Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.10.2018/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 56

Asianro 509/08.01.00/2018

 

 

Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimuksen tarkistus

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunginvaltuusto ja Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyivät 13.6.2011 Kuopion ja Siilinjärven välisen yhteistoimintasopimuksen, jolla sovittiin 3.12.2009 voimaanastuneissa EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja kansallisessa joukkoliikennelaissa joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä kuntien keskenään sopimista joukkoliikenteen tehtävistä Kuopion ja Siilinjärven alueella.

 

Kuopion kaupunki hoitaa tehtäviä kuntalain 51 §:n mukaisesti vastuukuntana. Sopimus astui voimaan 1.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi.

 

Joukkoliikennettä säätelevässä kansallisessa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia yhteistoimintasopimuksen solmimisen jälkeen. Viimeisin muutos tapahtui 1.7.2018, kun kansallinen liikennepalvelulaki astui voimaan korvaten mm. joukkoliikennelain. Myös kaupungin omissa säännöissä on tapahtunut muutoksia. Suurin muutos joukkoliikenteessä tapahtui kuitenkin jo 1.7.2014, kun joukkoliikennepalvelujen järjestämisvastuu siirtyi liikenteenharjoittajilta joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille.

 

Tapahtuneiden muutosten vuoksi alkuperäinen yhteistoimintasopimus tulisi päivittää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Sopimuksen mukaan joukkoliikennelautakunta voi tehdä sopimukseen kuntien neuvottelemia vähäisiä ja teknisluonteisia tarkistuksia. Esitetyt muutokset ovat sellaisia, joten joukkoliikennelautakunta voi ne hyväksyä.

 

Alkuperäinen sopimus ja tarkistettu sopimusluonnos ovat liitteinä.

 

Sopimuksen tarkoitus, yhteistoiminnan tavoitteet, yleiset periaatteet ja sopimuksen mukaiset tehtävät

 

Sopimuksen tarkoitus, yhteistoiminnan tavoitteet ja yleiset periaatteet säilyvät alkuperäisen sopimuksen mukaisina. Sopimuksen mukaisiin tehtäviin sisältyvät kaikki voimassaolevan lainsäädännön mukaiset tehtävät sekä kuntien keskenään sopimat joukkoliikennetehtävät. Koska yhteistoiminta on jo vakiintunutta, ei tehtäviä tarvitse tässä vaiheessa järjestellä uudelleen.

 

Yhteiset toimielimet                 Joukkoliikennelautakunnan kokoonpanoa koskeva teksti on muutettu vastaamaan Kuopion kaupunginvaltuuston 11.6.2011 tekemää päätöstä, jonka mukaan lautakunnan kokoonpanon tulee täyttää tasa-arvolain vaatimukset ja olla jäsenkuntien viimeksi suoritetun yhteenlasketun kunnallisvaalituloksen mukainen.

 

Lautakunnan tehtävää lausuntojen antajana on tarkennettu siten, että lausuntoja toisen toimivaltaisen viranomaisen järjestämästä liikenteessä annetaan silloin, jos muutoksilla on oleellista vaikutusta yhteistoiminta-alueen palvelutasoon. Muista muutoksista antaa lausunnot joukkoliikenneyksikkö tarvittaessa.

 

Lisäksi sopimustekstiä on päivitetty niiltä osin, kun lautakunnan tehtävät ovat muuttuneet lainsäädännössä, kaupungin säännöissä ja organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

 

Talous ja kustannusten jako

 

Joukkoliikenteen järjestämiskustannukset jaetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa. Kustannuksista vähennetään lipputulot ja kaikki mahdolliset ulkopuoliset tulot.

 

PSA:n mukaisesti kilpailutetun yhteisen liikenteen kustannukset jaetaan matkustuksen suhteessa ja lipputulot käytön mukaan joukkoliikennelautakunnan vahvistamien jakosuhteiden mukaisesti.

 

Liikenneviraston myöntämä harkinnanvarainen keskisuurten kaupunkiseutujen valtionapu jaetaan kuntien toteutuneiden avoimen joukkoliikenteen liikennöintikustannusten suhteessa.

 

Talousarvion laatimisessa otetaan huomioon yhteistoiminnan tavoitteet ja se laaditaan siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Talousarvioluonnos on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio tammikuun loppuun mennessä. Ajankohtia on siirretty alkuperäistä sopimusta myöhäisemmäksi, koska alkuperäisen sopimuksen mukaiseen aikatauluun ei ole ollut mahdollista päästä kaupungin talousarviokäsittelyn pitkän käsittelyajan vuoksi.

 

Neuvottelu- ja lausuntomenettely sekä sopimuksen seuranta

 

Kuntien kustannuksiin vaikuttavista suunnitelmista, muutoksista ja muista merkittävistä järjestelyistä neuvotellaan kuntien kesken. Päätökset tehdään Kuopion kaupungin hallintosäännön ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti.

 

Lautakunta antaa lausunnot merkittävästi toimivalta-alueensa palvelutasoon vaikuttavista toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenteen muutoksista. Muilta osin lausunnot antaa joukkoliikenneyksikkö tarvittaessa. Tämä on osoittautunut käytännössä tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi jo lautakunnan kokousrytmin vuoksi.

 

Sopimuksen toteutumista seurataan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa, jonka joukkoliikenneyksikkö järjestää.

 

Sopimuksen voimaantulo, irtisanominen ja sopimusmuutokset

 

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat kunnat ovat sen allekirjoittaneet. Se on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan irtisanoa kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä ja irtisanominen astuu voimaan seuraavan vuoden ensimmäinen päivä. Irtisanominen tarkoittaa, että sopijakunta luopuu sopimuksen tarkoittamasta yhteistyöstä.

 

Muutokset sopimukseen tehdään molempien kuntien suostumuksella. Joukkoliikennelautakunta voi tehdä sopimukseen kuntien yhdessä neuvottelemia vähäisiä ja teknisluonteisia tarkistuksia.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se hyväksyy tarkistetun yhteistoimintasopimuksen.

 

Liitteet

1

509/2018 Tarkistettu yhteistoimintasopimus 17.9.2018

 

2

509/2018 Yhteistoimintasopimus 13.6.2011

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa