemapiirros ja julkisivupiirustus)

       Rakennuslupapäätös 8.5.2018 § 345 pääpiirustuksineen

       Luvan hakijan sähköposti-ilmoitus 12.6.2018

       Luvan hakijan vastine 5.6.2018 oikaisuvaatimuksiin

       Vastinepyyntö 23.5.2018

       Kaksi oikaisuvaatimusta 22.5.2018

Lupahakemusasiakirjat:

       Lupahakemus 20.2.2018

       Ote asemakaavasta 3509, asemakaavakartta, rakentamistapaohjeet, asemakaavan selostus

       Kaksi kaupparekisteriotetta

       Kolme valtakirjaa

       Keittiön toiminnan kuvaus

       Keittiösuunnitelma

       Naapurin kuuleminen viran puolesta

       Naapurien kuulemiset (32-152-14, 32-152-2, 32-156-2, 32-151-1)

       Hakijan vastine naapurien huomautuksiin

       Poistumisturvallisuusselvitys

       Energiaselvitys

       Kosteudenhallintasuunnitelma

       Meluselvitys

       Paloturvallisuussuunnitelma

       Perustamistapalausunto

       Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta

       Kooste annetuista lausunnoista

 

 

Liitteet

7

4375/2018 Lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa